Coalitieakkoord

Op dit moment vormen Lokaal Belang, VVD, D66, GroenLinks en PvdA de coalitie in de gemeente Zevenaar. Op deze pagina kunt u het coalitieakkoord lezen.

Inleiding

Een goede verhouding tussen het college en de gemeenteraad is de basis voor het goed besturen van de gemeente Zevenaar. We zijn gelijkwaardig en we respecteren elkaar. We werken samen voor én met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen die een belangrijke rol spelen in onze gemeente. Door de krachten te bundelen kunnen we veel voor elkaar krijgen en betekenen. We gaan het echt samen doen! Deze coalitie staat voor een gemeente waarin iedereen meetelt. Waar het samen prettig wonen, werken en leven is. We kijken naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. Dit lukt alleen als we oplossingen zoeken voor de verschillen, ons verplaatsen in de ander en interesse hebben in elkaar. Elkaar vertrouwen is belangrijk. We willen eerlijk en realistisch met elkaar samenwerken. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, de natuur en onze leefomgeving. We moeten onze gemeente duurzamer en groener maken, daar zie we ook kansen voor.

Dat doen we met dit ambitieuze coalitieakkoord op hoofdlijnen en een raadsagenda. Een raadsagenda met onderwerpen waarover we eerst een open gesprek willen voeren. Dit gesprek voeren we met alle partijen in de gemeenteraad om ieders standpunten en uitgangspunten uit te wisselen nog voordat het college met een concreet voorstel komt. Dit past ook bij onze wens om meer ruimte te geven aan inwoners en belanghebbenden om vroegtijdig mee te doen (participatie). Als bijvoorbeeld een groep inwoners met een advies komt, gaan we hier graag mee aan de slag.

Tempo, duidelijkheid en daadkracht dat is waar deze coalitie voor staat. Een gemeente die werkt voor haar inwoners. We willen werken vanuit een open cultuur en zijn duidelijk in wat we doen en waarom. We zijn nieuwsgierig naar de ander en stellen de vraag: hoe is het om jou te zijn? We willen onze inwoners niet lastig vallen met onnodige regels en wetten. We werken niet letterlijk, maar vanuit hoe de wet bedoeld is. In plaats van nee zeggen, kijken we naar wat er wel kan. Ondernemers, inwoners en andere partners vinden het het prettig samenwerken met de gemeente. Iedereen is welkom in de gemeente Zevenaar, ongeacht geslacht, geaardheid of geloof. Dat laten we zien in onze manier van communiceren en werken. Vrijuit je  mening laten horen is voor iedereen vanzelfsprekend.

In ons land is er teveel verdeeldheid en ongelijkheid. De coronacrisis en de veranderingen in de wereld laten dat zien. We zien dit ook in de gemeente Zevenaar. Een betaalbare woning, werken voor een fatsoenlijk salaris, het steuntje in de rug als je dat nodig hebt, de energierekening kunnen betalen, als jongeren het huis uit gaan, even kunnen buurten in het buurthuis of naar een repetitie van de zangvereniging gaan: het is voor veel mensen onzeker geworden en dat moet anders.

Wij voelen ons voor deze zaken oprecht verantwoordelijk en willen deze aanpakken.

Hoe we werken

Door dit hele coalitieakkoord lopen drie rode draden. Deze geven aan hoe we willen werken met de hele raad, met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Rode draden

 1. dienstverlening
 2. organisatiecultuur
 3. participatie

Door op een andere manier naar dienstverlening te kijken, verbetert deze. We verplaatsen ons in de ander. We stellen de vraag hoe is het om jou te zijn? Dat maakt het mogelijk om te denken in oplossingen die passen bij de situatie van de ander. Meer en eerder kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet. We schaffen onnodige regels af. We zorgen ervoor dat de regels die overblijven duidelijk en zo eenvoudig mogelijk zijn. Meer zaken online kunnen regelen, moet het voor onze inwoners gemakkelijker maken. Natuurlijk houden we rekening met inwoners die liever bellen of langskomen als ze vragen hebben.

Door constructief samen te werken met de volledige gemeenteraad, en daarmee ruimte te geven aan verschillende argumenten en standpunten wordt het resultaat beter en begrijpen we elkaar meer. De coalitie heeft letterlijk uitgesproken dat het college en de fracties onafhankelijk en zelfstandig van elkaar werken. Dat klinkt vanzelfsprekend en dat zou het ook moeten zijn. Het uitspreken benadrukt het belang hiervan en draagt bij aan een verandering van onze cultuur. Discussies vinden plaats in het openbaar en niet achter gesloten deuren.

De cultuur in de organisatie (ambtelijk en bestuurlijk) bepaald hoe we met elkaar omgaan. Door vanuit respect en gelijkwaardigheid te denken en doen ontstaat er een goede basis voor de  organisatie van morgen en overmorgen. Een organisatie die tempo maakt, duidelijk is en daadkracht laat zien, want de rol van de overheid verandert.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de overheid vragen die leven in de maatschappij oplost. Daarom moeten we steeds meer samen over problemen en oplossingen praten en nadenken.

