drivers-license iconElektrische laadpalen

Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook binnen de gemeente Zevenaar. Naar schatting rijden er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland. Deze ontwikkelingen vragen om een gelijktijdige opschaling van de benodigde laadinfrastructuur. In het Klimaatakkoord staat dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Met andere woorden: iedere auto die dat jaar nog verkocht wordt, dient óf op waterstof óf op elektriciteit te rijden. Een belangrijke stap als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Goed om te weten

In de transitie naar emissieloze auto’s speelt elektrisch vervoer een belangrijk rol. Dit is één van de manieren waarmee we de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord willen behalen. Ook zorgt elektrisch rijden voor een verbetering van de luchtkwaliteit. De transitie naar elektrisch vervoer kan alleen slagen als er voldoende mogelijkheden zijn om op te laden. Omdat niet iedereen op eigen terrein kan laden, of als bezoeker in de gemeente verblijft is men aangewezen op een betrouwbare en een betaalbare publieke laadinfrastructuur.

Publieke laadpalen in de gemeente Zevenaar

In de gemeente Zevenaar wordt er ingezet op het aardgasvrij maken van onze gemeente in 2040. Daarnaast streven we ook naar een schonere en gezondere lucht in onze gemeente, hiervoor bestaat de ambitie om ons aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Vanuit het Klimaatakkoord is één van de afspraken dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid. Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld, een bijlage van het nationale Klimaatakkoord. Voor de gemeente Zevenaar geeft de integrale laadvisie de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor de meeste elektrische voertuigen. Deze visie dient daarmee als basis om de plannen rondom de uitvoering en uitrol van laadinfra mee op te kunnen stellen.

Wat is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)?

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.

GO-RAL

De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak Laadinfrastructuur). Onder andere door het organiseren van een gezamenlijke aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte in Oost Nederland. Deze aanbesteding is aan Vattenfall InCharge gegund. Hiermee worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De GO-RAL valt onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Onderzoek onder inwoners

Medio december 2021 hebben we Zevenaarders gevraagd naar de ervaringen met elektrisch rijden en laden. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u op de website ‘Inwonerspanel Zevenaar’. Alle input hebben we, waar mogelijk, meegenomen in onze Laadvisie. De laadvisie is op dit moment in ontwikkeling.

Locaties nieuwe openbare laadpalen

Als gemeente hebben wij de taak om voor een goed publiek laadnetwerk te zorgen, daarbij spelen vele factoren een rol. Denk hierbij aan het aangezicht, de bereikbaarheid, veiligheid en parkeerdruk. We hebben de locaties van de nieuwe laadpalen zorgvuldig gekozen met als hoofddoel: een evenredige spreiding en een goede beschikbaarheid publieke laadpalen over de gemeente Zevenaar. De nieuwe locaties van de publieke laadpalen (plaatsing t/m 2025) zijn ingevoerd op een plankaart. Dit hebben we gedaan voor zowel de stad Zevenaar als alle omliggende kernen. De hoeveelheid plekken is gebaseerd op de vraag die wij de komende vier jaar verwachten en is afhankelijk van de grootte van de bebouwde kom, het aantal woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s. Daarnaast kunnen op basis van het monitoren van de laadgegevens van laadpalen, ook datagestuurd laadpalen bijgeplaatst worden als het verbruik van een paal boven de 5000 kWh/jaar komt.

Laadpaal aanvragen

Het kan gebeuren dat er nog geen openbare laadpaal bij u in de buurt is. In dat geval kunt u op de website laadpaal aanvragen een laadpaal aanvragen. Dat kost u niets.

Een laadpas aanvragen

Om de laadpalen te kunnen gebruiken heeft u een laadpas nodig. De laadpas van Vattenfall InCharge werkt op alle publieke laadpalen in Nederland. U vraagt de laadpas aan op de website van Vattenfall InCharge.

Snel laadpalen in de buurt vinden

Er zijn verschillende apps waarmee u een laadpaal in de buurt vindt. Vattenfall InCharge biedt de gratis InCharge-app aan. Hierin vindt u alle openbare laadpalen. Ook ziet u of een laadpaal vrij is en rijdt u er direct naartoe met de ingebouwde navigatiefunctie. Download de app op de website van Vattenfall InCharge. Op de pagina veelgestelde vragen vindt u meer informatie over elektrisch laden. 

Proefproject kabelgoottegels

Op dit moment loopt er een proefproject met EV-kabelgoottegels. Inwoners met een elektrische auto, eigen oplaadvoorziening, maar zonder eigen parkeergelegenheid doen hieraan mee. Inschrijven kon tot en met 11 september 2022.

Wat houdt het proefproject in?

