Alcoholwetvergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Ook sportkantines en buurt- en dorpshuizen (paracommerciële instellingen) hebben een Alcoholwetvergunning nodig. De vergunning is voor het pand waar u alcohol schenkt of verkoopt en wordt verleend aan een (rechts)persoon. De vergunning is niet overdraagbaar.

Wanneer heeft u een alcoholvergunning nodig?

 • Als u bijvoorbeeld een café, restaurant, kantine, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als er een andere eigenaar komt.
 • Als u een bestaande horecazaak van binnen verbouwt.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Wij doen een Bibob-onderzoek bij uw aanvraag. Met dit onderzoek controleren wij de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn.

De gemeente kan daarbij hulp krijgen van de Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en het Landelijk Bureau Bibob.

Heeft u een slijtersbedrijf of een paracommercieel horecabedrijf? Dan hoeft u het vragenformulier Wet Bibob NIET in te vullen.

U moet een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier, inclusief bijlagen, inleveren. Is de aanvraag niet volledig? Dan krijgt u tijd om aanvullende stukken in te leveren (termijn 2 tot 4 weken). Ontvangen wij de gevraagde stukken niet op tijd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet meer in behandeling nemen.

U kunt de volledig ingevulde en ondertekende Bibob-formulieren en bijbehorende bijlagen mailen naar bibob@zevenaar.nl.

Bekijk hier de vastgestelde Beleidsregels Wet Bibob gemeente Zevenaar 2021.externe-link-icoon

Andere vergunningen:

Andere vergunningen:

Twijfelt u over het juiste formulier? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat stuurt u mee?

Wij vragen u om de volgende zaken mee te sturen:

 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • recente plattegrond van de inrichting (schaal 1:100) met vermelding van de functie van elke ruimte, de afmetingen en oppervlakten in m²
 • kopie huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand
 • als de vergunning wordt aangevraagd door een rechtspersoon: een kopie van de akte van de rechtspersoon
 • kopie uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand) van de inschrijving van de onderneming

Extra voor verenigingen en stichtingen:

 • kopie van het bestuursreglement
 • kopie van de statuten

Van alle ondernemers of bestuurders en leidinggevenden:

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie arbeidsovereenkomst, door twee partijen ondertekend
 • Verklaring Sociale Hygiëne (bij een paracommerciële instelling moeten minimaal twee leidinggevenden in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne)

Voorwaarden

 • U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Eisen aan alle ondernemer(s), bestuurder(s) en leidinggevende(n):
  • minimaal 21 jaar
  • staat niet onder curatele
  • ingeschreven in het online register Sociale Hygiëne
  • niet van slecht levensgedrag (de gemeente vraagt advies op bij politie en justitie)
 • Gedurende de openingstijden van een horecabedrijf of slijtersbedrijf moet er altijd minimaal 1 leidinggevende aanwezig zijn.
 • Uw horecabedrijf of slijtersbedrijf voldoet aan de regels van het Bouwbesluit 2012externe-link-icoon en Alcoholwet

Extra voor verenigingen en stichtingen:

 • Minimaal twee leidinggevenden moeten ingeschreven staan in het online register Sociale Hygiëne
 • In de kantines hangen huisregels
 • Alle barvrijwilligers moeten een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben gevolgd
 • Er is een bestuursreglement opgesteld (in verband met sociale hygiëne)
 • Bij een paracommerciële instelling moet er altijd minimaal 1 leidinggevende of een barvrijwilliger die een IVA heeft gevolgd aanwezig zijn

Bekijk hier de vastgestelde Beleidsregel paracommercie gemeente Zevenaar 2021.externe-link-icoon

Wijzigingen doorgeven

Wij vragen u ons meteen te informeren als: 

 • de ondernemers of bestuurders wijzigen
 • de leidinggevenden wijzigen
 • de ondernemersvorm wijzigt
 • de inrichting/horecalokaliteiten (bouwtechnisch) wijzigen

Melding wijziging leidinggevende (voor commerciële en paracommerciële instellingen)

Op uw Alcoholwetvergunning staat de leidinggevende vermeld. Wijzigt een leidinggevende? Dan moet u dat melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe Alcoholwetvergunning aan te vragen. In plaats daarvan kunt u een 'melding leidinggevende' doen. Uw gegevens worden dan aangepast op het aanhangsel van uw vergunning.

Wat stuurt u mee?

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een volledig ingevulde en ondertekende 'Verklaring van leidinggevende alcoholwetvergunning' (elke nieuwe leidinggevende moet zelf een apart formulier invullen en ondertekenen)
 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie arbeidsovereenkomst door twee partijen ondertekend
 • Verklaring Sociale Hygiëne

Horecaconvenant

Het Convenant Veilig Uitgaan in Zevenaar is in maart 2022 vastgesteld. Het convenant is overeengekomen door samenwerkende horecaondernemers in Zevenaar (georganiseerd in Koninklijke Horeca Nederland), de politie en de gemeente. In het convenant zijn afspraken gemaakt over sluitingstijden, afval, vandalisme, alcohol (en toepassing van wet- en regelgeving), glasoverlast, geluidoverlast, huis- en gedragsregels, ordehandhaving en communicatie.

U kunt als (nieuwe) horecaondernemer in de gemeente Zevenaar deelnemen aan het Convenant Veilig Uitgaan in Zevenaarexterne-link-icoon door de verklaring van deelname in te vullen. Het convenant kunt u hier opvragenexterne-link-icoon.

Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een tijdelijke ontheffing alcohol schenken (ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet) nodig. Het is tijdelijk en u mag alleen zwak-alcoholhoudende drank schenken. Bijvoorbeeld bij kermissen, manifestaties en evenementen zoals Koningsdag of een bedrijfsfeest.

Ontheffing verstrekken zwak-alcoholische dranken

12-dagenregeling

Als exploitant van een horecabedrijf mag u maximaal 12 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren, waarbij u zich onder bepaalde voorwaarden niet hoeft te houden aan de reguliere geluidseisen. Een incidentele festiviteit kunt u bij ons melden via onderstaand formulier. Doe dit minimaal twee weken van tevoren.

Wanneer krijg ik bericht?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, wordt bijdeze 8 weken opgeteld. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 6 weken. Deze termijn kan worden verlengd door toepassen van de Wet Bibob.

Kosten

U betaalt voor het aanvragen van een vergunning. Deze kosten (leges) worden ook in rekening gebracht als een aanvraag moet worden geweigerd.

Aanvraag Tarief 2024
Alcoholwetvergunning model A (commerciële onderneming, artikel 3 Alcoholwet)€ 610,10
Alcoholwetvergunning model B (paracommerciële onderneming, artikel 3 Alcoholwet)€ 610,10
Melding wijziging leidinggevende (artikel 30a Alcoholwet)€ 213,20
Tijdelijke ontheffing Alcoholwet (paracommercie)€ 149,70
Tijdelijke alcohol schenken (ontheffing artikel 35 Alcoholwet)€ 149,70
12-dagenregeling Gratis

Vragen?

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via 0316 - 595111.

U kunt de volledig ingevulde en ondertekende formulieren met bijlagen mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar gemeente Zevenaar, t.a.v. afdeling VTH, Antwoordnummer 37, 6900 VB Zevenaar.

Alle wet- en regelgeving van de gemeente Zevenaar kunt u vinden op Overheid.nl.externe-link-icoon