Wij willen in gesprek met inwoners die ideeën hebben over waar wij mee bezig zijn. Ook willen we met de inwoners praten over wat wij doen en waarom. Wij moeten ons verhaal duidelijker overbrengen, het gesprek vaker aangaan, beter laten zien dat er iets te kiezen valt en dat de meningen en ideeën van onze inwoners serieus worden genomen. Onze inwoners hebben veel kennis en ervaring, die voor ons van waarde is. Door inwoners, ondernemers en instellingen actief te betrekken bij het maken van ons beleid en de uitvoering, verhogen we de kwaliteit van de plannen. Door ieders belang mee te nemen, kunnen we betere besluiten nemen waar meer mensen zich in kunnen vinden. De onderlinge communicatie verbetert en ontstaat een beweging ‘van buiten naar binnen’.

De coalitiepartijen zijn van mening dat de raad een actieve rol moet spelen. De raad moet concrete afspraken maken tussen college, inwoners, ondernemers en instellingen over hoe we met elkaar overleggen en dat steeds blijven doen. Op deze manier weten we elkaar gemakkelijker te vinden. Ook kan de politiek vanaf het begin de mening van inwoners meenemen.

Bestuur en ondersteuning

De arbeidsmarkt is veranderd, het is lastig om de juiste mensen te vinden. Ook de gemeente Zevenaar kampt met een tekort aan personeel. Dit kan gevolgen hebben voor het halen van onze doelen. We moeten daarom soms mensen inhuren, maar doen dit alleen als het echt nodig is. Onze inwoners moeten steeds meer digitaal kunnen regelen. We hebben meer aandacht voor het verbeteren en versimpelen van onze dienstverlening.

Wat we willen

We willen werken aan  het strategisch personeelsbeleid. Deze coalitie gaat voor minder regels en meer service. We willen meer gebruik maken van data om onze dienstverlening te verbeteren. De financiën van onze gemeente zijn op orde en dat willen we zo houden.    

Wat we doen

 • We zijn bezig met plannen om een aantrekkelijkere werkgever te worden, dit zetten we door.
 • We vinden het belangrijk dat alle medewerkers volledig zichzelf kunnen zijn, dat iedereen erbij hoort en dat iedereen dat ook zo voelt. Daarin geven wij zelf het goede voorbeeld.
 • We zorgen dat inwoners zoveel mogelijk digitaal, online kunnen regelen. Betrouwbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop.. Maar voor wie dit lastig is, blijft persoonlijk contact mogelijk.
 • We communiceren in begrijpelijke taal, in onze brieven, e-mails en op onze website.
 • Contact met de gemeente is prettig, open en duidelijk. We denken in oplossingen en vragen inwoners om met ons mee te denken.  
 • We blijven de manier waarop we werken verbeteren. Dit geldt ook voor de rolverdeling tussen het college en de raad.
 • We gaan zorgvuldig om met belastinggeld en de keuzes die hierin gemaakt worden. We blijven duidelijk vertellen waaraan we belastinggeld uitgeven.
 • We proberen de belasting voor de inwoners, ondernemers en verengingen niet veel te verhogen.
 • Ondernemers die een evenement organiseren betalen daar nu belasting voor, de zogenaamde vermakelijkheidsretributie. Dit schaffen we af. We zoeken andere manieren om de kosten die wij hebben voor het mogelijk maken van grote evenementen te verhalen of op te vangen.
 • Als de begroting niet sluitend is, lossen we dit niet gelijk op door te bezuinigen.  
 • We kijken kritisch naar de prijs die inwoners betalen voor onze producten en diensten en naar de belastingen die we ontvangen. Deze moeten gelijk zijn aan de kosten die we maken.
 • Deze periode schaffen we de hondenbelasting af.
 • De belasting die ondernemers betalen voor hun terras (precariobelasting) is eerder met 50% verhoogd. Deze verhoging draaien we per direct terug.  

Veiligheid

Zevenaar zet zich in voor een veilige en leefbare samenleving. Maatschappelijke onrust en ondermijning spelen zich ook af in Zevenaar. Er is steeds meer en hardere drugscriminaliteit. De problemen waar eerder vooral steden mee te maken kregen, bijvoorbeeld criminele (jeugd)bendes, zien we steeds meer in Zevenaar. Om dit tegen te gaan, is samenwerken met verschillende afdelingen en partners zoals de politie nodig.

Wat we willen

Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis én op straat, in het dorp of de stad én in het buitengebied.

Wat we doen

 • Waar het kan zorgen we voor meer boa’s en wijkagenten op straat. Zij zijn zichtbaar en inwoners spreken hen gemakkelijk aan.  
 • We hebben oog voor de bestrijding van overlast van verwarde personen en verslaafden. Hierin werken onze toezichthouders, medewerkers openbare orde en veiligheid en medewerkers van het sociaal domein samen.
 • Vanwege de privacy zetten we zo min mogelijk camera’s in. Het kan zijn dat we tijdelijk camera’s plaatsen op mogelijk onveilige plekken.
 • We willen voorkomen dat jongeren in moeilijkheden komen en overlast gaan veroorzaken. De afdeling openbare orde en veiligheid én het sociaal domein werken samen om dit te bereiken.   

Verkeer, vervoer en waterstaat

De gemeente Zevenaar is voor elke inwoner en bezoeker goed bereikbaar. Of je nu naar school fietst, met de auto of bus op weg naar je werk bent of een ommetje of fietstocht maakt; je voelt je veilig in het verkeer.

Wat we willen

Goed en veilig vervoer voor iedereen, op de fiets, te voet, in de auto en met het openbaar vervoer. We willen naast het werk aan de A15/A12 aan de slag met aanpassingen en uitbreidingen van de wegen in onze gemeente.

Wat we doen

 • Bij onderhoud of het opnieuw inrichten van wegen houden we rekening met de bescherming van fietsers, voetgangers en mensen met een beperking.
 • We stimuleren fietsen door goede en veilige fietspaden. We zorgen voor voldoende ruimte om fietsen te kunnen parkeren.
 • Wij ondersteunen lokale initiatieven die werken aan verkeersveiligheid. We werken samen met instanties zoals Veilig Verkeer Nederland en ouderenbonden.
 • We brengen in kaart welke plekken niet verkeersveilig zijn in onze gemeente. We kijken dan niet alleen naar de cijfers zoals het aantal ongevallen, maar ook naar hoe (on)veilig inwoners zich voelen op de weg. 
 • De buurtbus moet blijven bestaan, daarom steunen we de vrijwilligers van deze organisatie.
 • We maken een nieuwe mobiliteitsvisie waarbij we alle zaken die spelen meenemen; verkeer in onze gemeente, provinciale wegen, de doorstroming en veiligheid.  
 • We maken een plan om de toename van verkeer op verschillende plekken in de gemeente in goede en veilige banen te leiden. Waar nodig verminderen we het drukke verkeer.  
 • De plannen voor het doortrekken van de A15, de verbreding van de A12 en een nieuwe op- en afrit bij 7Poort liggen bij de Raad van State. Besluit de Raad van State dat deze plannen door mogen gaan, dan krijgen de werkzaamheden die dit mogelijk moeten maken voorrang. We werken ook aan een plan B, een alternatief voor als deze plannen (voorlopig) niet doorgaan.
 • We zetten ons in om te voorkomen dat er sluipverkeer ontstaat op onze andere wegen tijdens het werk aan de A15 en de A12.
 • We blijven in overleg met Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland over hoe belangrijk de aanpassingen aan de wegen in en om Babberich, de doortrekking van het Witte Kruis, het opnieuw inrichten van de Edisonstraat/Doesburgseweg en de ontsluiting van het Gelders Eiland  voor onze inwoners zijn.
 • We kijken of we al eerder kleine aanpassingen kunnen doen rondom Babberich en wat daarvoor nodig is.
 • We zijn tegen de aanleg van een Noordtak van de Betuweroute, dat blijven wij duidelijk maken. We trekken samen op met de regio Achterhoek.
 • Er zijn veel woningen gebouwd op Groot Holthuizen, de bouw van de Fashion Outlet start binnenkort en steeds meer bedrijven vestigen zich op 7Poort. We willen dat er zo snel mogelijk een station Zevenaar Oost komt. We gaan hiervoor actief in gesprek met alle (landelijke) partijen die hierover gaan.
 • Samen met inwoners, projectontwikkelaars, ondernemers en de raad kijken we wat er goed is en wat er beter kan aan parkeren in Zevenaar. Op basis hiervan vernieuwen we het parkeerbeleid en kijken we opnieuw naar de prijs van betaald parkeren. 

Economie

We zijn trots op de ondernemers in onze gemeente. Zij zorgen voor werk en houden onze kernen leefbaar. Zij zijn belangrijke partners van de gemeente Zevenaar. Ondernemers die blijven innoveren, zijn belangrijk voor onze economie.

Wat we willen

We willen zorgen voor een goed ondernemersklimaat in heel Zevenaar. In de binnenstad willen we met de ondernemers en inwoners aan de slag om de gastvrijheid en het aanbod aan winkels, horeca en cultuur te behouden en te verbeteren. Leegstand gebruiken we als kans om te wonen, we maken de binnenstad compacter. Zo willen we bouwen aan een binnenstad waar we ons thuis voelen, onszelf kunnen blijven verwonderen en elkaar kunnen ontmoeten.   

Wat we doen

 • We denken mee in kansen om ondernemerschap in de gemeente  te laten opbloeien. We schaffen  overbodige regels af, maken eenvoudige regels, handelen sneller en zijn flexibel. 
 • Door onder andere het online winkelen verandert de functie van de binnenstad. We helpen de ondernemers daarop in te spelen
 • We stimuleren eigenaren van leegstaande gebouwen om creatieve ondernemers, kunstenaars en startups hier hun activiteiten te laten starten.
 • Om de economie te stimuleren, zetten we in op het gebruik van lokale producten.
 • We kopen zo veel mogelijk diensten en producten in bij Zevenaarse ondernemers.
 • We zien kansen voor meer banen in de horeca, zorg, techniek en ICT. Hierover gaan we met onze partners in gesprek.
 • Alleen als het nodig is bemoeien we ons met de aankoop en verkoop van gronden.
 • We zetten ons in voor de ontwikkeling van fase 2 van het industrieterrein 7Poort. Ons uitgangspunt hiervoor is zorgen voor meer banen.  
 • We geven agrarische ondernemers de kans om hun grond voor meerdere doelen te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. Een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij belangrijk. Hierover gaan we in gesprek met belangenorganisaties, zoals LTO.
 • We gaan slim om met de regels voor het gebruik van duurzame energiebronnen. 
 • We blijven werken aan een sterk Zevenaar, waar je geschikte opleidingen kunt volgen en werkervaring kunt opdoen. We maken gebruik van de mogelijkheden van onze bedrijventerreinen, de netwerken van ondernemers en de Liemerse Ambassade.
 • We verbeteren het techniekonderwijs samen met ons bedrijfsleven en maken talentonderwijs mogelijk. 
 • Op het gebied van inclusief werkgeverschap geven we het goede voorbeeld en gaan met partners in gesprek over het creëren van meer werk.

