Herontwikkeling Da Costastraat 2

Het voormalige schoolgebouw aan de Da Costastraat 2 heeft al enige tijd een andere functie. Het pand voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom gaan we dit pand verkopen en krijgt deze locatie een andere invulling. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Doelstelling

Herontwikkeling met woningbouw en uitbreiden van het groen combineren met een waterberging.

Stedenbouwkundige opzet

Door toevoeging van woningbouw wordt als het ware het carré gevormd door de rijwoningen aan de Costastraat en de PC Hooftstraat en de vrijstaande woningen aan de Vondellaan. De functionele maar minder attractieve garageboxen en bijbehorende verharding wordt hierdoor ingepakt en kan ook gebruikt worden als toegang naar de voor de nieuwbouw benodigde parkeervoorziening. De nieuwe opzet sluit aan bij de bestaande rooilijnen en biedt door de nette afstand tot bestaande woningen de mogelijkheid om met de nieuwbouw tot drie bouwlagen te gaan. De westelijke bebouwingswand komt tegen het groene gebied aan te staan, waardoor voortuinen achterwege kunnen blijven. De hoeken moeten nadrukkelijk meerzijdig georiënteerd zijn. De bouwvorm bestaat uit maximaal drie bouwblokken in tenminste twee volumes waardoor een goede verbinding naar de parkeerstraat mogelijk is.

Woningbouwprogramma

Op deze locatie willen wij een  gedifferentieerd programma met ruimte voor tenminste de helft in het betaalbare koopsegment (tot maximaal €250.000,-). Hierbij gaat de voorkeur uit naar  kleine grondgebonden woningen met tuintje of kleine eengezinswoning met tuintje of eventueel gestapelde bouw met lift. Goede en mee ontworpen erfafscheidingen maken onderdeel uit van het plan.

Verkeer en parkeren

De achter de woning gelegen parkeerstraat zal conform paraplubestemmingsplan parkeren van de gemeente Zevenaar normering toereikend moeten zijn voor de nieuwe invulling, waarbij een aantrekkelijke inrichting hiervan moet voorkomen dat de parkeerdruk elders in de wijk toeneemt. Uitgifte van de parkeervoorziening als onderdeel van het nieuwbouwplan is voorstelbaar aangezien er in de nabijheid aanvullende ruimte is voor bezoekersparkeren.

Groene buitenruimte

De nieuwe groene buitenruimte vormt een logische koppeling tussen de noordelijke groenstructuur langs de Huygenslaan en de groenstructuur van de Vondellaan. Deze groene ruimte draagt nadrukkelijk bij aan de uitstraling van de nieuwbouw. Verder biedt de groene ruimte op  buurtniveau ruimte voor verblijf en waterberging. Nadere vormgeving vindt in een later stadium plaats waarbij functies plek krijgen (jeu de boulesbaan). Waardevolle bestaande bomen worden zo veel mogelijk ingepast. De functie sport-en ontmoetingstuin van en voor bewoners van de wijk blijft gehandhaafd.

Kaart Da Costastraat