migrate iconGroenonderhoud

We zijn trots op het groen in onze gemeente. Natuurlijk is onderhoud van al dat groen erg belangrijk.

Bomenonderhoud

Bomen zijn mooi, maar ze kunnen ook onveilige situaties veroorzaken als ze ziek of te oud zijn. Daarom inspecteren wij de bomen regelmatig op veiligheid.

Hoe vaak inspectie?

Grote bomen en ‘risicobomen’ inspecteren we ieder jaar. Jonge bomen en gezonde volwassen bomen 1x in de drie jaar.

Hoe vaak snoeien?

Alle bomen krijgen 1 keer in de 5 jaar een snoeibeurt. Hoeveel er gesnoeid moet worden, hangt af van de boomsoort en de standplaats. Bij bomen langs wegen zorgen we voor een takvrij stamdeel van 6 meter. Zo kan vrachtverkeer er vrij onderdoor rijden. Bomen in een park kunnen laag betakt blijven omdat ze de ruimte hebben om uit te groeien.

We snoeien vooral in de winterperiode. Ook als de bomen in blad staan kan er gesnoeid worden. We houden dan natuurlijk rekening met broedvogels, die willen we niet verstoren. Dode bomen worden bij gevaar direct geveld. Is er geen sprake van gevaar? Dan halen we ze in de winterperiode weg.

Bermenonderhoud

We beheren een deel van onze bermen op een natuurlijke manier. Waarom? We willen graag kleurrijke bermen met daarin zoveel mogelijk plantensoorten en dus ook bloemen. Hoe rijker de variatie in planten, hoe rijker de bermen zijn aan vlinders en andere insecten. Dit zorgt weer voor voedsel voor kleine zoogdieren en vogels.

Hoe vaak maaien?

In Zevenaar hebben we vooral voedselrijke kleigrond, waar de planten goed op groeien. We maaien de bermen daarom 2x per jaar. Het maaisel voeren we af. Hierdoor ontstaat een open structuur op de bodem waar zaden van planten weer kunnen ontkiemen. 

Maaien in fasen

We maaien niet alle bermen tegelijk. We proberen zoveel mogelijk gefaseerd te maaien. Soms maaien we maar een deel van de berm. En weken later het andere deel. Zo zijn er altijd planten waar insecten nectar kunnen vinden.

In het buitengebied worden de bermen geklepeld. Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen als ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. Deze bermen zijn minder soortenrijk. Het maaien gebeurt 2 keer per jaar. We maaien vaker op plekken waar het uitzicht beperkt wordt en de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Periode van maaien

De 1e maaironde start begin mei en loopt door tot half juni. De 2e maaironde loopt van september tot oktober. 

Onderhoud plantsoenen/grasvelden

Naast bomen en bermen hebben we natuurlijk ook veel plantsoenen en grasvelden die onderhouden moeten worden. Wat houdt dit onderhoud in?

  • maaien van het gras
  • knippen van de hagen/blokhagen
  • bestrijding van onkruid in de plantsoenen
  • snoeien van de heesters
  • verwijderen zwerfafval

De ‘meetlat’

We werken voor het onderhoud van de grasvelden en de plantsoenen met de methode ‘Beeldkwaliteit B (basis)’. Dit is een soort ‘beeldmeetlat’ waarmee we bijvoorbeeld bepalen of het onkruid te hoog staat of dat grasvelden teveel open plekken hebben. De collega’s van de buitendienst controleren regelmatig of het groenonderhoud aan deze kwaliteitseisen voldoet. Zo niet, dan gaan we op die plek aan de slag.
In de zomer zijn we naast onkruidbestrijding ook bezig met knipwerk van hagen en blokhagen (2x per jaar) en randsnoei van heesters (1x per jaar). In de winter snoeien we een deel van de heesters en bosplantsoen.

Zwerfafval

Het hele jaar door ruimen we zwerfafval op. Weten hoe u mee kunt helpen om Zevenaar schoner te maken? Lees dan meer over onze aanpak zwerfafval.  

Onkruidbestrijding op stoep en weg

Elk jaar bestrijden wij het onkruid tussen bijvoorbeeld stoeptegels, bij parkeerplaatsen en andere ‘verhardingen’. Hierbij gebruiken wij geen chemische middelen. Ook hier werken we weer met de ‘beeldmeetlat’ zoals hierboven beschreven. Voor de woonwijken, de doorgaande wegen en bedrijventerreinen is dit beeldkwaliteit B (basis). Dit betekent dat er wat onkruid mag staan.

Klachten?

Heeft u klachten over het groenonderhoud bij u in de buurt? Meld dit dan via Fixi.