other iconPrivacy

De gemeente Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Datalek melden

Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en informeren als het nodig is de betrokken personen over het datalek. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct via het formulier op de pagina Datalek melden. Heeft u een zwakke plek in onze systemen gevonden? Wij vernemen dit graag, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Kijk voor meer informatie op de pagina Coordinated Vulnerability Disclosure.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Zevenaar hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen daartoe bevoegde medewerkers toegang tot persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als inwoner heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar. Dit kan schriftelijk, maar u kunt ook het contactformulier invullen. 

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens deelt de gemeente in principe niet met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt de gemeente nooit voor het identificeren van individuele personen. De gemeente gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag of verzoek te reageren.

Cookies

De gemeente Zevenaar maakt gebruik van cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Het verwerkingsregister

De gemeente Zevenaar verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Wij hebben de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het register van verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Het register is een dynamisch document en wordt bijgewerkt als processen veranderen of worden aangepast.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring

De gemeente Zevenaar kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Zevenaar gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten? Of heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op via (0316) 595 111. Wilt u meer weten over privacy? Kijk dan gerust op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.