Waarom herindelen?

Aanleiding

Samenwerken is duurder dan samen een nieuwe organisatie vormen. Daarom willen we fuseren. Door te fuseren, ontstaat er een grotere en stevige organisatie, die meer kan en minder kwetsbaar is.

Voordelen van fuseren

  • Na de herindeling zijn er binnen de nieuwe gemeente meer ambtenaren die deskundig zijn op hun vakgebied. Inwoners kunnen daardoor bij meer ambtenaren terecht. Ook bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie gaat het werk door.
  • Het samengaan van Rijnwaarden en Zevenaar biedt mogelijkheden om de leefkwaliteit te versterken. De nieuwe gemeente wil dit doen door het behouden van de bestaande voorzieningen en een betere spreiding van de voorzieningen over de stad en de kernen.
  • Een grotere gemeente is ook nodig om financieel gezond te blijven.
Logo Rijnwaarden Zevenaar

Uitgangspunten

In het herindelingsontwerp benoemen de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar de uitgangspunten voor de koers die zij na de herindeling willen varen. Deze uitgangspunten worden op een later moment uitgewerkt in de toekomstvisie.

De belangrijkste pijlers in het herindelingsontwerp zijn:

  • goede dienstverlening aan inwoners
  • zorg dichtbij en uitgaan van de eigen kracht van inwoners
  • een gezonde economische structuur
  • goed wonen, werken en leven
  • bevorderen van recreatie en toerisme

De nieuwe gemeente

De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente met meer dan 43.000 inwoners. De nieuwe gemeente vormt de oostzijde van de Liemers en van de regio Arnhem. De gemeente ligt langs de A12, de Betuweroute en de Rijn en op termijn ook de A15. De grenzen van de nieuwe gemeente zijn gelijk aan die van de huidige gemeenten. Zij grenst aan Duitsland, daar waar de Rijn het land binnenstroomt.

Gemeentegrens nieuwe gefuseerde gemeente

Doelstelling

Wat willen de gemeenten bereiken met de herindeling? U goed kunnen blijven dienen is het belangrijkste doel. In de nieuwe gemeente kunt u goed wonen, leven en werken.

Door de herindeling ontstaat een sterke gemeente die beter in staat is de dienstverlening en de voorzieningen op een hoog niveau te houden. Een organisatie die beter voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd. En een organisatie die een sterkere rol kan gaan spelen in de regio.

De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar hebben de ambitie om de dienstverlening en de voorzieningen op een hoog niveau te houden. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met bezuinigingen en daarmee inkrimping van de ambtelijke organisaties. Met de samenvoeging zijn we beter in staat onze ambitie te realiseren.