Wob-verzoek

Als inwoner heeft u recht op juiste, volledige en actuele informatie. Meestal lukt het ons om de gevraagde informatie via de diverse kanalen of in goed overleg te verstrekken. Vindt u dat de gevraagde informatie ten onrechte niet wordt verstrekt, of wilt u direct een formeel verzoek om informatie indienen? Dan kunt u een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Goed om te weten

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen

De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn

  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand

Wob-verzoek indienen

Dien uw Wob-verzoek schriftelijk (via de post) of mondeling in. Let op: een verzoek kan niet via een e-mail worden ingediend. Stuur uw Wob-verzoek naar Postbus 10, 6900 AA Zevenaar of bel (0316) 595 111.

Hoe het werkt

Een verzoek Wet openbaarheid van bestuur kunt u mondeling of schriftelijk indienen. U kunt het formulier Wet openbaarheid van bestuur downloaden en opsturen. Vult u het formulier zo volledig en duidelijk mogelijk in. Zo voorkomt u dat u het terug ontvangt met het verzoek aan te vullen of te verduidelijken. Verzoeken die per e-mail binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien
  • Wijst de gemeente uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt  dan bezwaar maken of direct beroep instellen bij de rechter. Voor deze laatste mogelijkheid moet u de gemeente wel eerst in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling

Afwijzing Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook wordt altijd gekeken of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen.

Kosten

  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht
  • Een fotokopie of afschrift van een document kost € 0,35 per pagina met een minimum van € 5,10.