Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Registreren nieuwe politieke partij

Nieuwe politieke partijen, die onder een bepaalde naam deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, moeten zich uiterlijk op 20 december 2021 bij het centraal stembureau van de gemeente Zevenaar laten registreren.

Goed om te weten

De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wordt vermeld. Dit kan zijn: 

  • De volledige naam van de partij; 
  • De afkorting van de naam van de partij; 
  • Combinatie van beide.

Bestaande landelijke politieke partijen

Landelijke politieke partijen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Gelderland hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. Hier vindt u een overzicht van alle bij de Kiesraad voor de Tweede Kamer geregistreerde aanduidingen. Het register van de Provinciale Staten wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij de gemeente Arnhem.

Tijdstip registratie

De laatste datum waarop een verzoek ingediend kan worden is 20 december 2021. Verzoeken die later worden ingediend blijven, voor de verkiezingen op 16 maart 2022, buiten beschouwing.

Verzoek tot registratie

Beoordelingscriteria verzoek tot registratie van een aanduiding 
Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken.  De gemachtigde ontvangt bericht over het verzoek.  

Afwijzingsgronden verzoeken om registratie
a.    De aanduiding is strijdig met de openbare orde;
b.    De aanduiding stemt geheel of gedeeltelijk overeen met een reeds geregistreerde  aanduiding (gemeenteraad, provinciale staten, tweede kamer);
c.    De aanduiding is misleidend voor de kiezers (bijv.: KVP, CHU of AOW-partij)
d.    De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens(spaties en blanco ruimtes tellen ook mee !!!);
e.    De aanduiding stemt geheel of gedeeltelijk overeen met die van een door een rechterlijke uitspraak verboden rechtspersoon;
f.    Op dezelfde dag worden 2 verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak gelijkluidende aanduidingen ingediend: beide verzoeken moeten dan worden afgewezen.
g.    De aanduiding is verwarrend omdat deze geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een aanduiding die ten behoeve van de gemeenteraad van Zevenaar is geregistreerd.

Wat is nodig voor de registratie? 

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting is niet toegestaan). 
Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd: 

  • Notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke partij zijn vastgelegd en waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid; 
  • Bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan half jaar); 
  • Betalingsbewijs van de waarborgsom van € 112,50. 
  • Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik geregistreerde aanduidingen. Dit formulier vindt u op de website van de Kiesraad. 

Voor meer informatie zie Registreren naam partij op de website van de Kiesraad

Waarborgsom

Voor registratie van een nieuwe aanduiding van een politieke partij moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL45BNGH0285010085 ten name van gemeente Zevenaar, onder vermelding van: 

  • waarborgsom registratie 
  • naam van de politieke partij 

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die u dient te overleggen voor de registratie. U krijgt de waarborgsom terug als uw partij bij de eerstvolgende verkiezingen een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom wordt teruggestort op het rekeningnummer van waaruit het is betaald.