Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Energietransitie

De energietransitie betekent de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Duurzame energie is een verzamelnaam voor energie afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit opraken. Denk aan energie uit wind, aardwarmte, stromend water en zon.

Het doel van de energietransitie is een volledig duurzame energievoorziening in Nederland in 2050. Circa 93 procent van de energie die we nu gebruiken komt van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en kolen). Deze brandstoffen zijn vervuilend en veroorzaken veel CO2 uitstoot. CO2 veroorzaakt een stijging van de temperatuur. Hierdoor neemt bijvoorbeeld de kans en omvang van wateroverlast, droogte en hittestress toe. Om deze nadelige gevolgen te beperken, werken we in Nederland onder andere aan een duurzame energievoorziening waarin we gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Dit proces is de energietransitie.

Wat doet de gemeente

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen (anders dan aardgas) te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk en ruimtelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.

Bekijk voor meer informatie de video’s ‘Wat is de Regionale Energiestrategie?’ en ‘Waarom een Regionale Energiestrategie?

RES Arnhem-Nijmegen

Heel Nederland werkt aan het opwekken van duurzame energie, om te beginnen met zon en wind. Dat gaan we terugzien in onze leefomgeving, ook in Regio Arnhem Nijmegen. Zestien gemeenten (waaronder de gemeente Zevenaar), de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander hebben samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners uit de regio Arnhem Nijmegen een plan opgesteld waarin staat hoeveel schone energie we in 2030 willen opwekken en waar we dat gaan doen. Dit plan heet RES 1.0 (Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen 1.0).

Uiterlijk 15 juni 2021 nemen de gemeenteraden en de volksvertegenwoordigers van de waterschappen en Provincie Gelderland een besluit over het plan. Op de website RES Arnhem-Nijmegen kunt u zien welke stappen er zijn gezet en hoe het vervolgproces eruit ziet. De RES 1.0 staat op de agenda van de Zevenaarse gemeenteraad op woensdag 2 juni 2021. RES 1.0 wordt dan ter besluitvorming voorgelegd, met de kanttekening dat onze gemeente zich vooralsnog zal richten op vier lopende projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking en dat er nog geen invulling/ uitwerking wordt gegeven aan het regionale zoekgebied voor zon- en windenergie. Het betreft het zoekgebied Duiven/Zevenaar (in aansluiting op Innofase). 

Na de vaststelling van RES 1.0 wordt gestart met het proces van RES 2.0. Participatie speelt een belangrijke rol. Inwoners en belanghebbenden worden/ blijven via de gemeentelijke communicatiekanalen betrokken bij de RES. 

Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)

De RES 1.0 heeft aansluiting gezocht bij lokale participatietrajecten en bestuurlijke besluitvorming. De regionale zoekgebieden komen allemaal voort uit een traject waar inwoners via lokale processen bij betrokken zijn geweest. In de gemeente Zevenaar zijn inwoners en belanghebbenden via het traject van het ‘toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)’ betrokken.

Op 13 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Zevenaar het 'toets- en afwegingskader' vastgesteld. In het kader staat beschreven in welke gebieden en onder welke voorwaarden in onze gemeente duurzame energieprojecten kunnen worden toegestaan. Met het kader kunnen verzoeken voor plaatsing van windturbines en zonneparken worden beoordeeld.

Energieloket Zevenaar

Energieloket Zevenaar is het gemeentelijke informatie- en adviesloket over energiebesparing en verduurzaming van woningen. In het verleden konden inwoners van de gemeente Zevenaar terecht bij het Liemers Energieloket. Het energieloket is een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners om te komen tot een aardgasvrij en energieneutraal Zevenaar. Door klein te beginnen kan iedereen, op zijn of haar eigen manier, een duurzame bijdrage leveren. De gemeente Zevenaar zet energiecoaches in om inwoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning. 
 

CO2 -prestatieladder gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar werkt aan de invoering van de CO2-prestatieladdermethodiek. Aan de hand van deze methodiek wordt op een gestructureerde manier inzicht verkregen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast geeft het handvatten bij het opstellen, behalen en communiceren van de reductiedoelstellingen op het gebied van CO2-emissies, bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit, afval en inkoop en aanbesteding.

