Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Inkomensondersteuning

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen. U kunt ook de gratis GelrePas aanvragen.

Goed om te weten

Inkomensondersteuning

Heeft u een Participatiewet-uitkering? Gebruik formulier A.

pdf Inkomensondersteuning aanvragen A (PDF, 136.68 KB)

Heeft u een ander inkomen?
Dan kunt u digitaal inkomensondersteuning aanvragen via formulier B.
Inkomensondersteuning aanvragen B

Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten

Wilt u de compensatieregeling aanvragen? Gebruik dan onderstaand formulier:

pdf Aanvraagformulier compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten (PDF, 126.78 KB)

Wanneer kom ik in aanmerking?

Toelichting bij aanvraagformulieren Inkomensondersteuning 2021

Als uw maandelijkse inkomen en uw vermogen gelijk of lager zijn dan de hierna vermelde bedragen, kunt u inkomensondersteuning aanvragen. Het maakt niet uit welk soort inkomen u hebt. Het gaat om de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen. Voor bijzondere bijstand geldt dat uw inkomen iets hoger mag zijn dan 110%, hierboven wordt dan de draagkracht berekend.

Let op: per 1 januari 2021 kunnen aanvragen voor bijzondere bijstand worden ingediend tot maximaal 3 maanden nadat de kosten zijn gemaakt. Het is dus mogelijk om met 3 maanden terugwerkende kracht bijzondere bijstand aan te vragen.

Inkomensgrenzen per 1 juli 2021

Onder inkomen wordt verstaan het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) uit o.a. werk, uitkering en pensioen, alimentatie, teruggave van de belastingdienst i.v.m. heffingskortingen en alle andere inkomsten die niet bedoeld zijn als onkostenvergoeding. Huurtoeslag, zorgtoeslag of kindertoeslag van de Belastingdienst is geen inkomen. Als u in een inrichting verblijft of als u jonger bent dan 21 jaar, gelden mogelijk lagere inkomensgrenzen. Er gelden ook andere grenzen bij gehuwden waarvan 1 partner jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd. Uw inkomen wordt vergeleken met de van toepassing zijnde bijstandsnorm afhankelijk van uw woonsituatie en uw leeftijd.

Inkomensgrenzen 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd per 1 juli 2021
  Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 120% Inkomengrens 140%
Alleenstaande of alleenstaande ouder (alleenwonend) € 1.127,47 € 1.229,72 € 1.434,68
Gehuwden/samenwonenden € 1.610,35 € 1756,74 € 2.049,33
Alleenstaande of alleenstaande ouder (alleenwonend) verblijf in inrichting € 392,45 € 428,12 € 499,48
Gehuwden/samenwonenden verblijf in inrichting € 639,82 € 697,98 € 814,31
Inkomensgrenzen pensioengerechtigde leeftijd en ouder per 1 juli 2021
  Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 120% Inkomensgrens 140%
Alleenstaande of alleenstaande ouder (alleenwonend) € 1.253,98 € 1.367,98 € 1.595,97
Gehuwden/samenwonenden of gehuwden waarvan 1 pensioengerechtigd is, de ander niet € 1.700,30 € 1.884,88 € 2.164,02

Vermogensverlaging per 1 juli 2021

Onder vermogen wordt o.a. verstaan het saldo van uw bankrekening(en), uw beleggingen en bezittingen zoals o.a. een eigen woning, auto, boot of caravan, verminderd met eventuele schulden.

Vermogensverlaging per 1 juli 2021
Vermogensvrijlating alleenstaande € 6.295,00
Vermogensvrijlating alleenstaande ouder € 12.590,00
Vermogensvrijlating gezin € 12.590,00
Vermogen in de eigen woning € 53.100,00

Bijzondere bijstand

Als u extra kosten maakt, bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of door bijzondere sociale omstandigheden. Voor bijzondere bijstand geldt de inkomensgrens van 110% niet. Als uw inkomen hoger is dan 110% dan zal er een draagkrachtberekening plaatsvinden. Voor medische kosten moet u altijd eerst de vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen.

Computer

Aan kinderen van 10 jaar tot en met 17 jaar éénmaal in de 5 jaar maximaal € 500,00 vergoed worden voor de aanschaf van een computer met printer, laptop of tablet.

Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten hebben vaak verborgen kosten die verband houden met hun situatie. Als u of uw minderjarige kind in de peilmaand januari tot deze doelgroep behoort en aan de voorwaarden voldoet, kunt u jaarlijks in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 250,00 per persoon. Het inkomen mag dan niet hoger zijn dan de inkomensgrens van 120%. Eventueel vermogen in de eigen woning telt niet mee. Peilmaand voor het inkomen is januari van het betreffende jaar.

Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten hebben vaak verborgen kosten die verband houden met hun situatie. Als u of uw minderjarige kind in de peilmaand januari tot deze doelgroep behoort en aan de voorwaarden voldoet, kunt u jaarlijks in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 75,00 per persoon. Het inkomen per aanvrager mag dan niet hoger zijn dan de inkomensgrens van 120%. Uw vermogen telt voor deze regeling niet mee. Deze regeling geldt alleen voor personen die niet verzekerd zijn via de collectieve aanvullende verzekering van de gemeente Zevenaar en het eigen risico volledig hebben betaald.

