Overzicht financiële stukken

De gemeente heeft verschillende financiële stukken. Hierin laten we zien wat onze plannen zijn en wat er in voorafgaande periodes aan geld is uitgegeven.

Begroting

De begroting kijkt vooruit: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?  Het gaat in de begroting om de programma's: de belangrijke onderwerpen voor de stad en de dorpen waaraan de gemeente werkt. De begroting is ingedeeld in de verschillende programma's, zoals bestuur & organisatie, veiligheid, onderwijs, sociaal domein, verkeer en ruimtelijke ordening. In de begroting staan de belangrijke thema’s en ontwikkelingen voor de komende 4 jaar.

Jaarrekening

Met de jaarrekening kijken we terug: wat hebben we wel en niet bereikt, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost?

Kadernota

In de kadernota staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook de naam) voor de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt.

Voortgangsrapportage

Twee keer per jaar verschijnt er een voortgangsrapportage. Deze rapportage geeft een beeld van het lopende jaar; wat is er begroot en wat zijn de verwachte resultaten aan het eind van het jaar. De afwijkingen in de uitvoering van het beleid worden toegelicht.

Bent u benieuwd naar de begroting, de jaarrekening, jaarstukken, kadernota of voortgangsrapportage? In het Planning & Control portaal van de gemeente Zevenaarexterne-link-icoon vindt u de actuele financiële stukken en de stukken van voorgaande jaren.