Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Handhaving

Goed om te weten

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Overlast van parkeren of honden(poep)? Maak een melding.

Handhaving

Een verzoek tot handhaving kan over allerlei onderwerpen bevatten, bijvoorbeeld wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, slopen, monumenten, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Daarnaast handhaaft de gemeente ook de bepalingen van de Drank- en horecawet (DHW) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

U kunt alleen een verzoek om handhaving indienen als u 'belanghebbende' bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van gronden of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.
Een verzoek om handhaving kan nooit anoniem ingediend worden, dit omdat dan niet beoordeeld kan worden of u belanghebbende bent.

Verzoek tot handhaving digitaal

U kunt online een verzoek tot handhaving doen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Verzoek tot handhaving per post

U kunt uw verzoek om handhaving ook per ondertekende brief indienen. Geef daarbij de volgende informatie:

 • uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens)
 • informatie over de vermeende overtreding:
  • locatie (adres en woonplaats)
  • beschrijving van de vermeende overtreding
  • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
  • welk belang heeft u (waarom bent u belanghebbende)?
  • is er sprake van een spoedeisende situatie? Zo ja, waarom?
  • indien bekend: naam van de persoon die volgens u in overtreding is, wet of regelgeving die overtreden wordt
  • eventuele bijlagen die de situatie weergeven

Wat gebeurt er met uw verzoek tot handhaving?

Als u een verzoek tot handhaving hebt gedaan start de toezichthouder een onderzoek. Ter plaatse wordt onderzocht of er inderdaad sprake is van een overtreding. Als de toezichthouder constateert dat er geen overtreding is, wordt uw verzoek schriftelijk afgewezen.
Als er sprake is van een overtreding wordt onderzocht of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Kan dit niet, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een bepaald gebruik moet stoppen of een bouwwerk afgebroken moet worden.

Binnen acht weken krijgt u bericht op uw verzoek tot handhaving. Als voor het uitvoeren van het onderzoek meer tijd nodig is kan deze termijn worden verlengd. Hier wordt u over geïnformeerd.