Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Inkomensondersteuning

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen. U kunt ook de gratis GelrePas aanvragen.

Goed om te weten

Inkomensondersteuning

Heeft u een Participatiewet-uitkering? Gebruik formulier A.

pdf Inkomensondersteuning aanvragen A (PDF, 136.68 KB)

Heeft u een ander inkomen?
Dan kunt u digitaal inkomensondersteuning aanvragen via formulier B.
Inkomensondersteuning aanvragen B

Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten

Wilt u de compensatieregeling aanvragen? Gebruik dan onderstaand formulier:

pdf Aanvraagformulier compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten (PDF, 1.19 MB)

Wanneer kom ik in aanmerking?

Toelichting bij aanvraagformulieren Inkomensondersteuning 2022

Als uw maandelijkse inkomen en uw vermogen gelijk of lager zijn dan de hierna vermelde bedragen, kunt u inkomensondersteuning aanvragen. Het maakt niet uit welk soort inkomen u hebt. Het gaat om de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen. Voor bijzondere bijstand geldt dat uw inkomen iets hoger mag zijn dan 110%, hierboven wordt dan de draagkracht berekend. 

Inkomensgrenzen per 1 januari 2022

Onder inkomen wordt verstaan het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) uit o.a. werk, uitkering en pensioen, alimentatie, teruggave van de belastingdienst i.v.m. heffingskortingen en alle andere inkomsten die niet bedoeld zijn als onkostenvergoeding. Huurtoeslag, zorgtoeslag of kindertoeslag van de  Belastingdienst is geen inkomen. Als u in een inrichting verblijft  of als u jonger bent dan 21 jaar, gelden mogelijk lagere inkomensgrenzen. Er gelden ook andere grenzen bij gehuwden waarvan 1 partner jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd. Uw inkomen wordt vergeleken met de van toepassing zijnde bijstandsnorm afhankelijk van uw woonsituatie en uw leeftijd. 

Inkomensgrenzen 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd per 1 januari 2022
  Bijstandsnorm Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 120% Inkomengrens 140%
Alleenstaande of alleenstaande ouder (alleenwonend) € 1.037,12 € 1.140,83 € 1.244,54 € 1.451,97
Gehuwden/samenwonenden € 1.481,60 € 1.629,76 € 1.777,92 € 2.074,24
Inkomensgrenzen pensioengerechtigde leeftijd en ouder per 1 januari 2022
  Bijstandsnorm Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 120% Inkomensgrens 140%
Alleenstaande of alleenstaande ouder (alleenwonend) € 1.152,41 € 1.267,65 € 1.382,89 € 1.613,37
Gehuwden/samenwonenden € 1.560,41 € 1.716,45 € 1.872,49 € 2.184,57
Gehuwden waarvan één pensioengerechtigd is, de ander niet € 1.560,41 € 1.716,45 € 1.872,49 € 2.184,57
Verblijf in inrichting per 1 januari 2022
  Bijstandsnorm Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 120% Inkomengrens 140%
Alleenstaande of alleenstaande ouder (alleenwonend) € 360,70 € 396,77 € 432,84 € 504,98
Gehuwden/samenwonenden € 585,86 € 644,45 € 703,03 € 820,20

Vermogensvrijlating per 1 januari 2022

Onder vermogen wordt o.a. verstaan het saldo van uw bankrekening(en), uw beleggingen en bezittingen zoals o.a. een eigen woning, auto, boot of caravan, verminderd met eventuele schulden.

Vermogensvrijlating per 1 januari 2022
Vermogensvrijlating alleenstaande € 6.505,00
Vermogensvrijlating alleenstaande ouder € 13.010,00
Vermogensvrijlating gezin € 13.010,00
Vermogen in de eigen woning € 54.900,00

Bijzondere bijstand

Als u extra kosten maakt, bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of door bijzondere sociale omstandigheden. Voor bijzondere bijstand geldt de inkomensgrens van 110% niet. Als uw inkomen hoger is dan 110% dan zal er een draagkrachtberekening plaatsvinden. Voor medische kosten moet u altijd eerst de vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen. 

Computer

Aan kinderen van 10 jaar tot en met 17 jaar éénmaal in de 5 jaar maximaal € 500,00 vergoed worden voor de aanschaf van een computer met printer, laptop of tablet. Het inkomen mag dan niet hoger zijn dan de inkomensgrens van 120%.

Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten hebben vaak verborgen kosten die verband houden met hun situatie. Als u of uw minderjarige kind in de peilmaand januari tot deze doelgroep behoort en aan de voorwaarden voldoet, kunt u jaarlijks in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 250,00 per persoon. Het inkomen mag dan niet hoger zijn dan de inkomensgrens van 120%. Eventueel vermogen in de eigen woning telt niet mee. Peilmaand voor het inkomen is januari van het betreffende jaar.

Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak verborgen kosten die verband houden met hun situatie. Als u of uw minderjarige kind in de peilmaand januari tot deze doelgroep behoort en aan de voorwaarden voldoet, kunt u jaarlijks in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 75,00 per persoon. Het inkomen per aanvrager mag dan niet hoger zijn dan de inkomensgrens van 120%. 
Het vermogen telt niet mee.  Deze regeling geldt alleen voor personen die niet verzekerd zijn via de collectieve aanvullende verzekering van de gemeente Zevenaar en het eigen risico volledig hebben betaald.  

