Groenonderhoud

De gemeente Zevenaar is een gemeente met veel groen. Voor het onderhouden van het groen hebben wij een beleid.

Bomenonderhoud

In de gemeente Zevenaar hebben we ruim 27.000 bomen. We hebben de bomen verdeeld in drie zones: noord, midden en zuid. Elk jaar snoeien we de bomen in één van de zones. Na drie jaar zijn alle zones en dus alle bomen aan de beurt geweest. Sommige bomen snoeien we elk jaar doordat ze een bepaalde vorm hebben.

Het snoeien doen we in de periode september tot en met maart.

Grote inspectie

Elke drie jaar voeren we een grote inspectie uit aan bomen in de gemeente. Dit heet de 'boomveiligheidscontrole'. Soms blijkt uit de controle dat een boom al eerder onderhoud nodig heeft dan dat gepland staat. Dit onderhoud voeren we dan in het snoeiseizoen uit om onveilige situaties te voorkomen.

Bermenonderhoud

We beheren een deel van onze bermen op een natuurlijke manier. Waarom? We willen graag kleurrijke bermen met daarin zoveel mogelijk plantensoorten en dus ook bloemen. Hoe rijker de variatie in planten, hoe rijker de bermen zijn aan vlinders en andere insecten. Dit zorgt weer voor voedsel voor kleine zoogdieren en vogels.

Hoe vaak maaien?

In Zevenaar hebben we vooral voedselrijke kleigrond, waar de planten goed op groeien. We maaien de bermen daarom 2x per jaar. Het maaisel voeren we af. Hierdoor ontstaat een open structuur op de bodem waar zaden van planten weer kunnen ontkiemen. 

Maaien in fasen

We maaien niet alle bermen tegelijk. We proberen zoveel mogelijk gefaseerd te maaien. Soms maaien we maar een deel van de berm. En weken later het andere deel. Zo zijn er altijd planten waar insecten nectar kunnen vinden.

In het buitengebied worden de bermen geklepeld. Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen als ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. Deze bermen zijn minder soortenrijk. Het maaien gebeurt 2 keer per jaar. We maaien vaker op plekken waar het uitzicht beperkt wordt en de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Periode van maaien

De 1e maaironde start begin mei en loopt door tot half juni. De 2e maaironde loopt van september tot oktober. 

Onderhoud plantsoenen/grasvelden

Naast bomen en bermen hebben we natuurlijk ook veel plantsoenen en grasvelden die onderhouden moeten worden. Wat houdt dit onderhoud in?

  • maaien van het gras
  • knippen van de hagen/blokhagen
  • bestrijding van onkruid in de plantsoenen
  • snoeien van de heesters
  • verwijderen zwerfafval

De ‘meetlat’

We werken voor het onderhoud van de grasvelden en de plantsoenen met de methode ‘Beeldkwaliteit B (basis)’. Dit is een soort ‘beeldmeetlat’ waarmee we bijvoorbeeld bepalen of het onkruid te hoog staat of dat grasvelden teveel open plekken hebben. De collega’s van de buitendienst controleren regelmatig of het groenonderhoud aan deze kwaliteitseisen voldoet. Zo niet, dan gaan we op die plek aan de slag.
In de zomer zijn we naast onkruidbestrijding ook bezig met knipwerk van hagen en blokhagen (2x per jaar) en randsnoei van heesters (1x per jaar). In de winter snoeien we een deel van de heesters en bosplantsoen.

Wadi

Wadi's zijn een soort kuilen in grasvelden die regenwater opvangen. De wadi's hebben wij ingezaaid met gras en/of kruiden van bloemen. Het (on)kruid in de wadi's zorgt ervoor dat regenwater makkelijk in de bodem kan trekken. De wadi's worden minder vaak gemaaid dan de grasvelden. 

Onkruidbestrijding op stoep en weg

Elk jaar bestrijden wij het onkruid tussen bijvoorbeeld stoeptegels, bij parkeerplaatsen en andere ‘verhardingen’. Hierbij gebruiken wij geen chemische middelen. Ook hier werken we weer met de ‘beeldmeetlat’ zoals hierboven beschreven. Voor de woonwijken, de doorgaande wegen en bedrijventerreinen is dit beeldkwaliteit B (basis). Dit betekent dat er wat onkruid mag staan.

Veel gestelde vragen

Overhangende takken van struiken mag u wegknippen. Het is niet toegestaan om gemeentebomen te snoeien.

Ja. Als mensen groen van de gemeente snoeien, zien wij dat als beschadigen van het openbaar groen. We doen doen daarvan aangifte bij de politie. De dader moet de kosten betalen.

Elk jaar bestrijden wij het onkruid tussen bijvoorbeeld stoeptegels, bij parkeerplaatsen en andere ‘verhardingen’. Hierbij gebruiken wij geen chemische middelen. Het onkruid komt daardoor wel eerder terug en zeker bij groeizaam weer lukt het daarom niet om de gemeente volledig onkruidvrij te houden. Hierdoor zal er altijd onkruid zichtbaar zijn. Het verwijderen van onkruid is een doorlopend proces en wordt wijk voor wijk uitgevoerd.

We werken voor het onderhoud van de grasvelden en de plantsoenen met de methode ‘Beeldkwaliteit B (basis)’. Dit is een soort ‘beeldmeetlat’ waarmee we bijvoorbeeld bepalen of het onkruid te hoog staat of dat grasvelden teveel open plekken hebben. De collega’s van de buitendienst controleren regelmatig of het groenonderhoud aan deze kwaliteitseisen voldoet. Zo niet, dan gaan we op die plek aan de slag.

We kappen of snoeien geen bomen als deze voor schaduw op de zonnepanelen zorgen. U moet als woningeigenaar zelf de afweging maken of zonnepanelen op een bepaalde plek handig zijn.

Bij nieuwbouwwijken proberen we bij het plaatsen van bomen zoveel mogelijk rekening te houden met zonnepanelen.

Overlast van (gevallen) bladeren, bloesem en vruchten (zoals eikels) is voor ons geen reden om een boom te kappen of te snoeien. Het heeft dus geen zin om hierover een Fixi-melding te maken.

De 1e maaironde start begin mei en loopt door tot half juni. De 2e maaironde loopt van september tot oktober. We maaien vaker op plekken waar de berm het uitzicht beperkt en de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Maak dan een melding aan in Fixiexterne-link-icoon.