Gebiedsopgave Babberich en omgeving

De gemeente Zevenaar heeft samen met de provincie Gelderland vervolg gegeven aan de gesprekken rondom Babberich (Witte Kruis) en het Gelders Eiland. Dat heeft geleid tot een voorstel voor een integrale gebiedsaanpak, met inzicht in de kosten en een financiële doorkijk. Tijdens een bestuurlijk overleg is in februari 2023 kennisgenomen van de voorstellen uit deze gebiedsontwikkeling.

Vervolgafspraken

Op verzoek van het Rijk maken provincie en regio ruimtelijke afspraken over bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur en natuur. Deze afspraken komen in een regioarrangement. In oktober 2023 hebben wij een overleg gehad met provincie Gelderland. De gebiedsopgave Babberich en omgeving, heel specifiek het doortrekken van Witte Kruis, is opgenomen in het regioarrangement. 

Middelen

Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar heeft een bedrag gereserveerd voor de gebiedsontwikkeling Babberich, waaronder voor het doortrekken van het Witte Kruis. Dit budget is een eerste aanzet, maar niet voldoende. Provincie Gelderland heeft op dit moment geen middelen voor grootschalige investeringen. Wel wordt gekeken naar beperkte bijdragen op kortere termijn. Wellicht dat op termijn ook gelden beschikbaar komen vanuit het Rijk (regioarrangement).

Korte termijn

De gemeente Zevenaar en de provincie hebben verder afgesproken dat ze samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden bespreken van meer transport over water in de omgeving van Spijk. Meer vervoer over water zorgt voor minder vrachtverkeer vanuit het Gelders Eiland door het gebied.