Omgevingsvisie

Hoe willen we dat gemeente Zevenaar er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we er samen voor dat onze gemeente nog steeds een fijne plek is om te wonen, werken, ontspannen en ondernemen? Waar zien we ruimte voor wonen en werken? Hoe maken we plek voor natuur en bewegen? En geven we ruimte aan de auto of openbaar vervoer? Daarvoor moeten we keuzes maken en een koers bepalen voor de toekomst van Zevenaar.

Wat is een omgevingsvisie?

Op dit moment werken wij aan een omgevingsvisie, een plan voor de toekomst van onze gemeente. Daarin staat hoe onze leefomgeving er in 2040 uit kan zien, welke doelen daar bij horen en maken wij (samen) keuzes over onderwerpen zoals wonen, werken, natuur, verkeer, duurzame energie en ontspanning.

Het combineren van alle wensen, ambities en belangen kan daarbij niet altijd. Daarvoor hebben we te weinig ruimte. Bovendien zijn sommige keuzes al gemaakt in bestaand beleid. 

Het is daarom belangrijk om met elkaar vast te stellen wat we belangrijk vinden, wat we willen beschermen en waar we ruimte zien voor ontwikkeling(en). Dit doet de gemeente graag samen met inwoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. 

Dit zijn de resultaten en zo gaan we verder

Om samen deze koers te bepalen, konden inwoners van gemeente Zevenaar in maart 2024 op verschillende manieren met de gemeente en elkaar in gesprek. Dat kon via inloopbijeenkomsten in alle kernen, een online vragenlijst of een ‘discussiebus’. 

In totaal hebben ruim 1.000 inwoners en andere betrokkenen meegedacht. De antwoorden, ervaringen en informatie zijn verwerkt. Ook is de conceptversie van de omgevingsvisie hiermee aangepast.

Niet alle antwoorden en opmerkingen konden wij verwerken in de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld omdat dit niet past in bestaande regels, plannen of wetten. Of omdat de onderwerpen beter passen in een dorpsvisie.

Wilt u daar meer over weten? Of de antwoorden van de (online) vragenlijst bekijken? Download dan hieronder het verslag van deze participatieronde. Dit document geeft een indruk hoe de participatie (per avond) is gegaan. 

Zo leest u in het verslag een samenvatting van de resultaten en antwoorden op de (online) vragenlijst, een samenvatting van de gesprekken op de inloopavonden en zijn per bijeenkomst de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet.

Wij willen alle betrokkenen bedanken voor de waardevolle antwoorden en opmerkingen. 

Tweede ronde

Vervolgens testen we eind mei in een ‘tweede gespreksronde’ of de aangepaste versie van de omgevingsvisie in de praktijk gebruikt kan worden voor iedereen die plannen heeft voor de ruimte in gemeente Zevenaar. Dit wordt gedaan door een groep mogelijke initiatiefnemers en experts/deskundigen die hierin kunnen meedenken.

Vragen

Extra informatie

De conceptversie van de ’Omgevingsvisie Zevenaar 2040’ is op 1 november 2023 door de gemeenteraad vrijgegeven voor de volgende stap: participatie. In maart 2024 zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd en bestond de mogelijkheid een online vragenlijst in te vullen via www.zevenaarverbindt.nl. Deze resultaten zijn verwerkt in een verslag. U vindt dit verslag op deze pagina.

De resultaten en ervaringen van deze inloopbijeenkomsten en de (online) vragenlijst worden afgewogen en daar waar mogelijk verwerkt in een nieuwe conceptversie van de omgevingsvisie. De resultaten worden ook met deelnemers gedeeld.

In mei 2024 wordt in een ‘tweede gespreksronde’ getest of de aangepaste versie van de omgevingsvisie in de praktijk gebruikt kan worden voor iedereen die plannen heeft voor de ruimte in gemeente Zevenaar. Dit wordt gedaan door een groep mogelijke initiatiefnemers.

Inzage en vaststelling door gemeenteraad

In het najaar van 2024 stellen we voor iedereen een ontwerpversie van de omgevingsvisie beschikbaar. Inwoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen en anderen in onze gemeente hebben dan zes weken de tijd om te reageren (in beroep gaan).

De definitieve versie van de omgevingsvisie wordt in het laatste kwartaal van 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Dat wordt dan officieel bekendgemaakt. Er is dán geen beroep meer mogelijk. 

De wettelijke vertaling van de omgevingsvisie vindt plaats in het omgevingsplan. Dat is de opvolger van het bestemmingsplan. Hierin staat straks precies wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren.

De omgevingsvisie is voor iedereen die plannen heeft voor de ruimte in gemeente Zevenaar. Denk aan inwoners, projectontwikkelaars, woningcorporaties en natuurlijk de gemeente zelf. De omgevingsvisie geeft richting aan de keuzes die we moeten maken. Daarnaast geeft het inwoners, organisaties en bedrijven een beeld van hoe we ons als gemeente willen ontwikkelen en hoe we daarbij met anderen willen samenwerken.

Het maken van een omgevingsvisie is verplicht van de Omgevingswet, een wet over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving.