Verbinding snelwegen A15/A12

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken naar de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek.

Verbreding A12

Ook onderdeel van dit project is de verbreding van de A12. Tussen Duiven (afslag 28) en knooppunt Oud-Dijk wordt de A12 aan weerszijde verbreed van twee naar drie rijstroken. Tussen het knooppunt Oudbroeken/De Liemers en de nieuwe aansluiting Hengelder komen vier rijstroken.

Het projectbureau ViA15 is de uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat die het project ViA15 voorbereidt. Daarnaast ondertekende de minister met gedeputeerde Bieze een bestuursovereenkomst. Deze betreft de inpassing van de weg en verbetering van de bereikbaarheid op het onderliggend wegennet. Dit laatste voorstel is uitgewerkt door de provincie Gelderland en gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar.

Planning

Sinds medio 2017 wacht het project ViA15 op de behandeling van en uitspraak over het tracébesluit door de Raad van State af. Bij de Raad van State zijn in totaal 62 beroepschriften ontvangen op het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15). De beroepen hebben betrekking op meerdere aspecten van het tracé, waarbij de hoofdthema’s zijn: nut en noodzaak, brug versus tunnel en natuur. Bij een aantal beroepen wordt ingegaan op de toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)*.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg over het PAS. De afdeling Bestuursrechtspraak wil van het Europese Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn.

De reactie van het Europese Hof van Justitie wordt op zijn vroegst in oktober 2018 verwacht. Dat maakt dat een uitspraak van de Raad van State over de beroepen inzake het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) niet meer in 2018 te verwachten is. Naar verwachting volgt in 2019 een uitspraak.

Het later onherroepelijk worden van het tracébesluit heeft impact op het doorlopen van de benodigde procedures richting de start van de uitvoeringsfase. Wel houdt het project ViA15 vast aan de huidige planning van de aanbesteding. De aanbesteding van het DBFM-contract is gestart op maandag 18 juni 2018. De definitieve gunning vindt naar verwachting plaats in 2020 in plaats van in 2019. De planning voor de openstelling is herzien naar de periode 2022 – 2024.

*Toelichting

  • Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in werking sinds 1 juli 2015. Het PAS zorgt voor bescherming van beschermde flora en fauna die gevoelig is voor stikstof en biedt ontwikkelingsruimte aan projecten die stikstofdepositie veroorzaken op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor projecten die het Ministerie van IenW uitvoert aan de nationale hoofdinfrastructuur.
  • Door de systematiek van het PAS wordt verzekerd dat projecten geen (tijdelijke) schadelijke gevolgen hebben voor de natuur. Daarnaast zorgt het PAS dat de natuurdoelen voor Natura 2000 gebieden worden gehaald onder andere door het uitvoeren van herstelmaatregelen in deze gebieden. Daarmee geeft Nederland invulling aan de Europese regelgeving.

Meer weten?

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan voor de Nieuwsbrief van Via15 of volg de actualiteiten op www.rws.nl/via15.

Het ViA15 Loket

Voor vragen over de voorbereidende werkzaamheden die vanaf mei 2018 t/m eind 2019 door Gasunie, Liander, Vitens en Waterschap Rijn & IJssel in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd? Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 Loket, het centrale punt voor vragen, klachten en schademeldingen tijdens de voorbereidende werkzaamheden.