Bijdrage duurzame gebruiksgoederen voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

Als u op 1 januari (peilmaand) de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of ouder was dan de pensioengerechtigde leeftijd en uw inkomen gedurende tenminste 4 jaar lager was dan de inkomensgrens van 120%, kunt u onder bepaalde voorwaarden éénmaal per 4 jaar in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 475,00 per huishouden. Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf, vervanging of reparatie van duurzame gebruiksgoederen zoals bijvoorbeeld een wasmachine. U hoeft niet aan te tonen dat u deze kosten hebt gemaakt. Voorwaarde is dat u zelfstandig woont.

Individuele inkomenstoeslag voor personen van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Als u minimaal 1 jaar ononderbroken een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebt gehad, daarnaast 21 jaar of ouder bent en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kunt u éénmaal per jaar in aanmerking komen voor deze toeslag. (Zowel aanvrager als partner moeten beiden aan de voorwaarden voldoen).

 • Echtparen/samenwonenden met of zonder kinderen /alleenstaande ouders € 534,00.
 • Alleenstaanden € 374,00.

Individuele studietoeslag

De bijdrage bedraagt € 1110,00 per 6 maanden. Voor het recht op een individuele studietoeslag is daarnaast vereist dat u op datum van de aanvraag:

 1. 18 jaar of ouder bent.
 2. Recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 3. Geen in aanmerking te nemen vermogen op grond van artikel 34 Participatiewet heeft.
 4. Een persoon die door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten kan verwerven.

GelrePas en Kindpakket

De jaarlijkse bijdrage voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vorming vindt plaats in de vorm van de GelrePas voor ieder gezinslid van 4 tot 18 jaar ( zie www.gelrepas.nl voor het aanbod en de nieuwsbrief). Om hiervoor in aanmerking te komen mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan de inkomensgrens van 120%. Naast bovengenoemde GelrePas kan voor een kind van 12 tot 18 jaar, dat voortgezet onderwijs volgt, € 100,00 worden vergoed (u hoeft niet aan te tonen dat u de schoolkosten hebt gemaakt), maar ook reiskosten voor het voortgezet onderwijs buiten de gemeente Zevenaar. Ook kan eenmalig € 639,00 worden vergoed voor een kind, dat in het Lentebad in Zevenaar, de Boskuul in Lobith of in het zwembad Den Helder in Doesburg particuliere zwemles heeft voor de diploma’s A en B.

Collectieve ziektekostenverzekering

U kunt via de gemeente deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering als het gezamenlijke inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens van 120%. Voor het 3e pakket GarantVerzorgd 3 geldt een inkomensgrens van 140%. Voorwaarde is dat u bij Menzis verzekerd bent en naast de basisverzekering minimaal de 1e aanvullende verzekering (GarantVerzorgd 1) en de 1e aanvullende tandartsverzekering (TandVerzorgd 250) hebt afgesloten. Het voordeel hiervan is dat u een korting ontvangt op de premie van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Bovendien betaalt de gemeente een extra pakket, het GarantVerzorgd pakket, waardoor een aantal vergoedingen wordt uitgebreid zoals de vergoeding van de eigen bijdrages en eventueel het eigen risico. Het vermogen telt niet mee. Snel aanmelden? Ga naar www.gezondverzekerd.nl

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen/belastingen

Als u een inkomen hebt rond het bijstandsniveau en een beperkt vermogen, kunt u om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verzoeken. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen gelden aparte (strengere) voorwaarden. Het kan zijn dat u slechts gedeeltelijk kwijtschelding krijgt. Kwijtschelding van de hondenbelasting is ook mogelijk. Kwijtschelding kunt u digitaal aanvragen.

Schuldhulpverlening

Als u door schulden in de problemen bent gekomen of daarin dreigt te geraken, kunt u een beroep doen op schuldhulpverlening. De hulp van de gemeente bestaat uit budgetadvisering, schuldbemiddeling, schuldsanering, begeleiding en nazorg. U kunt zich aanmelden voor een adviesgesprek via shv@zevenaar.nl of (0316) 595 111. 

U kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen, omdat het slechts een beknopte samenvatting is van de regelgeving. Bovendien kunnen vermelde bedragen inmiddels gewijzigd zijn. Stuur de toelichting niet mee met het aanvraagformulier. U kunt hem bewaren om alles nog eens na te lezen.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade helpt bij het invullen van formulieren. Een medewerker kijkt mee waar je recht op hebt en hoe je het aanvraagt. Denk aan hulp bij:

 • Bijzondere bijstand
 • Thuisadministratie
 • Kwijtschelding van zuiveringslasten en gemeentelijke belastingen
 • Regelingen voor kinderen die naar school gaan
 • Individuele inkomenstoeslag

Kijk voor meer informatie op https://www.caleidoz.nl/zevenaar/formulierenbrigade