Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Omgevingsvergunning

Goed om te weten

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.  Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag bent u leges verschuldigd, u vindt deze in de Legesverordening, zie tab Kosten.

Check het bestemmingsplan

Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. U vindt de bestemmingsplannen van Zevenaar op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen.
 • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u alsnog een vergunning nodig.

Check de welstandsnota

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen kunt u zelf de welstandsnota of nota ruimtelijke kwaliteit raadplegen. Zo kunt u zelf zien of uw bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

pdf Welstandsnota grondgebied voormalig gemeente Rijnwaarden (PDF, 6.25 MB) pdf Nota ruimtelijke kwaliteit grondgebied voormalig gemeente Zevenaar (PDF, 2.1 MB)
 

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Airco

Wilt u een airco plaatsen aan de buitengevel van uw woning?
Een airco aan de buitengevel (maakt niet uit welke gevel) van uw woning is altijd vergunningplichtig.
De enige uitzondering hierop is als u de airco op de grond plaatst en alles (dus ook de afvoerslang en leiding-goot) niet hoger is dan 1 meter en niet groter dan 2 m2. Alleen in dit geval kan de airco vergunningvrij worden geplaatst.

Houd er wel rekening mee dat de airco geen overlast mag veroorzaken voor uw buren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluid en/of warme lucht.
Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning moet u kiezen voor het onderdeel “overig bouwwerk bouwen”.

Overleg met gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Of een ingediende aanvraag inzien? Bel (0316) 595 111.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Heeft u een complex plan, of past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag is een informeel traject voorafgaand aan de formele aanvraagprocedure. Het is een optionele stap.

 • Op Omgevingsloket online geeft u aan dat u gebruik wilt maken van een conceptaanvraag (vooroverleg).
 • Na het inloggen kunt u de gegevens van de activiteit invullen.
 • Daarna klikt u op 'Contact met bevoegd gezag'.
 • Daarna klikt u op 'Aanvraag openstellen'.
 • Bij 'Opmerking' geeft u aan dat u de conceptaanvraag openstelt voor vooroverleg.
 • Voor het toetsen van de conceptaanvraag moet u een korte omschrijving toevoegen (als bijlage bij de overige stukken). Daarom geeft u onder andere aan om welke locatie het gaat(situatietekening), wat de huidige en toekomstige situatie is van zowel gebouwen als het gebruik, een indicatie van de omvang in m2 en een omschrijving/motivering waarom u een conceptaanvraag omgevingsvergunning indient.
 • U krijgt een bevestigingsmail.
 • Onder 'Bekijk de aanvraag' ziet u dat de status van uw aanvraag een conceptaanvraag is.

Na afronding van het vooroverleg, kunt u de openstelling voor vooroverleg weer intrekken. Op basis van het gevoerde vooroverleg kunt u afhankelijk van de uitkomst de aanvraag wijzigen, verwijderen of indienen.

Behandeling van een conceptaanvraag

 • De behandeling van een conceptaanvraag is niet gebonden aan wettelijke reactietermijnen, zoals die gelden voor een formele vergunningaanvraag. Door ondertekening van het aanvraagformulier voor de conceptaanvraag verklaart u hiermee bekend te zijn en hiermee akkoord te gaan. Wij streven ernaar conceptaanvragen binnen redelijke termijnen af te handelen.
 • Tegen een uitspraak op de conceptaanvraag is geen bezwaar en beroep mogelijk, omdat de uitspraak een louter informatief karakter heeft. Wel geeft het uitgebrachte advies op een conceptaanvraag duidelijkheid voor beide kanten: zowel u als aanvrager als het bevoegd gezag.

Een boom kappen

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom?

Op eigen perceel

U heeft een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom nodig als de boom op de lijst met waardevolle en monumentale bomen [MtP1] staat.

Grotere houtopstanden buiten de bebouwde kom

Voor een houtopstand van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen moet u een kapmelding indienen bij Provincie Gelderland.

Wet Natuurbescherming

Volgend de wet Natuurbescherming is het verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van beschermde vogels, vleermuizen en andere dieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

Is er geen vogel of andere (beschermde) diersoort aan het broeden in de te kappen (of te snoeien) boom of naastgelegen boom (in verband met verstoring) en bevindt zich geen jaarrond beschermt nest in de boom, dan mag u die boom kappen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Provincie Gelderland.

Boom staat niet op eigen terrein

Wanneer de boom niet op uw eigen terrein staat, neemt u contact op met de eigenaar. Alleen de eigenaar kan een vergunning aanvragen.

Overzicht waardevolle en monumentale bomen

Kosten

Voor meer informatie over leges: raadpleeg de Legesverordening.