Onderwijs

Het is belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Hierdoor wordt de school een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders. Kinderen kunnen lopend of met de fiets naar school.

Wat we willen

We willen basisscholen houden of bouwen in de buurt van waar de meeste kinderen wonen. Alle kinderen kunnen naar school in een duurzaam en goed geventileerd gebouw met een uitdagende buitenruimte. Dit verhoogt de leerprestaties van kinderen en is goed voor hun gezondheid. Ook vergroot dit het werkplezier van de medewerkers.

Wat we doen

 • We zetten ons samen met de schoolbesturen in om de schoolgebouwen te verduurzamen, met goede ventilatie in het gebouw en een groen schoolplein.
 • Bij locaties voor scholen houden we rekening met een goede spreiding in de gemeente. Ook is het belangrijk dat de scholen in de buurt zijn van waar de meeste leerlingen wonen.
 • Nieuwe scholen bouwen is duur. Daarom kijken we bij een aanvraag voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw eerst of er gebruik kan worden gemaakt van leegstaande lokalen of gebouwen.

Vestersbos

Voor het Vestersbos in Zevenaar loopt al een onderzoek naar de mogelijkheden van onderwijshuisvesting. Het gaat dan om een combinatie van kinderopvang, primair onderwijs, de eerste twee leerjaren van voortgezet onderwijs en gymnastiekonderwijs.

Deze coalitie vindt deze plek meer geschikt voor woningbouw en wil op zoek naar een andere mogelijkheid voor deze onderwijshuisvesting. We willen een zorgvuldig en goed afgewogen besluit kunnen nemen. Daarom laten we een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar de mogelijkheden voor woningbouw op deze plek. Dit onderzoek loopt gelijk met het al lopende onderzoek naar de kansen voor onderwijshuisvesting.

De resultaten van beide onderzoeken verwachten wij in het vierde kwartaal van 2022. De voors en tegens van woningbouw en onderwijshuisvesting zijn dan bekend. Zo kan dan voor 1 januari 2023  de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de toekomst van het Vestersbos. 

Sport, Cultuur en Recreatie

Sport

Sport is goed voor de gezondheid (lichaam en geest) en brengt mensen samen. De gemeente Zevenaar heeft een groot aanbod op het gebied van sport. Voor al onze inwoners is er een passende sport. Dat moeten we koesteren. 

Wat willen we

Iedereen moet kunnen sporten, ongeacht leeftijd, inkomen of een beperking. We willen diverse organisaties bij elkaar brengen om dit mogelijk te maken. We zoeken naar nieuwe manieren om inwoners enthousiast te krijgen om te gaan sporten en te bewegen want dat voorkomt onder andere gezondheidsklachten en eenzaamheid.

Wat doen we

 • We besteden extra aandacht aan mogelijkheden zodat iedereen kan sporten. Jong, oud, als je minder geld te besteden hebt of een beperking hebt. Wij helpen om sportveldjes in de buurt mogelijk te maken. We betrekken sportbedrijven bij onze plannen
 • Buitensportvoorzieningen moeten klaar zijn voor de toekomst. De verenigingen op sportpark Hengelder onderzoeken of alle buitensport op één plek met goede faciliteiten onder te brengen zijn. Al onze sportaccommodaties moeten voor verschillende sporten en functies ingezet kunnen worden. We kijken naar wat op welke plek het best mogelijk Of het veilig en goed bereikbaar is en past binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente.  
 • We maken duidelijk hoe wij sportverenigingen financieel kunnen ondersteunen. Na de fusie tussen de gemeente Zevenaar en Rijnwaarden zijn nog niet alle subsidies gelijk getrokken. Deze zogenaamde harmonisatie ronden wij voor het einde van 2023 af.
 • We voeren de onderdelen van het beleidsplan ‘sport en bewegen 2021-2028’ uit.

Recreatie en Toerisme

De gemeente Zevenaar is een mooie bestemming. We hebben diverse natuurgebieden, recreatiegebieden en landgoederen. Kortom een omgeving waar inwoners dicht bij huis kunnen ontspannen en zich kunnen vermaken. Van een wandeling, fietstocht tot uitgebreide mogelijkheden in de watersport. Een luxe waar we als Zevenaar terecht trots op mogen zijn!

Wat we willen

We hebben een mooie omgeving en dat willen we zo houden. Dat vraagt iets van ons en van onze inwoners en ondernemers. Samen moeten we er alles aan doen om onze gemeente mooi te houden en onze natuurgebieden te behouden voor ontspanning, sport, recreatie en toerisme.

Wat we doen

 • Naast onderhouden van wat er al is, maken we beleid waarin duidelijk is wat wel en niet kan.
 • We willen goed omgaan met onze recreatiegebieden, daarom zeggen we nee tegen nieuwe plannen voor zonneparken (energie) in deze gebieden.
 • We zetten ons in om de recreatiegebieden zo goed bereikbaar mogelijk te maken. Denk aan het uitbreiden van fietspaden en wandelroutes in het Rijnstrangengebied. We houden hierbij rekening met de natuur.
 • We ondersteunen ondernemers die plannen hebben om recreatie en toerisme te verbeteren. Bijvoorbeeld door meer camperplaatsen toe te staan.
 • Plannen zoals een kunstroute en een verbinding tussen de Fashion Outlet en het centrum van Zevenaar ondersteunen we. We werken hierin samen met de ondernemers in en om het centrum.
 • De inkomsten uit de toeristenbelasting zetten we in voor recreatie en toerisme.

Leefbaarheid en voorzieningen

Voorzieningen zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, verenigingen, sport en cultuur zijn belangrijk voor onze inwoners om prettig te kunnen samenleven en meedoen aan de maatschappij.
Daarbij kan zeker onderscheid gemaakt worden tussen noodzakelijke voorzieningen in het centrum en die in de omliggende wijken en kleine kernen.

Wat we willen

We willen alle kernen leefbaar houden door het in stand houden van de voorzieningen. 

Wat we doen

 • Wij zetten in op het voortbestaan van de goed functionerende, bestaande accommodaties.
 • We versterken voorzieningen die onmisbaar zijn voor het verenigingsleven.  

Cultuur en verenigingen

Cultuur is van en voor iedereen. Het vergroot de leefbaarheid en zelfredzaamheid. Het zorgt voor  ontmoeting en verbinding met elkaar.

Wat we willen

We zorgen ervoor dat cultuur betaalbaar en bereikbaar is voor alle inwoners. We willen een divers en goed aanbod aan culturele activiteiten en willen het hechte verenigingsleven behouden. We willen ons cultuurhistorisch erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Zevenaar heeft een positie als centrum van de Liemers en dat moet zo blijven.

Wat we doen

 • We ondersteunen zoveel mogelijk culturele initiatieven van inwoners en verenigingen, op een manier die past binnen onze financiële mogelijkheden.
 • We blijven energie steken in het zichtbaar maken en versterken van de cultuurhistorische waarden. Deze waarden binden ons en zijn uniek voor onze gemeente.
 • Wij stimuleren het maken, delen en ontmoeten. Dat doen we door culturele activiteiten te ondersteunen.
 • We promoten het rijke culturele leven in onze gemeente zodat dit blijft bestaan. Daarbij hebben wij aandacht voor de cultuurhistorie en (monumentaal)erfgoed.
 • Wij geven subsidie aan organisaties die kunst en cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, educatie en lezen aanbieden dat op elkaar afgestemd is. We maken hiervoor meetbare afspraken.   
 • De Turmac Cultuurfabriek is een waardevolle voorziening voor Zevenaar en omgeving daarom ondersteunen we het verder ontwikkelen van deze plek. Uitgangspunt is dat deze locatie een gezonde exploitatie heeft. Samen met de huidige gebruikers en onze ondernemers onderzoeken we hoe dit bereikt kan worden.

Sociaal Domein

Zorg en welzijn

Voorkomen is beter dan genezen. Als je gezonder leeft, beter in je vel zit door je omgeving en het werk dat je doet heb je minder stress en een prettig leven. Als je ziek bent of hulp nodig hebt, moet je in de gemeente Zevenaar op zorg en hulp kunnen rekenen.

Wat we willen

Deze coalitie wil als eerste inzetten op beleid dat een positieve invloed heeft op de gezondheid en  welzijn. We richten ons op preventie; voorkomen is beter dan genezen. Daarbij houden we ook oog voor de betaalbaarheid van de zorg. Onze ambitie is om van elke euro die naar zorg gaat, minimaal tachtig cent aan de daadwerkelijke zorg te besteden en dus minder naar administratieve zaken.

Wat we doen

 • Om dit beleid te maken betrekken we verschillende instanties. We moeten minder langs elkaar heen werken, maar elkaar aanvullen om onze inwoners te helpen.
 • We werken zo eenvoudig mogelijk,want regels en processen kosten nu te veel geld.
 • We vertrouwen op onze  professionals binnen het sociale domein waardoor er minder verantwoording hoeft te worden afgelegd en minder administratie nodig is.
 • We sluiten minder contracten met verschillende hulpverleners. De contracten die we sluiten, zijn voor langere tijd.
 • Voor inwoners die hulp willen, maken we (nog) duidelijker waar ze daarvoor terecht kunnen. Bij voorkeur één loket, aanspreekpunt. Ieder gezin heeft een eigen contactpersoon.
 • De afgelopen vier jaar zijn er kleine initiatieven verdwenen door bezuinigingen. We bekijken welke gevolgen deze bezuinigingen hebben gehad. Was dit wel de goede keuze? Moeten we dit terugdraaien?
 • Mantelzorgers zijn goud waard. We gaan op zoek naar een manier om onze mantelzorgers individueel de waardering te geven die zij verdienen.
 • De landelijke financiële ontwikkelingen rondom de jeugdzorg volgen we goed. Zo kunnen we aan de voorkant nog zoveel mogelijk invloed hebben en er in onze gemeente snel op inspelen.
 • We maken afspraken met partners in de regio voor goede zorg aan onze jeugd zodat het geld en de hulp ingezet kunnen worden waar het echt nodig is.
 • We nemen stappen om de kosten van het doelgroepenvervoer te verlagen. Inwoners kunnen gebruik maken van een goed doelgroepenvervoer met regels die voor iedereen gelijk zijn.    

Inkomensondersteuning

We zetten in op het vinden van passend werk.. Als gemeente helpen we inwoners hierbij en hebben we begrip voor ieders persoonlijk situatie. De regels moeten duidelijk en zo gemakkelijk mogelijk zijn.   

Wat we willen

We willen dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om mee te kunnen doen.  

Wat we doen

 • We gaan soepeler om met de regels voor vrijwilligerswerk voor werkzoekenden. De ervaring kan hen helpen om een betaalde baan te vinden en eenzaamheid voorkomen.
 • We experimenteren met de regels voor werkzoekenden als het hen helpt om een baan te vinden.
 • Een foutje bij een aanvraag kan altijd gemaakt worden. Daar gaan we soepel mee om. Met opzet fraude plegen met uitkeringen pakken we zeker aan. 

Armoedebestrijding

De groep mensen die in armoede leeft wordt steeds groter. We leven in financieel onzekere tijden. Alles wordt duurder en de energierekening is enorm gestegen.

Wat we willen

We willen armoede tegengaan en inwoners steunen bij financiële zorgen. We willen inwoners snel helpen om grip op hun huishoudboekje te krijgen om zo (meer) schulden te voorkomen.   

Wat we doen

 • We zoeken uit wat het kost en wat het oplevert als we een hogere inkomensgrens (130 of 140 procent) gebruiken voor financiële hulp.
 • We gebruiken dezelfde inkomensgrens voor alle situaties en regelingen. Dit maakt het duidelijker voor de inwoner op welke hulp zij kunnen rekenen.
 • We voorkomen dat mensen die meer gaan verdienen er op achteruit gaan (armoedeval).
 • We hebben aandacht voor de situatie van specifieke groepen zoals chronisch zieken.
 • We doen mee aan een project om mensen die in de financiële problemen dreigen te raken snel in beeld te hebben. We doen er alles aan om snel hulp te bieden voordat de problemen te groot worden. We kijken dan ook of er nog andere problemen zijn.
 • We werken samen met alle partners die armoede willen tegengaan. We stemmen af waar we mee bezig zijn en maken afspraken. Dit overleg heet het armoedeplatform.  

Volksgezondheid en duurzaamheid

Volksgezondheid

Volksgezondheid is meer dan een goede gezondheidszorg alleen. De omgeving waarin we leven is ook belangrijk om ons geestelijk en lichamelijk fit te voelen. Daarom kijken we als gemeente naar het totale plaatje. Voorkomen van problemen en hulp als dat nodig is, sport en bewegen, kansen voor ontspanning en cultuur in een prettige, schone en groene woonomgeving.

Wat we willen

Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonder Zevenaar.

Wat we doen

 • Met Ziekenhuis Rijnstate en de huisartsenpost heeft Zevenaar een belangrijke functie voor de gezondheidszorg in de regio. De dienstverlening van Rijnstate in Zevenaar is veranderd in de afgelopen jaren. We vinden het belangrijk om zorg die er nu nog is in het ziekenhuis in Zevenaar te behouden. We gaan hierover actief in gesprek met Rijnstate. Ook willen we met hen bekijken hoe andere functies voor gezondheidzorg of welzijn van onze inwoners een plek kunnen krijgen op deze locatie.
 • De aanrijtijden van de ambulance zijn niet overal in onze gemeente binnen de normtijd. We gaan opnieuw in gesprek met de Veiligheidsregio om dit mogelijk te maken. Vanuit samenwerking gaan we kijken naar de mogelijkheden een extra ambulancepost, als dat nodig is.
 • We ondersteunen kersverse ouders en bieden passende hulp.
 • AED’s kunnen levens redden. We stimuleren actief dat er in elke wijk van onze gemeente een AED komt en dat deze ook is aangemeld in het landelijke systeem HartslagNu.nl.

Duurzaamheid en milieu

De gevolgen van de klimaatverandering worden langzamerhand keihard zichtbaar: extreem warme zomers, droogte en de bijbehorende problemen met de grondwaterstand, extreme regenbuien, zwaardere stormen en een natuur die van slag is. Klimaatverandering heeft gevolgen voor wonen, werken, verkeer en vervoer, economie, natuur, milieu en de ruimtelijke inrichting. Het belang van het naleven van het Klimaatakkoord wordt steeds duidelijker om de aarde, maar zeker ook onze directe woonomgeving leefbaar te houden voor onszelf en onze (klein)kinderen.

Wat we willen

Deze coalitie pakt haar verantwoordelijkheid en wil stevige stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en milieu. We willen samen met de inwoners de proef Angerlo Aardgasvrij afronden en zo het eerste dorp aardgasvrij maken. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven.

Wat we doen

 • We kiezen ervoor om meerdere kleine, concrete en haalbare projecten uit te voeren om 55% CO2-reductie in 2030 te halen.
 • In 2023 maken we een plan voor voldoende openbare laadpunten in Zevenaar.
 • We gaan met woningcorporaties in gesprek over hoe zij op korte termijn het energielabel van huurwoningen verhogen. Te beginnen bij het beter isoleren van woningen. Dat is goed voor het milieu en helpt huurders om een hun energierekening te verlagen.    
 • We helpen inwoners die van het gas af willen. Ook de vrijwillige energiecoördinatoren helpen hen bij de contacten met andere overheden, instanties en met het krijgen van subsidies. Zij benaderen ook actief inwoners en ondernemers als we kansen zien voor duurzaamheidsprojecten in onze gemeente.
 • We gaan niet verder met het bestaande plan om een warmtenet in het centrum van Zevenaar aan te leggen, totdat duidelijk is wat de juridische gevolgen zijn voor bewoners en de gemeente.
 • De gemeente Zevenaar is in ieder geval in 2050 energieneutraal. Hoe eerder, hoe beter.
 • We onderzoeken hoeveel duurzame energie we nodig hebben om onze doelen te halen. Samen met inwoners kijken we welke alternatieve energiebronnen wenselijk zijn en waar deze moeten komen.
 • Om ook het bedrijfsleven de kans te geven groener te worden, zetten we in op een waterstoftankstation in de gemeente. Bij voorkeur op het industrieterrein 7Poort II. 
 • Wij helpen agrarische ondernemers die hun bedrijf duurzamer willen maken. 
 • We geven voorlichting milieuvriendelijker stoken en onderzoeken wat er mogelijk is aan   subsidie voor rookfilters op houtkachels. Zo verbeteren we de luchtkwaliteit.
 • We passen onze omgeving aan op de gevolgen van klimaatverandering door meer groen en (infiltratie van) water mogelijk te maken. Dit is niet alleen goed voor onze gezondheid en welzijn, maar ook voor de ruimtelijke kwaliteit, natuur en biodiversiteit.  
 • In 2022 worden we een Fair Trade gemeente.

Ruimtelijke ordening en wonen

Een eigen plek te hebben waar je je thuis en geborgen voelt is één van de belangrijkste basisvoorwaarden voor een stabiel en gelukkig leven. Lang niet voor alle inwoners is dit vanzelfsprekend. Daarom is bouwen en anders bouwen één van onze hoogste prioriteiten.

Wat we willen

We willen meer en meer betaalbare woningen bouwen. > We streven ernaar dat er binnen de bouwplannen 30% aan sociale huurwoningen wordt gerealiseerd.

Wat we doen

 • Eind oktober 2022 hebben we in beeld welke plekken in de gemeente geschikt zijn voor nieuwbouw of herontwikkeling. We weten dan welke behoefte inwoners hebben, denk aan flexwoningen, prefab- en houtbouw en hoogbouw. We maken een plan hoe we dit gaan doen.  
 • We experimenteren met een doorstroommakelaar. Deze persoon adviseert inwoners op hun verzoek over welke woonsituatie het beste bij hen past.
 • We kijken wat we moeten veranderen om meer levensloopbestendig bouwen mogelijk te maken. Zo kunnen inwoners langer in hun woning en omgeving blijven.
 • Op een aantal plekken in onze gemeente zijn gebouwen leeg. Met de eigenaren overleggen we of deze gebouwen geschikt gemaakt kunnen worden voor wonen.
 • Als onze eigen gebouwen leeg komen te staan, kijken we of deze een nieuwe functie in de buurt, wijk of dorp kan krijgen. Het liefst een combinatie van maatschappelijke functies en wonen.
 • We maken prestatieafspraken met de woningstichtingen Baston, Vryleve en Plavei over meer sociale en middeldure huurwoningen. We brengen hierover verslag uit.
 • We onderzoeken of we voor de betaalbare koopwoningen een zelfbewoningsplicht moeten instellen. Dit betekent dat de koper ook zelf in het huis moet wonen.
 • Om te kijken wat de woningbehoefte tot 2030 is, nodigen we onze inwoners uit om dit van hen te horen. We betrekken hen bij de keuzes die we maken.
 • Hoe kunnen we sneller en efficiënter werken? We kijken kritisch naar de bestaande regels. Zijn ze echt nodig? En zo ja, kunnen ze eenvoudiger gemaakt worden. We kijken of de manier waarop de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit tot een advies komt, nog past bij de huidige wensen en ontwikkelingen.
 • We experimenteren op een aantal plekken met welstandsvrij bouwen.
 • Om wooninitiatieven van inwoners en ontwikkelaars meer kansen te geven en sneller hierover te kunnen besluiten stellen we een werkgroep ‘planinitiatieven wonen’ in.
 • We willen sneller en meer bouwen. We kijken wat daarvoor nodig is in de organisatie.
 • Zoals het er nu uitziet gaat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in. We informeren inwoners over wat dit voor hen betekent via een campagne vanaf het vierde kwartaal 2022.
 • Bij nieuwe woningbouwprojecten willen we dat een deel van het gebied bestaat uit groen, water en spelen.
 • Als we een wijk opnieuw inrichten krijgen inwoners een actieve rol bij het maken van een plan.  

Openbare ruimte

Onze straten, pleinen, parken, en perken zijn het visitekaartje van de gemeente Zevenaar. We vinden het belangrijk dat deze openbare ruimte er goed verzorgd bij ligt. Meer groen is goed voor onze gezondheid en ons geluk. Inwoners voelen zich veiliger in hun buurt en het is prettiger wonen in onze twaalf kernen.

