Elektrische laadpalen

Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook binnen de gemeente Zevenaar. Naar schatting rijden er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland. Deze ontwikkelingen vragen om een gelijktijdige opschaling van de benodigde laadinfrastructuur. In het Klimaatakkoord staat dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Met andere woorden: iedere auto die dat jaar nog verkocht wordt, dient óf op waterstof óf op elektriciteit te rijden. Een belangrijke stap als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Goed om te weten

In de transitie naar emissieloze auto’s speelt elektrisch vervoer een belangrijk rol. Dit is één van de manieren waarmee we de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord willen behalen. Ook zorgt elektrisch rijden voor een verbetering van de luchtkwaliteit. De transitie naar elektrisch vervoer kan alleen slagen als er voldoende mogelijkheden zijn om op te laden. Omdat niet iedereen op eigen terrein kan laden, of als bezoeker in de gemeente verblijft is men aangewezen op een betrouwbare en een betaalbare publieke laadinfrastructuur.

Publieke laadpalen in de gemeente Zevenaar

In de gemeente Zevenaar wordt er ingezet op het aardgasvrij maken van onze gemeente in 2040. Daarnaast streven we ook naar een schonere en gezondere lucht in onze gemeente, hiervoor bestaat de ambitie om ons aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Vanuit het Klimaatakkoord is één van de afspraken dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid. Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld, een bijlage van het nationale Klimaatakkoord. Voor de gemeente Zevenaar geeft de integrale laadvisie de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor de meeste elektrische voertuigen. Deze visie dient daarmee als basis om de plannen rondom de uitvoering en uitrol van laadinfra mee op te kunnen stellen.

Wat is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)?

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)externe-link-icoon is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.

GO-RAL

De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak Laadinfrastructuur). Onder andere door het organiseren van een gezamenlijke aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte in Oost Nederland. Deze aanbesteding is aan Vattenfall InCharge gegund. Hiermee worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De GO-RAL valt onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Onderzoek onder inwoners

Medio december 2021 hebben we Zevenaarders gevraagd naar de ervaringen met elektrisch rijden en laden. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u op de website ‘Inwonerspanel Zevenaarexterne-link-icoon’. Alle input hebben we, waar mogelijk, meegenomen in onze Laadvisie. De laadvisie is op dit moment in ontwikkeling.

Laadpaal aanvragen

Het kan gebeuren dat er nog geen openbare laadpaal bij u in de buurt is. In dat geval kunt u op de website laadpaal aanvragenexterne-link-icoon een laadpaal aanvragen. Dat kost u niets.

Een laadpas aanvragen

Om de laadpalen te kunnen gebruiken heeft u een laadpas nodig. De laadpas van Vattenfall InCharge werkt op alle publieke laadpalen in Nederland. U vraagt de laadpas aan op de website van Vattenfall InChargeexterne-link-icoon.

Snel laadpalen in de buurt vinden

Er zijn verschillende apps waarmee u een laadpaal in de buurt vindt. Vattenfall InCharge biedt de gratis InCharge-app aan. Hierin vindt u alle openbare laadpalen. Ook ziet u of een laadpaal vrij is en rijdt u er direct naartoe met de ingebouwde navigatiefunctie. Download de app op de website van Vattenfall InChargeexterne-link-icoon. Op de pagina veelgestelde vragenexterne-link-icoon vindt u meer informatie over elektrisch laden.