Herontwikkeling Nieuwe Komstraat 19

Het pand van de voormalige basisschool aan de Nieuwe Komstraat in Lobith heeft al enige tijd een andere functie. Het pand voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom gaan we dit pand verkopen en krijgt deze locatie een andere invulling. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Doelstelling

Afbreken huidig pand en beperkte invulling met woningbouw in combinatie met het maken van een groene verbinding tussen speelterrein aan het einde van het Vogelpad en het trapveld.

Stedenbouwkundige opzet

De bouwmogelijkheden worden globaal gevonden op de plek van het schoolgebouw met richting de nabijgelegen woningen iets meer afstand en een iets korte afstand tot de Nieuwe Komstraat. Bebouwing is voornamelijk 1 laags met ruimte om accenten in een tweede laag te maken. Het bouwplan krijgt vorm als een alzijdig blok met enkel representatieve gevels/wanden. Het aan de locatie grenzende huidige trottoir richting Graaf Ottoweg is als grens gehanteerd vanwege de kabels en leidingen.

Woningbouwprogramma

Om een aantrekkelijk bebouwingsbeeld van beperkte hoogte neer te kunnen zetten worden patiowoningen voorgesteld. Globale inschatting is 4 woningen in midden/hoog segment.

Verkeer en parkeren

Het nieuwbouwplan moet conform het paraplubestemmingsplan parkeren van de gemeente Zevenaar toereikend zijn. Waarbij in ieder geval 1 parkeerplaats op eigen terrein zal worden gerealiseerd. Overige parkeerplaatsen worden gevonden in het openbaar gebied ( capaciteit voormalige school).

Groene buitenruimte

Omliggende groenstructuren blijven gehandhaafd en worden versterkt waardoor een betere ruimtelijke koppeling ontstaat tussen de aanwezige groene ruimten.

Herontwikkeling Nieuwe Komstraat 19