Verslag inloopbijeenkomst Bloemenkamp

In 2024-2025 krijgt de wijk Bloemenkamp in Zevenaar een opknapbeurt. Om te komen tot een goed ontwerp hebben we gesproken met inwoners uit de wijk. Dit is een overzicht van alle opmerkingen en wensen die inwoners tijdens de inloopbijeenkomst op 27 februari 2024 ingebracht hebben. In dit overzicht geven we ook aan of de opmerking/wens is verwerkt in het ontwerp met daarbij een korte toelichting.

ThemaOpmerkingen/wensenVerwerkt in het ontwerpToelichting
Afwatering/rioleringWorden de standwaterleidingen die enkele jaren geleden voor nood zijn hersteld nu ook aangepakt?JaJa, daar waar dat nodig is worden de standwaterleidingen ook  vervangen. Dit wordt tijdens de uitvoering in het werk bepaald.  
Snelheid en verkeersveiligheidIn de Tulpenstraat wordt er te snel gereden. Door de éénrichtingsweg aan beide zijden wordt de situatie verergert. De buurt heeft een voorstel gedaan voor de nieuwe inrichting.NeeDe éénrichtingssituatie zoals gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst blijft gehandhaafd. Zo komt er meer groen in wijk en wordt de wijk veiliger. 
Plaats een spiegel aan het einde van de Kampstraat naar de parallelweg Noordeinde. Door de begroeiing is dit een onoverzichtelijk punt. NeeEr komt geen spiegel. Door toepassing van een verkeersplateau in combinatie met een afwijkende kleur bestrating wordt op deze locatie de verkeerssnelheid omlaag gebracht. Hoe overzichtelijker het is, hoe hoger de verkeerssnelheid. 
Maak van de wijk een 30km-zone van. JaDe wijk Bloemenkamp is in de huidige situatie al onderdeel van een 30km-zone. Dat blijft in de toekomstige situatie ook het geval.  
De bocht Noordeinde/Kampstraat is te onoverzichtelijk. JaDoor toepassing van een verkeersplateau in combinatie met een afwijkende kleur bestrating wordt op deze locatie de verkeerssnelheid omlaag gebracht. Hoe overzichtelijker het is, hoe hoger de verkeerssnelheid. 
Fietsers komende van verkeerslichten Noordeinde/Oosteinde moeten wachten. Dit is gevaarlijk. JaDoor toepassing van een verkeersplateau in combinatie met een afwijkende kleur bestrating wordt op deze locatie de verkeerssnelheid omlaag gebracht. Daarnaast verdwijnt de huidige voorrangssituatie waardoor fietsers niet meer hoeven te wachten. Het is dan een gelijkwaardige kruising waarbij verkeer van rechts voorrang heeft.
Aandacht voor fietsoversteekplaats Kampsingel (doorgang met paaltjes). Niet van toepassingDe huidige situatie blijft gehandhaafd. Dit valt buiten het project Bloemenkamp. 
De Rozenstraat die uitkomt op de Kampstraat is gevaarlijk door de auto’s die op de weg staan. JaIn het ontwerp worden de parkeervakken op de rijbaan aangegeven met een witte markering in het straatwerk. Deze stopt ruim voor de aansluiting Rozenstraat – Kampstraat zodat de verkeerssituatie overzichtelijk blijft. 
Er komen plateaus om de vaart eruit te halen. Dan graag ook de huidige versmallingen uit de Rozenstraat halen. Slingerend verkeer veroorzaakt problemen.NeeOm de verkeerssnelheid omlaag te brengen worden juist verkeersplateaus in combinatie met wegversmallingen toegepast. 
Voetpad Graag een breder trottoir maken aan de kant van de even huisnummers aan de Gennepskamp. Dus het trottoir aan de overzijde dan smaller. NeeAlle trottoirs voldoen aan de standaard maatvoering. In verband met parkeren en in/uitstappen uit de auto zijn de trottoirs, op die locaties waar geparkeerd wordt, breder uitgevoerd. In combinatie met een as-verspringing en verkeersplateau in de rijbaan wordt de verkeerssnelheid omlaag gehaald. 
Kan de stoep ter hoogte van uitrit Oosteinde 22-24 op dezelfde wijze worden uitgevoerd als nu (verlaagde band)?JaEr worden verlaagde banden toegepast. 
De stoep/straat is ongelijk dat is erg lastig voor mensen die slecht ter been zijn. JaDoordat alles wordt vernieuwd wordt dit ongemak opgelost. Daar waar dat noodzakelijk is worden oversteekvoorzieningen aangebracht. 
Betere mogelijkheden voor mensen met een rollator die dan niet meer op de weg hoeven te lopen. JaDe voetpaden worden zodanig ingericht dat deze ook toegankelijk zijn voor mensen met een rollator.
GroenvoorzieningGraag meer groen (bomen en struiken) in de Gennepskamp.JaDe Gennepskamp wordt voorzien van wegversmallingen waarin een boom met beplanting komt. 
De bomen aan de overzijde van Kampsingel 27 en in de Tulpenstraat worden takken te lang. Flink snoeien.Ja De komende maanden controleren we al onze bomen in Zevenaar op veiligheid. Daarbij kijken we ook naar te nemen snoeimaatregelen. Dit jaar wordt het snoeiprogramma uitgevoerd. Uit de inventarisatie zal blijken of we de bomen aan de Tulpenstraat en Kampsingel ook mee moeten nemen. De te nemen maatregelen moeten we  voor aanvang van de revitalisering uitvoeren. 
Veer meer groen, dit zorgt voor biodiversiteit bij grasveld tegenover Noordeinde 110-116. JaDoor het weghalen van de parkeervakken aan de overzijde van de weg ontstaat er naast het al aanwezige groen nog meer ruimte voor toevoeging van  groen en dus ook voor meer biodiversiteit. 
Gemiste kans om het riviertje vanaf het Kasteel naar de Zweekhorst niet mee te nemen in de plannen. Niet van toepassingDeze werkzaamheden behoren niet tot het project Bloemenkamp. 
Vijver voorzien van een fontein met zonnepaneel (Kampsingel).Niet van toepassingDeze werkzaamheden behoren niet tot het project Bloemenkamp. 
Voor Kampstraat 2 zijn nu 2 plantsoenen waarvan 1 voor de oprit van de woning. Deze verwijderen. JaHet plantsoen voor de oprit wordt verwijderd.   
ParkerenKomen er meer openbare laadpalen voor elektrische voertuigen?JaWe zijn bezig met plannen voor 2 openbare laadpalen in de Anjerstraat ter hoogte van de huisnummers 16 t/m 30. Deze zijn nog niet concreet. 
Er zijn veel parkeerplaatsen verdwenen in het plan. Hoe wordt het parkeren geregeld?JaHet aantal parkeerplaatsen is in totaalaantal niet minder geworden. Het verschil is dat er meer op de rijbanen geparkeerd mag worden in plaats van in parkeervakken. 
Kan parkeren in de Dahliastraat voor vergunninghouders worden?JaDe gemeente Zevenaar is voornemens de parkeerzone in de wijk uit te breiden. De bewoners van de Dahliastraat, Noordeinde, Oosteinde en gedeelte Kampsingel (nu nog buiten de parkeerzone) worden hierover nog geïnformeerd. 
Er is te weinig parkeergelegenheid aan Oosteinde en de Dahliastraat. Deels 

Dit komt mede doordat deze straten buiten de huidige parkeerzone vallen. 

De gemeente Zevenaar is voornemens de parkeerzone in de wijk uit te breiden. 

Het parkeren bij Kampsingel 42 tot op de hoek is gevaarlijk. Deels Het betreffende wegvak van de Kampsingel valt buiten het project Bloemenkamp. Dit knelpunt wordt meegenomen met de revitalisering van de wijk Schrijvershoek. 
Graag aan de kant van de even huisnummers aan de Rozenstraat het trottoir verwijderen. Dan kan hier geparkeerd worden. Dit is een wens van meerdere straatbewoners. NeeDe locaties waar op de rijbaan geparkeerd kan worden blijven in het nieuwe plan ongewijzigd. We moeten ook rekening houden met voetgangers en fietsers die ook plek nodig hebben in de openbare ruimte.  
Parkeerplaatsen bij Noordeinde in stand houden. Deels De huidige parkeervakken komen te vervallen. Uit een  parkeerdrukonderzoek blijkt dat parkeren op de rijbaan hier voldoende is. De gemeente Zevenaar is voornemens de parkeerzone in de wijk uit te breiden.
Prachtig plan, hele verbetering. Maar houdt rekening met het parkeerbeleid Kampsingel en vooral Dahliastraat. Nu als enige geen vergunninghouders zone waardoor iedereen uitwijkt naar deze straat (o.a. personeel winkels, visite etc.). JaDe gemeente Zevenaar is voornemens de parkeerzone in de wijk uit te breiden. De bewoners van de Dahliastraat, Noordeinde, Oosteinde en gedeelte Kampsingel worden hierover nog geïnformeerd. 
Zorg voor voldoende parkeerplaatsen in de wijk.JaEr is een parkeeronderzoek uitgevoerd en gekeken naar de huidige parkeersituatie in de wijk. Deze hebben als basis gediend voor het nieuwe inrichtingsplan. 
Blijft de Narcisstraat vergunninghouders gebied.JaJa, de Narcisstraat blijft vergunninghouders gebied.
Ik zou best een stukje tuin willen inleveren om hier te kunnen parkeren op eigen terrein (Narcisstraat). Is dat mogelijk? NeeWoningcorporatie Baston is eigenaar en heeft aangegeven parkeren in de voortuin niet wenselijk te vinden. 
Kan er een nieuwe oprit gemaakt worden aan de zijde van Genneskamp nr. 16. Ik heb parkeergelegenheid op eigen grond en een laadpaal.JaDeze inrit is al in het gepresenteerde plan opgenomen. 
Graag een parkeerverbod aan de weg tegenover de oprit aan de Gennepskamp. Dit is erg dicht op de weg. JaIn het ontwerp is hiermee rekening gehouden door de parkeervakaanduidingen op de rijbaan van de Gennepskamp. 
In de Anjerstraat graag de trottoirs aan beide zijden smaller maken. Een vrachtwagen of brandweerwagen kan nu nauwelijks door de straat. JaDe trottoirs worden iets smaller gemaakt zodat de rijbaan een breedte heeft van 5,40m waarmee voldaan wordt aan de geldende richtlijnen. 
In de Anjerstraat is parkeren erg lastig. De parkeervergunningen die uitgegeven zijn kloppen niet. Tussenwoningen zouden 2 vergunningen krijgen en hoekwoningen 1. Maar op de hoeken hier hebben bewoners 3 parkeervergunningen, dat klopt toch niet? JaDe gemeente Zevenaar is voornemens de parkeerzone in de wijk uit te breiden. De bewoners worden hierover nog geïnformeerd. Daarnaast zijn er plannen om het huidige parkeervergunningenbeleid te herzien en vergunningen op kenteken af te geven. Nadere informatie hierover volgt op later moment. 
Auto’s parkeren aan de huiszijde Noordeinde is erg jammer, kan dat niet anders?NeeDe uitkomsten uit het parkeeronderzoek geven geen aanleiding tot handhaving van de parkeervakken. Met een mogelijke uitbreiding van de huidige vergunninghouderszone wordt de eventuele ervaren parkeeroverlast ook minder.
Meer parkeerplaatsen aan Oosteinde. NeeDe uitkomsten uit het parkeeronderzoek geven hier geen aanleiding toe. Met een mogelijke uitbreiding van de huidige parkeerzone wordt de eventuele ervaren parkeeroverlast ook minder. 
Gele strepen op de stoep waar niet geparkeerd mag worden (Kampstraat). NeeDe locaties waar geparkeerd mag worden op de rijbaan, worden met witte markering aangeduid.
Hoe gaat het parkeren worden. De meeste huishoudens hebben meer dan 1 auto en de wijk is daar nu niet op ingericht. NeeDe wijk Bloemenkamp is destijds qua ruimtelijke opzet ontworpen naar de uitgangspunten zoals die begin jaren ’60 gebruikelijk waren. Meer ruimte is er niet in de wijk. 
De parkeerplaatsen op Noordeinde handhaven omdat ze hier veiliger staan dan straks op straat. NeeDe parkeervakken komen te vervallen. Er kan op de rijbaan geparkeerd worden. 
De speeltuin midden in de wijk is prachtig. Maar elke bal die op straat rolt is gevaarlijk. Maak er een hek of trapveldje met kooi. JaWe zetten de speeltoestellen dichter bij elkaar en er komt dan aan weerszijden een haag als afscheiding van de speeltuin en de weg. Het grasveld wordt opnieuw ingezaaid. Het speeltuintje is niet geschikt om te voetballen, daarvoor is het te klein. 
Speeltuin aan de Kampsingel opknappen en 100% geschikt maken voor kinderen. Verwijder het bankje. Een oplossing zoeken voor de speeltuin die nu ook als hondenuitlaatveld wordt gebruikt. NeeEr staat in de huidige situatie aan de Kampsingel en Oosteinde bebording waar honden wel of niet uitgelaten mogen worden. De oplossing is dat hondenbezitters deze ook in acht nemen. Het bankje blijft gehandhaafd. 
WeginrichtingGraag de inrit bij Anjerstraat 22 verbreden.JaDe situatie wordt aangepast. 
Maak de fietssluis in de Kampstraat ook voor auto’s toegankelijk. NeeHet openstellen van de afsluiting in de Kampstraat leidt tot meer doorgaand sluipverkeer door andere straten in de wijk wat niet wenselijk is. Het is juist de bedoeling doorgaand verkeer door de wijk Bloemenkamp te ontmoedigen.
Graag de groenversmallingen bij Gennepskamp en Rozenstraat weghalen. Mochten deze toch blijven dan graag die bij de uitrit van Kampstraat 30 verplaatsen. Het is hier te krap om in en uit te rijden. NeeDe groenversmallingen in de Gennepskamp en Rozenstraat blijven gehandhaafd. De wegversmalling ter hoogte van uitrit Kampstraat 30 wordt niet verplaatst omdat de bestaande uitrit breed genoeg is om in- en uit te rijden.
Pas de situatie aan de Kampstraat/Kampsingel aan. Het zebrapad komt uit op de straat in plaats van op het trottoir, dit is gevaarlijk. Deels De huidige situatie blijft grotendeels gehandhaafd. Wel wordt er in de bocht een verkeersplateau aangebracht om de weggebruiker op de bijzondere situatie te wijzen.   
De afsluiting in de Kampstraat openstellen voor autoverkeer. Nu rijden auto’s onnodig langs de speelplaats in de Tulpenstraat en dat is gevaarlijk en vervuilend. NeeHet openstellen van de afsluiting in de Kampstraat leidt tot meer doorgaand sluipverkeer door andere straten in de wijk wat niet wenselijk is. Het is juist de bedoeling doorgaand verkeer door de wijk Bloemenkamp te ontmoedigen.
Tussen Rozenstraat 31 en 33 de bestaande oprit verbreden richting Rozenstraat 33, 1 extra plaats. Boom op de hoek eruit zodat we met de auto richting uitgang van de straat kunnen rijden. JaOp deze locatie komt een verkeersplateau. Dit maakt mogelijk om de inrit te verbreden. 
Bij de Kampstraat worden de 2 fietsbanen 1 doorgang. Dit is gevaarlijk voor het verkeer dat komt van de Gennepskamp, dat met grote snelheid de Kampstraat inrijdt. JaDe fietsdoorsteek wordt met afzetpalen afgezet zodat er geen sprake meer is van 1 doorgang. 
VerlichtingGraag de lichtmast voor Kampstraat 11 naar de erfgrens tussen nr. 11 en 13 verplaatsen in verband met de lichtinval.NeeDe lichtmast wordt niet verplaatst. 
De lantarenpaal bij Kampstraat 27 voor de oprit een stukje verplaatsen.JaDit is mogelijk en zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met de betreffende bewoner worden afgestemd. 
DiversenMeer prullenbakken rond de Kampsingel en de doorsteek naar het industrieterrein. NeeEr staan prullenbakken volgens beleid. Het is ieder eigen verantwoordelijk om het eigen afval op te ruimen. 
Betere hondenuitlaatvelden creëren. NeeEr zijn voldoende hondenuitlaatvelden in de omgeving van de Kampsingel en Oosteinde. Deze zijn met bebording aangegeven. 
Borden bij de vijver plaatsen: verboden brood e.d. te gooien i.v.m. rattenoverlast. NeeHet plaatsen van bebordingen zal de overlast niet of nauwelijks verminderen. 
Iets meer ruimte voor de container opstelplaats aan de Kampsingel. NeeDe situatie aan de Kampsingel blijft nagenoeg ongewijzigd. Er is niet meer ruimte. 
Denk aan de bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk tijdens het werk. Er wonen veel oudere bewoners. Ja Er zal overlast zijn, dit is niet te voorkomen. We houden zoveel mogelijk rekening met bereikbaarheid van de woningen en om de overlast zo kort mogelijk te laten duren.