Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel dat overheidsinformatie makkelijker te vinden en vergelijken is voor iedereen. De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen. Het grote verschil tussen de Woo en de Wob is dat er veel meer aandacht is voor het actief openbaar maken van overheidsinformatie. Zo verplicht de Woo ons om in de toekomst 11 informatiecategorieën online te publiceren.

Openheid

De gemeente Zevenaar wil werken vanuit een open cultuur en duidelijk zijn over wat we doen en waarom. Daarom werken we er als gemeente hard aan om ons voor te bereiden op het online publiceren van steeds meer documenten. Voor het publiceren van de 11 informatie categorieën hebben we enkele jaren de tijd. De planning wordt landelijk bepaald en in het najaar van 2022 bekend gemaakt door de minister.

Hoe gaan we te werk?

We onderzoeken eerst welke invloed de Woo heeft op de gemeentelijke organisatie. Welke informatie maken we al wel openbaar? En welke nog niet? Na het onderzoek weten we hoeveel extra werk we de komende tijd kunnen verwachten en wat dat betekent voor de benodigde capaciteit en budgetten. De gemeenteraad besluit vervolgens hoe ambitieus we willen en kunnen zijn. En dan kan de uitvoering beginnen.

Hoe snel dat gaat hangt onder andere af van hoe snel de Rijksoverheid het publicatieplatform oplevert en van hoe soepel wij als gemeente onze processen, ict-systemen en manier van werken kunnen aanpassen op de nieuwe wet.

Op zoek naar meer informatie?