De EV-kabelgoottegels werken een laadkabel weg, zodat de kabel nauwelijks nog opvalt. De tegels van 30 bij 15 centimeter worden in de bestrating geplaatst. De kabel verdwijnt in de goot onder een rubberen afdekstrip. Op die manier wordt het eenvoudiger en veiliger om de auto toch bij huis op te laden, ook als de eigenaar geen oprit heeft. Met het gebruik van de speciale tegel blijft de stoep veilig begaanbaar, ook voor mensen die slecht ter been zijn en voor slechtzienden. Als het voertuig is opgeladen, kan de bewoner de kabel zelf weer opruimen. De eigenaar van de auto is niet meer aangewezen op de openbare laadpalen. Daardoor kunnen we besparen op het vaste opstarttarief van openbare laadpalen.

Voorwaarden / selectiecriteria

1. De deelnemer heeft geen eigen oprit en heeft geen verhuisplannen.
2. De deelnemer bezit of krijgt aantoonbaar een elektrisch voertuig in 2022.
3. De deelnemer voldoet aan de onderstaande randvoorwaarden.
4. Deelnemer is bereid een bruikleenovereenkomst met de gemeente Zevenaar te ondertekenen.

Randvoorwaarden

5. Oplaadpunt staat / of hangt op eigen terrein en veroorzaakt geen hinder voor anderen.
6. Het aanleggen van eigen laadinfrastructuur is voor rekening en risico van de deelnemer. Gemeente Zevenaar kan namelijk niet garanderen dat de goot in de toekomst kan blijven liggen of gebruikt mag worden. Dit geldt ook voor eigen laadinfrastructuur, waarvan het gebruik mogelijk in de toekomst wordt beperkt door wijzigende regels.
7. De grond voldoet aan de volgende eisen:

  • Het trottoir waarin de EV-kabelgoottegels gelegd worden grenst rechtstreeks aan de openbaar toegankelijke parkeerplaats of rijbaan (daar waar het toegestaan is om te parkeren).
  • Een tussenliggende groenstrook is niet toegestaan en sluit u uit van deelname.

8. Per adres kan slechts één kabelgoot aangelegd worden.
9. Als deelnemer van het proefproject werkt u actief mee aan de evaluatie door gemeente Zevenaar.
10. De gemeente of een van de partners kan u als deelnemer benaderen voor een bijdrage aan een persbericht. Deelname is niet verplicht.
11. Het proefproject heeft in principe een doorlooptijd van ongeveer 8 maanden. U kunt geen rechten ontlenen aan deze periode.
12. Er is ruimte voor tien deelnemers. Na het sluiten van de inschrijftermijn wordt er geloot als er meer dan tien aanmeldingen zijn.

Deelnemer proefproject

Doet u mee aan het proefproject? Dan stemt u in met de volgende regels:

13. U gebruikt de kabelgoot veilig.
14. U legt de laadkabel in zijn geheel in de kabelgoot.
15. U bergt de overlengte van de laadkabel veilig op uw eigen terrein of onder het eigen voertuig op.
16. U gebruikt een  goedgekeurde stroomkabel die speciaal ontwikkeld is voor het laden van elektrische voertuigen. De kabel moet in een goede staat  zijn.
17. Het is niet toegestaan de stroomkabel over de verharding (weg, fietspad etc.) of de groenstrook naar de overzijde van de rijbaan te leggen.
18. De parkeerplaats bij uw woning grenst gelijk aan het trottoir. Het trottoir grenst vervolgens direct aan het eigen perceel.
19. U zorgt voor het schoonhouden van de goot in de EV-Kabelgoot Tegel.
20. Na gebruik verwijdert u de oplaadkabel en bergt deze op eigen terrein of in eigen voertuig op.
21. U kunt geen parkeerprivileges claimen (parkeerplaats is en blijft openbaar en voor iedereen te gebruiken). Wij raden u aan om buren te informeren over deelname aan dit proefproject.
22. Voldoet u niet aan de gebruikersvoorwaarden? Dan kunnen wijde kabelgoot weer verwijderen.

Gemeente

23. Gemeente Zevenaar legt de EV Kabelgoot Tegels aan.
24. De EV-kabelgoot Tegels blijven eigendom van gemeente Zevenaar.
25. Gemeente Zevenaar is niet aansprakelijk voor schade (ook aan derden) als gevolg van het gebruik (al dan niet door derden) van de EV-kabelgoot Tegels.
26. Na evaluatie bepaalt de gemeente Zevenaar of de tegels mogen blijven liggen en op welke voorwaarden.

Disclaimer

Gemeente Zevenaar besteedt veel zorg aan het opstellen, samenstellen en verspreiden van de informatie die u hier leest. We proberen zo goed mogelijk de inhoud volledig en juist te houden. De gemeente Zevenaar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van de voorwaarden.