Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Uw invloed

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

Inspraak raadscommissies

De gemeenteraad vindt het belangrijk de inwoners van Zevenaar te betrekken bij het besluitvormingsproces en stelt het zeer op prijs als u de commissie- en raadsleden toespreekt over een bepaald onderwerp. Om in te mogen spreken is het niet noodzakelijk dat u een inwoner van Zevenaar bent. U kunt inspreken over een geagendeerd onderwerp, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Er zijn een aantal spelregels aan het inspreken verbonden. Deze worden hieronder toegelicht.

Waarover kan ik inspreken?

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van de commissie staan, of over een onderwerp dat niet op de agenda staat. In principe kunt u dus overal het woord over voeren. Bedenk wel dat veel uitvoeringsaspecten (beschikkingen, vergunningen, het schoonhouden van de straat) door het college van burgemeester en wethouders worden uitgevoerd. Ook spreekt de gemeenteraad zich (meestal) niet uit over provinciale en landelijke politiek. U kunt dit natuurlijk altijd nagaan bij de raadsgriffie.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich hiervoor melden bij de raadsgriffie. De inspraakavonden vinden plaats op de woensdagavonden in de week voorafgaande aan de week dat de commissievergaderingen plaatsvinden. De inspraakavonden zijn vermeld op de kalender.  U kunt zich voor de inspraak aanmelden tot op de dag van de inspraakavond tot uiterlijk 14:00 uur. U kunt zich aanmelden door te mailen naar griffie@zevenaar.nl of te bellen naar (0316) 595 479 (commissie Middelen), (0316) 595 382 (commissie Samenleving) of (0316) 595 168 (commissie Ruimte). De griffie is ook de plek waar u terecht kunt met eventuele vragen.

Voor de inspraakavond

Wij vragen u om uw inspraaktekst voor de inspraakavond te mailen naar griffie@zevenaar.nl. U kunt de tekst ook tijdens de inspraakavond aan de commissiegriffier geven. Uw inspraaktekst wordt aan de vergaderstukken en het videoverslag toegevoegd, zodat commissie- en raadsleden uw inspraak nog kunnen doorlezen en hier eventueel over door kunnen spreken tijdens de commissievergadering. Ook geeft het vooraf verstrekken van uw inspraaktekst de raads- en commissieleden de gelegenheid alvast vragen voor te bereiden.

Als u een presentatie wilt geven tijdens de inspraakavond, kan dat. Wij verzoeken u dan deze voor 17:00 uur bij de griffie aan te leveren. Zo kunnen we de presentatie nog even testen en onnodig oponthoud tijdens de inspraakavond voorkomen.

Tijdens de inspraakavond

 • Wij verzoeken u om uiterlijk 19:25 uur aanwezig te zijn in de raadzaal in het gemeentehuis aan de Kerkstraat in Zevenaar. U kunt in de raadzaal plaatsnemen op de publieke tribune.
 • De voorzitter bepaalt de spreektijd, maximaal vijf minuten. Het advies is altijd: houd uw inbreng kort en bondig en ga niet in op punten die al bekend zijn bij de commissie- en raadsleden.
 • De voorzitter nodigt u uit om plaats te nemen op de plek voor insprekers en geeft u het woord.
 • Blijf na uw inspraak even zitten, er is geen ruimte voor een discussie met de raads- en commissieleden, maar de raads- en commissieleden krijgen wel de mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen. Meestal doen commissie- en raadsleden dit per fractie.
 • Na de inspraak en de beantwoording van eventuele vragen kunt u weer plaatsnemen op de publieke tribune. Vervolgens wordt bepaald wat er met het onderwerp/uw inbreng verder gebeurt.

Na de inspraakavond

Van zowel de inspraakavond als de commissievergadering wordt een videoverslag en een besluitenlijst gemaakt. Deze worden, samen met uw inbreng als u deze heeft aangeleverd, gepubliceerd op de website.

Petitie aanbieden

Heeft u kritiek op beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In uw petitie vermeldt u:

 • Met welk beleid u het niet eens bent
 • Wat u met de petitie wilt bereiken
 • Namens wie u de petitie aanbiedt

U kunt een petitie aanbieden bij een commissievergadering. Meld uw petitie van tevoren aan bij de raadsgriffie en e-mail deze naar griffie@zevenaar.nl.

Burgerinitiatief

Hebt u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels in uw wijk? Of meer sportvoorzieningen in de stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

 • U bent inwoner van Zevenaar
 • U bent minimaal 16 jaar oud
 • U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (dit geldt niet voor 16- en 17-jarigen)
 • U hebt voldoende handtekeningen verzameld: van minimaal 50 mensen.
 • Uw plan is niet al in de gemeenteraad behandeld, mag niet over privézaken gaan, en mag niemand schade toebrengen
 • Als uw plan op de agenda van de gemeenteraad staat, krijgt u een uitnodiging om uw plan toe te lichten. Wanneer de gemeenteraad een besluit over uw plan heeft genomen, krijgt u daarover een brief

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, (0316) 595 227 of 595 168 of e-mail naar griffie@zevenaar.nl.

Contact met raadslid of fractie

Als u wilt, kunt u direct contact opnemen met een raadslid of fractie.

Hoorzitting

Als de gemeenteraad meer informatie wil van inwoners of instellingen, kan hij een hoorzitting organiseren. Daar kunnen inwoners, instellingen of andere betrokkenen hun mening geven. Meestal worden zij persoonlijk uitgenodigd. De raadsleden kunnen vragen stellen en discussiëren
Wanneer de gemeenteraad een hoorzitting organiseert, vindt u dit in de raadskalender en in de Zevenaar Post.

Niet eens met besluit

Niet eens met een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen? In sommige gevallen kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen.

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, samenstelling, taken, veelgestelde vragen, besluiten en stemmingen, contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteem.