Bekijk vanaf 20 juni de plannen voor Rivierklimaatpark IJsselpoort en denk mee

16 juni 2024
Inwonersnieuws

Van 20 juni tot en met 31 juli 2024 kunt u uw mening geven over het startdocument van het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Het document ligt dan ter inzage en is het digitaal in te zien op de website van het project: www.rivierklimaatpark.nl. We nodigen iedereen uit om actief mee te denken over de varianten die onderzocht worden, het milieueffectonderzoek van de varianten en de wijze waarop we belanghebbenden willen betrekken.

Het startdocument is het beginpunt voor het voorbereiden van ruimtelijke besluiten en het opstellen van een (milieu)effectrapport (MER) voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Het bestaat uit twee delen: de participatieaanpak en de onderzoeksaanpak.

De participatieaanpak beschrijft wie bij de planuitwerking betrokken worden, waarom, wanneer en op welke manier. De onderzoeksaanpak legt uit welke varianten we onderzoeken en welke (milieu)effecten in beeld worden gebracht. Deze informatie wordt gebruikt bij de keuze voor de voorkeursvariant.

Wie stellen het startdocument vast?

De stuurgroep van Rivierklimaatpark heeft ingestemd met het startdocument. De colleges van gemeente Rheden en provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hebben het stuk bestuurlijk vrijgegeven voor ter inzagelegging. Zij zullen uiteindelijk de projectbesluiten en het omgevingsplan vaststellen of aan bevoegd gezag ter vaststelling voorleggen.

Om het indienen van een reactie op het startdocument niet ingewikkelder te maken dan nodig, coördineert provincie Gelderland de ter inzagelegging. Dat betekent dat reacties naar de provincie gestuurd kunnen worden. Het is dus niet nodig om de reactie ook nog naar de gemeente te sturen.

Waar is het startdocument te vinden?

Vanaf 20 juni ligt het startdocument ter inzage en is het digitaal in te zien op de website van het project: www.rivierklimaatpark.nlexterne-link-icoon. De stukken liggen ter inzage in de gemeentehuizen van Rheden, Zevenaar en Westervoort en het provinciehuis in Arnhem. 
Op de website kunt u vanaf 20 juni lezen hoe u een reactie kunt indienen.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 27 juni is er een inloopbijeenkomst in Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 in Westervoort. 

Belangstellenden zijn welkom van 16.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt zich laten informeren over het startdocument en aan de hand van schetskaarten meedenken over de uitwerking van de varianten. Ook kunnen we u meer vertellen over de gewijzigde mogelijkheden voor bouwen in de uiterwaarden. Vooraf aanmelden is niet nodig.