Zevenaar richt zich op kwalitatieve, eigentijdse scholen

13 november 2019
De nieuwe plannen voor onderwijshuisvesting 2020-2036 zijn goedgekeurd. Kwalitatieve, moderne scholen die meebewegen met de ontwikkelingen uit het onderwijs en de maatschappij staan hierin voorop. Uiteraard blijven de kwaliteit, diversiteit en bereikbaarheid van het onderwijs in tact.

Nieuwbouw en verbouwing basisscholen

  • De komende jaren ligt de nadruk op nieuwbouw en verbouwing van basisscholen in de stad Zevenaar. Dit geldt voor de basisscholen de Bem / Sterrenschool, de Carrousel in samenwerking met ontmoetingscentrum de Maatjes en kinderopvangcentra de Wissel en de Tamboerijn.
  • Ook gaat de gemeente aan de slag met plannen voor het voortgezet onderwijs. Het Liemers College heeft te maken met leegstand vanwege de daling van het aantal leerlingen.
  • Daarnaast worden (integrale) kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar verder vormgegeven en wordt er extra ingezet op de samenwerking met kinderopvangorganisaties.
  • Er is voor de scholen in de kleine kernen van Zevenaar sprake van leegstand die de komende jaren groter wordt. Er wordt gekeken naar het gebruik van deze schoolgebouwen en de leefbaarheid in deze kernen.
  • De basisscholen in Spijk en in Lathum sluiten; de leerlingen gaan voor hun onderwijs naar nabijgelegen scholen.

Duurzaamheid

Belangrijk is om ook een steentje bij te dragen in het kader van duurzaamheid. Maatregelen in de vorm van isolatie, zonnepanelen, LED verlichting en educatie hebben we al genomen of nemen we in de komende jaren.

Leerlingenaantal

In 2019 telde Zevenaar 3322 basisschoolleerlingen, 234 in het speciaal basisonderwijs en 2134 in het voortgezet onderwijs. De prognoses tot 2034 wijzen op krimp van 5 tot 10 % van het totaal aantal leerlingen. Wij en de schoolbesturen willen daarom een nauwere samenwerking tussen de scholen onderling. Ook gaan we stimuleren dat kinderen van 0 tot 18 jaar continuïteit ervaren in de begeleiding en het aanbod van onderwijs.