Wat we willen

We hebben meer aandacht voor (het onderhouden van) de openbare ruimte. We willen zorgen voor meer en mooier openbaar groen en waterpartijen in het centrum van de stad, in de dorpen en wijken. We willen meer bomen want bomen zorgen voor schaduw en verkoeling en maken het landschap mooier. We willen voldoende speelplekken op de goede locaties.

Wat we doen

 • De komende periode lopen we het achterstallig onderhoud van onze openbare ruimte in.
 • Planten die van nature niet voorkomen in Nederland en schadelijk zijn voor de natuur, mens en dier bestrijden we.
 • We hebben meer aandacht voor onderhoud en maken hiervoor een plan. Hierin is rekening gehouden met alle zaken waar we mee te maken krijgen. Denk aan bestrating, groen, riolering, afwatering en de zorg voor de natuur en het milieu.
 • We houden meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Er komt meer groen en we  zorgen ervoor dat het teveel aan water goed opgevangen kan worden.
 • We willen meer verschillende soorten planten en dieren in onze gemeente, met andere woorden meer biodiversiteit. We moedigen inwoners aan om dit ook te doen in hun eigen tuin en buurt en geven zelf het goede voorbeeld. We passen onze manier van maaien hierop aan.
 • We dagen inwoners, woningcorporaties, verenigingen en andere partners uit om er samen met ons iets mooiers van de openbare ruimte te maken.
 • Inwoners die nieuwe ideeën hebben voor de openbare ruimte ondersteunen we zoveel mogelijk. We vinden het hierbij belangrijk dat iedereen hiervan gebruik kan maken en het ook voor iedereen toegankelijk is. Ook mensen met een beperking moeten zich thuis voelen en zich kunnen redden in onze gemeente.
 • We kappen zo min mogelijk bomen. Voor elke gekapte boom planten we een nieuwe terug. Voor elke nieuwe inwoner planten we een boom. We kiezen zoveel mogelijk voor boomsoorten die van nature voorkomen in ons land.
 • We brengen in kaart wat de beste locaties zijn voor speel -en ontmoetingsplekken. We kijken hierbij naar een goede verdeling in de kernen. Belangrijk is dat iedereen hier kan spelen of verblijven.
 • Speelplekken krijgen een natuurlijke inrichting. 

Portefeuilleverdeling

De burgemeester en wethouders hebben elk hun eigen aandachtsgebieden, zogenaamde portefeuilles. Naast deze aandachtsgebieden zijn in elke portefeuille de rode draden:

 • Dienstverlening
 • Organisatiecultuur
 • Participatie

Burgemeester Lucien van Riswijk: Openbare orde en veiligheid

 • openbare orde en veiligheid
 • crisisbestrijding
 • ondermijning
 • handhaving
 • rechtsbescherming
 • intergemeentelijke samenwerking
 • communicatie
 • ambtelijke organisatie

Wethouder Aad van Orden (D66): Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

 • ruimtelijke ordening
 • woningbouw
 • stads- en dorpsontwikkeling
 • waterveiligheid/hoog waterbescherming
 • vergunningverlening en toezicht
 • coördinatie participatie

Wethouder Bart Kagei (Groen Links): Duurzaamheid en onderwijs

 • energietransitie
 • afval en circulariteit
 • water en klimaatadaptatie
 • natuur- en landschap
 • milieubeheer
 • onderwijs en kinderopvang
 • cultureel erfgoed en monumenten

Wethouder Stef Bijl (PvdA): Sociale Zaken

 • jeugdzorg
 • Wmo
 • volksgezondheid
 • inkomensondersteuning: participatiewet, schuldhulpverlening, armoedebeleid
 • diversiteit en inclusie

Wethouder Arthur Boone (VVD): Financiën, economie en sport

 • Planning en control cyclus
 • werklocaties
 • grondexploitatie
 • belastingen
 • vastgoed
 • economie en werkgelegenheid
 • ICT en informatiebeheer/datasturing
 • sport
 • vrijetijdseconomie
 • algemeen subsidiebeleid

Wethouder Toon Albers (Lokaal Belang): Mobiliteit en leefbaarheid

 • infra: weg, spoor, water
 • verkeer en vervoer
 • parkeren
 • openbaar vervoer
 • openbare ruimte: groenbeheer
 • culturele voorzieningen en verenigingsleven
 • wijk- en kernenbeleid/leefbaarheid
 • land- en tuinbouw

Bijlage: Raadsagenda

Op de raadsagenda staan onderwerpen waarover deze coalitie eerst een open gesprek wil voeren in de gemeenteraad. We verkennen de standpunten en uitgangspunten van alle partijen nog voordat het college met een concreet voorstel komt.

Onderwerpen

Deze lijst is een eerste voorzet van onderwerpen op de raadsagenda, deze agenda is immers van de raad.

 • Mobiliteitsvisie, met onder andere een evaluatie van het parkeerbeleid en de parkeerbelasting
 • Zorgpreventie
 • Maaibeleid/groenbeheer/IBOR
 • Waardering mantelzorg
 • Harmonisatie van subsidiebeleid
 • Participatie
 • Verbetering bestuurlijk en ambtelijk samenspel
 • Opvang van vluchtelingen en asielzoekers