Adviesorganen

De gemeente Zevenaar laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door raden of commissies van specialisten op verschillende beleidsterreinen. De gemeente kan zo toetsen of het beleid dat Zevenaar uitvoert, moet worden bijgesteld. Maar ook om toekomstig beleid af te stemmen.

Participatieraad

De Participatieraadexterne-link-icoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeesters en wethouders. De raad geeft advies over verbetering van het beleid van de gemeente op het gebied van het sociaal domein. Denk hierbij aan maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk. De Participatieraad is een onafhankelijk en onbevooroordeeld orgaan. 

Erfgoedcommissie

De gemeenten Duiven en Zevenaar hebben een gezamenlijke erfgoedcommissie. Deze commissie adviseert beide colleges over monumenten, cultuurhistorisch landschap en archeologie.
De erfgoedcommissie vergadert 6 tot 8 keer per jaar, afwisselend in het gemeentehuis van Duiven en Zevenaar. Heeft u vragen over de nieuwe erfgoedcommissie of het gemeentelijk monumentenbeleid, dan kunt u in gemeente Zevenaar terecht bij Lillian Werdmuller via (0316) 595 111.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. Dit zijn architecten, stedenbouwkundigen en monumentendeskundigen. Daarnaast zijn er ook 2 burgerleden lid van de commissie. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het advies van de commissie mee als het een besluit neemt over een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Bezwaarschriftencommissie

De gemeente beschikt over een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie kan o.a. inwoners en ondernemers uitnodigen om een bezwaar toe te lichten op een hoorzitting.