build-reside iconHerontwikkeling Da Costastraat 2

Het voormalige schoolgebouw aan de Da Costastraat 2 heeft al enige tijd een andere functie. Het pand voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom gaan we dit pand verkopen en krijgt deze locatie een andere invulling. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Op deze locatie gaan we nieuwe woningen bouwen. Minstens de helft van deze woningen valt in het betaalbare koopsegment (tot 250.000 euro). Hierbij gaat de voorkeur uit naar kleinere grondgebonden woningen met een tuin, of kleinere eengezinswoningen met een tuin. Gestapelde bouw met een lift is ook mogelijk. Goede erfafscheidingen maken onderdeel uit van het plan. Daarnaast is er ruimte voor groen (bijvoorbeeld een parkje). Zo kan het regenwater goed worden opgevangen.

De definitieve uitgangspunten voor deze locatie zijn in november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Stedenbouwkundige opzet

Door de bouw van de nieuwe woningen ontstaat er samen met de rijwoningen aan de Da Costastraat, de PC Hooftstraat en de vrijstaande woningen aan de Vondellaan een vierkant woonblok met een 'binnenruimte'. De bestaande garageboxen aan de achterzijde van de PC Hooftstraat staan hierdoor niet meer direct in het zicht. De 'binnenruimte' biedt ook ruimte voor de extra parkeerplekken die nodig zijn.

Nieuwbouw tot drie bouwlagen is op deze plek mogelijk. Zo blijft een nette afstand tot de bestaande woningen bestaan. De westelijke zijde van de nieuwe bebouwing komt tegen het groene gedeelte te staan. De hoeken moeten zogenoemd meerzijdig georiënteerd zijn. De nieuwbouw mag maximaal uit drie bouwblokken bestaan in tenminste twee volumes, waardoor een goede verbinding naar de parkeerplekken mogelijk is.

Verkeer en parkeren

De parkeerstraat die achter de woningen gelegen is, moet voldoende ruimte/plekken bieden voor de nieuwbouw. Zoals ook is opgenomen in het ‘paraplubestemmingsplan Parkeren’ van de gemeente Zevenaar. Het ontwerp van de parkeerplekken moet voorkomen dat de parkeerdruk op andere plekken in de wijk toeneemt. Het uitgangspunt is dat de parkeerbehoefte opgelost wordt op eigen terrein.

Groene buitenruimte

De nieuwe groene buitenruimte vormt een logische koppeling tussen de noordelijke groenstructuur langs de Huygenslaan en de groenstructuur van de Vondellaan. Deze groene ruimte draagt nadrukkelijk bij aan de uitstraling van de nieuwbouw. Verder biedt de groene ruimte op  buurtniveau ruimte voor verblijf en opslag van regenwater. Het ontwerp volgt op een later moment. Er wordt dan ook gekeken naar de plek van functies (onder andere de jeu de boulesbaan). Waardevolle bestaande bomen blijven zo veel mogelijk staan. De sport- en ontmoetingstuin van en voor bewoners van de wijk blijft gehandhaafd. Wel wordt deze in afstemming met de buurtvereniging aangepast/verplaatst.

Planning

Op dit moment selecteren wij een geschikte partij die het plan verder gaat uitwerken. Geïnteresseerden partijen konden zich hiervoor inschrijven tot en met 30 mei 2023. Wanneer wij een partij definitief hebben geselecteerd en het (concept)ontwerp klaar is, gaan we hierover met de buurt en betrokkenen in gesprek. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor een bestemmingsplanherziening gestart. De verwachting is dat deze in de tweede helft van 2023 in procedure wordt gebracht.

Kaart Da Costastraat