Herontwikkeling Bizetstraat 1

Het pand van de basisschool aan de Bizetstraat 1 voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom krijgt dit pand een andere invulling. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

Doelstelling

Afbreken van het pand waardoor ruimte ontstaat voor een groene invulling.

Stedenbouwkundige opzet

De locatie is gelegen binnen een wijk met een relatief hoge bebouwingsdichtheid, veel rijwoningen en appartementen (waarvan het grootste deel bestaat uit sociale huurwoningen). De buitenruimte is nu overwegend functioneel van aard in de vorm van (gesloten) verharding. De locatie van de school met aanliggend trapveld Cruyffcourt neemt een centrale positie in. Om de centrale functie als ontmoetingsplek met een aantrekkelijk karakter te behouden en het beperkte gebruiksgroen in de wijk te compenseren, wordt voorgesteld deze locatie na het afbreken niet te bebouwen, maar geheel in te richten als buurtpark. Hierin kan naast een aantrekkelijke groene verblijfsomgeving ruimte worden geboden voor sport en spel (aanvullend op het trapveld), waterberging en aanpak hittestress als opwaardering van de woonomgeving.

Woningbouwprogramma

Geen. Bijkomend voordeel is dat er geen conflictsituatie ontstaat tussen het trapveld en eventuele nieuwbouw door geluid, trillingen etc.

Groene buitenruimte

Groen in en rondom woningen heeft een positieve werking op het (leef)klimaat en het welzijn van mensen en staat tegenwoordig weer nadrukkelijk op de agenda als kwaliteit binnen de woonomgeving. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algemeen welbevinden. Zo draagt een groene woonomgeving op deze locatie bij aan sociale cohesie, biedt het een aangename rustgevende verblijfsplek maar vermindert het in de zomer ook de hitte in en rondom de woningen: minder hittestress en minder koeling nodig. 

Door de locatie in te richten als buurtpark met hierin het bestaande Cruyffcourt komen omliggende groenstructuren samen in een centraal gelegen aantrekkelijke groene verblijfsruimte, met een bruikbare maat die samen met de omliggende groene zoom het hart van de wijk vormt. Uiteenlopende plantensoorten zorgen voor verhoging van de biodiversiteit en een hoge belevingswaarden. Veel inwoners waarderen natuur in de wijk en laten dit onder andere zien door het ophangen van nestkastjes en bijenhotels en door het bijvoeren van vogels in de winter. Wij adviseren deze kwaliteit te versterken door het inrichten van een groen buurtpark waarbij de buurt nadrukkelijk betrokken wordt in de verder vormgeving.

Plan Bizetstraat