Regeling Reductie Energieverbruik (Winst uit je woning)

De vier Liemerse gemeenten (Duiven, Westervoort, Doesburg en Zevenaar) willen particuliere woningeigenaren helpen om hun energielasten en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. In samenwerking met het bedrijf ‘Winst uit je woning’ worden vanaf september 2020 twee acties aangeboden. Inwoners ontvangen per brief een waardebon t.w.v. € 70,- en zij kunnen daarnaast meedoen aan een grootschalige advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen waaronder isolatiemaatregelen als spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en zonnepanelen. De regeling wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vragen?

Heeft u een vraag over de energietransitie? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op onze website of stuur een e-mail naar duurzaamheid@zevenaar.nl. Bellen mag natuurlijk ook: (0316) 595 111.

Downloads

pdf Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) (PDF, 6.7 MB) pdf Infosheet enquête RES Arnhem-Nijmegen (PDF, 4.65 MB)

Wat kunt u zelf doen

Meepraten RES Arnhem-Nijmegen

In Regio Arnhem Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen met zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan de RES. Denk aan netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrieven zon & wind en/of warmte.

Op dit moment heeft Regio Arnhem Nijmegen bod 1.0 gereed. In de periode maart-juni 2021 nemen de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0. RES 1.0 staat op de agenda van de Zevenaarse gemeenteraad op woensdag 2 juni 2021. Uiterlijk 1 juli moet de RES 1.0 bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn ingediend. 

De RES is een continu proces. Elke twee jaar wordt het bod herzien. Waar in de afgelopen jaren vooral meegedacht kon worden over de globale gebieden waarin windmolens en zonnevelden kunnen komen – de zogenoemde zoekgebieden – worden de plannen in de aankomende jaren concreter en gaat het over specifieke locaties en projecten. Er wordt volop ingezet op het betrekken van inwoners en andere partijen bij de plannen uit de RES. 

Meedenken met andere jongeren

De RES is belangrijk voor de toekomst van Regio Arnhem Nijmegen. Jongeren zijn onderdeel van deze toekomst. In onze regio zijn jongeren dan ook een belangrijke stakeholder in het proces. Partijen zoals Klimaat en Energie Koepel (KEK), Hope XXL, Jonge Klimaatbeweging en Agreen praten mee. Meedenken met andere jongeren over de opwek van duurzame elektriciteit en over het warmtevraagstuk? Stuur een e-mail naar britt@agreen.nl.

Het Energieloket Zevenaar raadplegen

Energieloket Zevenaar helpt inwoners bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen. Denk aan: hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? Kan ik subsidie krijgen voor isolatie? Inwoners kunnen met behulp van het energieloket de beste duurzame keuze maken voor de eigen woning en situatie.

Gebruikmaken van de Regeling Reductie Energieverbruik

Particuliere woningeigenaren in onze gemeente ontvangen in september 2020 een informatiebrief over twee acties in het kader van energiereductie; een waardebon t.w.v. 
€ 70,- en  een grootschalige advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. 

Inwoners kunnen de waardebon gebruiken om energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten en webwinkels of voor een energieadvies aan huis. Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de waardebon? Bekijk de pagina ‘Overzicht Energiebesparende maatregelen woningen gemeente Zevenaar’. Wees er wel snel bij want de actie loopt tot 31 maart 2021. Er is eenmalig een bedrag van € 295.782,- ter beschikking gesteld. Op = op. Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is of wilt u uw waardebon indienen, kijk dan op www.winstuitjewoning.nl/gemeente/zevenaar

De grootschalige advies- en inkoopactie wordt ook georganiseerd door ‘Winst uit je woning’. Op basis van een strenge uitvraag worden gespecialiseerde en betrouwbare (lokale) isolatie- en installatiebedrijven geselecteerd. Huiseigenaren kopen als grote groep gezamenlijk in. Denk aan woningisolatie, zonnepanelen en warmte-installaties om woningen te verduurzamen. De voorwaarden zijn goed en de prijzen scherp. Het inschrijven voor de actie kan vrijblijvend via www.winstuitjewoning.nl.

Het Energieloket Zevenaar raadplegen

Energieloket Zevenaar helpt inwoners bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen. Denk aan: hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? Kan ik subsidie krijgen voor isolatie? Inwoners kunnen met behulp van het energieloket de beste duurzame keuze maken voor de eigen woning en situatie.

Vragen?

Voor vragen over de acties kunt u terecht bij Winst uit je woning, te bereiken tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.30 uur op 023 – 583 69 36. Mailen kan ook: info@winstuitjewoning.nl.