Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Woningverzakking

Een scheur in een muur, een klemmende deur of een scheve vloer. Dit kan het resultaat zijn van het verzakken van uw woning. De afgelopen tijd zijn bij ons veel schades aan woningen gemeld, als gevolg van een verzakking. Hoe schade door verzakking ontstaat en wat u kunt doen leest u hier.

Meld uw schade via schadeaanwoning@zevenaar.nl

Schade en nu?

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat ervan. Als u schade heeft aan uw woning, is dat erg vervelend. Neem contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Meld de schade ook bij ons. Wij werken samen met de andere Liemerse gemeenten en het Waterschap om zo een compleet beeld van de problematiek te krijgen. We onderzoeken wat mogelijke vervolgstappen zijn en hoe we gedupeerden kunnen helpen. Heeft u de schade al gemeld, dan hoeft u niets te doen.

Wat is een verzakking?

De fundering is de stabiele basis waarop een woning rust. Problemen met de fundering tasten deze stabiliteit aan en zorgen voor het wegzakken van de woning. Een verzakking kan meerdere oorzaken hebben zoals krimp van de bodem of bodemdaling.

Oorzaak verzakkingen

De zomer van 2018 was extreem droog en de waterstanden in de Rijn en de IJssel waren historisch laag. Door de lage grondwaterstanden is op sommige plaatsen de deklaag van klei drooggevallen, waardoor de klei is gaan inklinken (krimpen). Ook tijdens de extreem droge jaren 1994 en 2006 zagen we schade door verzakking. Met het oog op klimaatverandering is het aannemelijk dat we in de toekomst vaker met extreem droge perioden te maken krijgen.

Want...

door (natuurlijke of kunstmatige) verlaging van de grondwaterstand kan de deklaag van klei en zand droogvallen. Met name tijdens droge zomers verdroogt de kleilaag. Dit komt omdat:

  • de hoeveelheid neerslag sterk is verminderd;
  • de vegetatie en de bomen extra water verbruiken (waarschijnlijk meer dan onder gemiddelde klimaatomstandigheden);
  • de grondwaterstand wegzakt in het onderliggende zandpakket, tot een niveau waarbij de onderzijde van de kleilaag niet meer met het grondwater in contact staat.

De drooggevallen kleilaag in de deklaag krimpt waardoor deze daalt. Dit veroorzaakt scheurvorming/schade aan woningen. Als later de grondwaterstand weer stijgt, nemen de kleimineralen weer water op en zwelt de kleilaag weer. Na een langdurige droge periode kan de kleilaag niet meer tot zijn oorspronkelijke dikte opzwellen, waardoor een deel van de verzakking permanent is.

Mogelijke oplossingen

Een structurele oplossing is het aanpassen of versterken van de fundering. Dit kan een kostbare aangelegenheid zijn. Wat kunt u nog meer doen? Zorg ervoor dat bij uw woning zoveel mogelijk regenwater in de bodem terecht komt. Dit kan door het regenwater van uw dak in uw tuin of in de grond te laten lopen (en dus niet op het riool te lozen). Richt daarnaast uw tuin zo groen mogelijk in (tegel eruit, plant erin). Kijk voor meer informatie op de pagina Klimaatadaptatie en/of www.weetvanwater.nl.

Wat doet Zevenaar en het Waterschap?

Vanuit hun zorgplicht om de structurele grondwateroverlast zo veel mogelijk te beperken, bekijken zij welke maatregelen (naast afkoppelen en water vasthouden) mogelijk zijn. Voor grondwatertekort zijn geen normen of verplichtingen vanuit wetgeving.

  • Water vasthouden: het oppervlaktewater dat in het gebied aanwezig is, zo lang mogelijk “vasthouden”, bijvoorbeeld door het opzetten van stuwen.
  • Water afkoppelen: grondwater zo goed mogelijk aanvullen door op verschillende locaties regenwater van wegen en daken direct in de grond te laten lopen.

Meer informatie

Subsidies

Subsidie voor schade aan woning door verzakking

Heeft u schade aan uw woning door verzakking als gevolg van de droogte in 2018? Dan kunt u subsidie aanvragen. Per woning is een maximumbedrag van € 500,00 beschikbaar.
U kunt subsidie aanvragen voor bouwkundig advies of advies over bodemsamenstelling door een erkend onderzoeks-/adviesbureau (maximaal 50% van de kosten, maximaal € 250,00) en subsidie
voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer (maximaal € 250,00).

Hoe vraagt u subsidie aan?

Maak gebruik van het formulier. Lees voor het invullen van het formulier de voorwaarden. Als u voldoet kunt u het formulier invullen. Voeg de benodigde bijlagen bij en mail naar:
gemeente@zevenaar.nl. Of stuur per post naar postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Uiteraard bent u ook van harte welkom het formulier met bijlagen aan de Kerkstraat 27 aan de balie af te geven.

pdf Subsidie woningverzakking aanvragen (PDF, 1.15 MB)

Vragen?

Bel (0316) 595 111.