Gebiedsopgave Babberich en omgeving

De gemeente Zevenaar heeft samen met de provincie Gelderland vervolg gegeven aan de gesprekken rondom Babberich (Witte Kruis) en het Gelders Eiland. Dat heeft geleid tot een voorstel voor een integrale gebiedsaanpak, met inzicht in de kosten en een financiële doorkijk. Tijdens een bestuurlijk overleg is in februari 2023 kennisgenomen van de voorstellen uit deze gebiedsontwikkeling. De provincie en gemeente zien kansen voor het opnemen van de voorstellen in het nog op te stellen regioarrangement Arnhem-Nijmegen.

Vervolgafspraken

Op verzoek van het Rijk maken provincie en regio ruimtelijke afspraken over bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur en natuur. Deze afspraken komen in een regioarrangement. Midden 2023 moet bekend zijn welke plannen hierin meegenomen worden. Dan weten provincie en gemeente ook of er zicht is op aanvullende rijksmiddelen. Voorafgaand vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen provincie en de gemeente Zevenaar over de positie van de Gebiedsontwikkeling Babberich en omgeving in het regioarrangement.

Middelen

Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar heeft een bedrag gereserveerd voor de gebiedsontwikkeling Babberich, waaronder voor het doortrekken van het Witte Kruis. Dit budget is een eerste aanzet, maar niet voldoende. Provincie Gelderland heeft momenteel geen budget en het is afwachten of het nieuwe coalitieakkoord hiervoor ruimte biedt.

Korte termijn

De gemeente Zevenaar en de provincie hebben verder afgesproken dat ze samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden bespreken van meer transport over water in de omgeving van Spijk. Meer vervoer over water zorgt voor minder vrachtverkeer vanuit het Gelders Eiland door het gebied.