document iconOmgevingswet

In 2023 vervangt de Omgevingswet alle bestaande wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Voor wonen, wegen, natuur, milieu en water alleen al zijn er tientallen wetten en honderden regelingen met allemaal hun eigen werkwijzen en eisen. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen.

Nieuwe wet

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuw stelsel. Inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers die straks activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet.

Het Rijk ziet voor de Omgevingswet vier verbeterdoelen:

  1. Het omgevingsrecht is inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik.
  2. De leefomgeving staat op een samenhangende manier centraal in beleid, besluitvorming en regelgeving.
  3. Een actieve en flexibele aanpak biedt overheden meer afwegingsruimte om doelen voor de leefomgeving te bereiken.
  4. Besluitvorming over projecten in de leefomgeving gaat sneller en beter.

Één wet, één loket, één procedure

Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Vanaf 1 juli 2023 geldt: één wet, één loket, één procedure. Er hoeft nog maar één vergunning (digitaal) aangevraagd te worden bij één loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar één van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Het uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 weken gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.

Hieronder vindt u een filmpje waarin op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat de Omgevingswet precies is.

De Omgevingswet

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Animatie over de manier waarop de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt.

Grotere vrijheid en verantwoordelijkheid

De Omgevingswet vraagt een manier van werken en meer flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De Omgevingswet gaat uit van een grotere vrijheid, maar ook van een grotere verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven. Dat betekent dat zij:

  • meer betrokken worden bij beleid, plannen, regels en initiatieven.
  • meer de mogelijkheid krijgen om met eigen oplossingen te komen.
  • voor minder activiteiten een vergunning nodig hebben.
  • meer moeten investeren in communicatie, dialoog, overleg.
  • sneller een besluit krijgen op hun aanvraag om een vergunning.
  • digitaal meer zaken kunnen regelen en betere informatie krijgen.

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Idee is dat participatie aan de voorkant kan zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten, tijdwinst en minder bezwaar. Insteek is immers dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de fysieke leefomgeving. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen ideeën, perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel.

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt gemeenten om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen. In de Omgevingsvisie beschrijven we als gemeente hoe Zevenaar zich kan ontwikkelen tot 2040 en wat de belangrijkste aandachtspunten en opgaves zijn. Bijvoorbeeld over verkeer, wonen, natuur en werken. Het Omgevingsplan is één integraal plan waarin de regels voor de fysieke leefomgeving voor het gehele gemeentelijke grondgebied vastliggen en komt in plaats van alle bestemmingsplannen, ruimtelijke verordeningen en ruimtelijke onderdelen van verordeningen (zoals bv. in de APV). Er komt dus een plan voor de hele gemeente, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving.

Meer weten over de Omgevingswet?

Kijk op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met Jacqueline van der Leij (projectleider invoering Omgevingswet Zevenaar) via omgevingswet@zevenaar.nl of via (0316) 595 111.