adult iconRekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Zevenaar. Dat wil zeggen: doet de gemeente de juiste dingen? Bereikt de gemeente wat ze wil bereiken? Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld en doet ze dat volgens de regels?

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. De commissie bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Ook neemt zij in haar adviezen geen standpunt in maar geeft zij mogelijkheden voor oplossingen aan.

Samenstelling Rekenkamercommissie

In het raadsinformatiesysteem iBabs kunt u zien wie er in de Rekenkamercommissie zitten. 

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, raadsinformatiebrieven (brieven van het college van B&W aan de raad), ingekomen brieven, gestelde vragen en besluiten en stemmingen, vindt u in het raadsinformatiesysteem.