Subsidies en vergunningen monumenten

Vaak heeft u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk, provincie of gemeente. Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie.

Goed om te weten

Voor veranderingen of onderhoud aan een monumentexterne-link-icoon heeft u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning heeft.  Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan een archeologisch rijksmonument? Dan heeft u een archeologische monumentenvergunning nodig.
 • Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan rijksmonumenten (gebouwd) of gemeentelijke of provinciale monumenten (gebouwd en archeologisch)? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:
  • Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument.
  • Herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Geen vergunning nodig

 • U heeft géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is.
 • U heeft ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen. Dit geldt voor rijksmonumenten en provinciale of gemeentelijke monumenten.

Monumentenlijst

In de rijksmonumentenlijst ziet u welke panden en objecten zijn aangewezen als rijksmonument. In de gemeentelijke monumentenlijst ziet u welke panden en objecten zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

Erfgoedcommissie

De gemeenten Duiven en Zevenaar hebben een gezamenlijke erfgoedcommissie. Deze commissie adviseert beide colleges over monumenten, cultuurhistorisch landschap en archeologie. De erfgoedcommissie vergadert 6 tot 8 keer per jaar, afwisselend in het gemeentehuis van Duiven en Zevenaar. 

Vergunning aanvragen

Subsidie aanvragen

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen.

 • Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. De gemeente Zevenaar verstrekt een subsidie voor gemeentelijke monumenten. Dit is een percentage van 25% van de kosten met een maximale subsidie van € 3000,00. De subsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de kosten van onderhoudswerkzaamheden die een bedrag van € 500,00 te boven gaan. Indien u zelf de werkzaamheden uitvoert zijn alleen de materiaalkosten subsidiabel die een bedrag van € 400.00 te boven gaan. Buiten- en daarmee samenhangend binnenschilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen zijn voor 50% van de werkzaamheden subsidiabel. Naast de gemeentelijke subsidie verstrekt ook de provincie Gelderland een subsidie voor instandhouding van gemeentelijke monumenten. Het provinciale subsidiedeel fluctueert jaarlijks. De gemeente Zevenaar kan u informeren over de hoogte van deze subsidie die u overigens ook via de gemeente Zevenaar aanvraagt.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een onafhankelijke stichting die geld en subsidies betaalt aan monumenteigenaren. Dit geld is bedoeld voor restauratie en onderhoud van het monument. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de monumentensite van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon.

Subsidieaanvraag

 • Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente.
 • Maak telefonisch een afspraak voor een vooroverleg. In een vooroverleg legt u uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Of download het formulier hieronder.
 • Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Wat heb ik nodig bij de subsidieaanvraag

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • Gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel.
 • Inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau).
 • Technische omschrijving van de werkzaamheden.
 • Foto’s van de bestaande situatie.
 • Plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100).
 • Meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten.