Vergoeding planschade

Is uw pand minder waard geworden of loopt u inkomsten mis doordat er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw wordt gebouwd? En paste deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan en nu wel door een maatregel van de gemeente? Dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het gebouw of de grond die door de planologische maatregel minder waard is geworden (als huurder heeft u geen recht op vergoeding voor waardevermindering van uw woning of bedrijfsgebouw)
 • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een afwijking op een bestemmingsplan
 • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging van kracht is geworden
 • U heeft niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door verkoop, onteigening of verzekering
 • Niet alle schade komt voor planschadevergoeding in aanmerking. Een beperkte waardevermindering valt onder aanvaardbaar maatschappelijk risico en komt niet voor vergoeding in aanmerking

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • Een onafhankelijke planschadecommissie behandelt uw aanvraag
 • De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten
 • De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op
 • U krijgt hierover een brief

Wilt u reageren op het conceptadvies?

 • Tegen het conceptadvies kunt u binnen 6 weken een zienswijze indienen
 • De commissie stelt een definitief advies op aan de gemeente
 • De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies
 • U krijgt een brief met het besluit

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

De kosten voor een aanvraag planschade bedragen € 300. De kosten krijgt u terug als de gemeente u een vergoeding voor planschade heeft toegekend.