Bijdrage duurzame gebruiksgoederen voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

Als u op 1 januari (peilmaand) de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of ouder was dan de pensioengerechtigde leeftijd en uw inkomen gedurende tenminste 4 jaar lager was dan de inkomensgrens van 120%, kunt u onder bepaalde voorwaarden éénmaal per 4 jaar in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 475,00 per huishouden. Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf, vervanging of reparatie van duurzame gebruiksgoederen zoals bijvoorbeeld een wasmachine. U hoeft niet aan te tonen dat u deze kosten hebt gemaakt. Voorwaarde is dat u zelfstandig woont.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al lang een laag inkomen? En kunt u dit inkomen niet verhogen? Dan heeft u mogelijk recht op individuele inkomenstoeslag.

De voorwaarden waaraan u en uw partner moet(en) voldoen:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in de gemeente Zevenaar.
 • U hebt gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden een inkomen ontvangen en uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm; heffingskorting(en) en bijv. pensioen tellen mee als inkomen. 
 • U hebt gedurende 12 maanden geen vermogen boven de toegestane vermogensgrens.  Bent u alleenstaand, dan mag u maximaal € 6.505 vermogen hebben. Bent u alleenstaande ouder, gehuwd of woont u samen, dan mag u maximaal € 13.010 vermogen hebben.
 • U hebt over de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U geen zicht heeft op inkomensverbetering.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • Echtparen/samenwonenden met of zonder kinderen /alleenstaande ouders € 535,00.
 • Alleenstaanden € 375,00.

Individuele studietoeslag

De individuele Studietoeslag (IST) is voor mensen die door een structurele medische beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen naast hun studie.
Wanneer komt u in aanmerking voor de Individuele Studietoeslag (IST)?

 • U woont in de gemeente Zevenaar.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft een structurele medische beperking waardoor u naast uw studie geen inkomsten kunt verwerven.
 • U volgt een opleiding of studie en ontvangt Studiefinanciering (Wsf 2000) of een Tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos).
 • U heeft geen of weinig vermogen.
 • Bent u alleenstaand, mag u maximaal € 6.505 vermogen hebben. Bent u alleenstaande ouder, gehuwd of woont u samen, mag u maximaal € 13.010 vermogen hebben.
 • U ontvangt geen Wajong uitkering.

Kunt u alle vragen met ja beantwoorden, dan kunt u een aanvraag doen voor Individuele Studietoeslag (IST).

Aanvragen

Via de RSD de Liemers kunt u een aanvraag voor de individuele studietoeslag digitaal indienen. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de website van de RSD.

GelrePas en Kindpakket

De jaarlijkse bijdrage voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vorming vindt plaats in de vorm van de GelrePas voor ieder gezinslid van 4 tot 18 jaar ( zie www.gelrepas.nl voor het aanbod en de nieuwsbrief). Om hiervoor in aanmerking te komen mag het gezinsinkomen  niet hoger zijn dan de inkomensgrens van 120%. Naast bovengenoemde Gelrepas kan voor een kind van 12 tot 18 jaar, dat voortgezet onderwijs volgt, € 100,00 worden vergoed (u hoeft niet aan te tonen dat u de schoolkosten hebt gemaakt), maar ook reiskosten voor het voortgezet onderwijs buiten de gemeente Zevenaar en op meer dan 8 km afstand. Ook kan eenmalig € 500,00 worden vergoed voor een kind, dat in het Lentebad in Zevenaar, de Boskuul in Lobith of in het zwembad Den Helder in Doesburg particuliere zwemles heeft voor de diploma’s A en B. 

Collectieve ziektekostenverzekering

U kunt via de gemeente deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering als het gezamenlijke inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens van 120%. Voor het 3e pakket GarantVerzorgd 3 geldt een inkomensgrens van 140%. Voorwaarde is dat u bij Menzis verzekerd bent en naast de basisverzekering minimaal de 1e aanvullende verzekering (Extra Verzorgd 1) en de 1e aanvullende tandartsverzekering (GarantTandVerzorgd 250) hebt afgesloten. Het voordeel hiervan is dat u een korting ontvangt op de premie van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Bovendien betaalt de gemeente een extra pakket, het GarantVerzorgd pakket, waardoor een aantal vergoedingen wordt uitgebreid zoals de vergoeding van de eigen bijdrages en eventueel het eigen risico. Het vermogen telt niet mee. Snel aanmelden?  Ga naar www.gezondverzekerd.nl

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen/belastingen

Als u een inkomen hebt rond het bijstandsniveau en een beperkt vermogen, kunt u om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verzoeken. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen gelden aparte (strengere)  voorwaarden.  Het kan zijn dat u slechts gedeeltelijk kwijtschelding krijgt. Kwijtschelding van de hondenbelasting is ook mogelijk. Kwijtschelding kunt u digitaal aanvragen.

Schuldhulpverlening

Als u door schulden in de problemen bent gekomen of daarin dreigt te geraken, kunt u een beroep doen op schuldhulpverlening. De hulp van de gemeente bestaat uit budgetadvisering, schuldbemiddeling, schuldsanering, begeleiding en nazorg. U kunt zich aanmelden voor een adviesgesprek via shv@zevenaar.nl of (0316) 595 111. 

U kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen, omdat het slechts een beknopte samenvatting is van de regelgeving. Bovendien kunnen vermelde bedragen inmiddels gewijzigd zijn. Stuur de toelichting niet mee met het aanvraagformulier. U kunt hem bewaren om alles nog eens na te lezen.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade helpt bij het invullen van formulieren. Een medewerker kijkt mee waar je recht op hebt en hoe je het aanvraagt. Denk aan hulp bij:

 • Bijzondere bijstand
 • Thuisadministratie
 • Kwijtschelding van zuiveringslasten en gemeentelijke belastingen
 • Regelingen voor kinderen die naar school gaan
 • Individuele inkomenstoeslag

Kijk voor meer informatie op https://www.caleidoz.nl/zevenaar/formulierenbrigade