other iconVoucherregeling horeca- en kleine ondernemers

Door corona hebben veel ondernemers het zwaar gehad. Daarom hebben we het zogeheten Noodherstelfonds opgericht met twee nieuwe ondersteuningsregelingen. Ondernemers die getroffen zijn door maatregelen tijdens de lockdown periodes konden een voucher aanvragen tot 1 augustus 2022.
Het is sinds 1 augustus niet meer mogelijk om een voucher aan te vragen. Heeft u eerder een voucher aangevraagd? U kunt tot 1 januari 2023 het gebruik van de voucher verantwoorden.

Voucherregeling

Horecaondernemers (met maximaal 50 fte) konden voor het toekomstbestendig maken van hun ondernemingen een voucher aanvragen ter waarde van € 2.000 en MKB-ondernemers (met maximaal 10 fte) ter waarde van € 1.000.

Voorbeelden van waar u de voucher voor kunt inzetten:

 • Digitalisering van de boekhouding
 • Verbeteringen aan website/maken van nieuwe website
 • Bijscholing
 • Teambuilding
 • Nieuw meubilair
 • Verduurzaming

De kosten gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen voor een vergoeding in aanmerking. De voucher is niet bedoeld voor inkomensondersteuning

Uitgave verantwoorden

Heeft u een voucher van ons ontvangen? Dan ontvangen wij binnen 4 maanden graag een uitgaveverantwoording. Zo weten wij of de voucher goed is ingezet. De uitgave van de voucher kunt u verantwoorden via onderstaande knoppen.

Voorwaarden horeca

De vouchers hebben een maximale waarde van € 2.000,- en zijn breed inzetbaar. Denk aan trainingen, advieskosten, innovatie en duurzaamheid. De vouchers zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor inkomensondersteuning. Daar zijn andere landelijke en lokale steunpakketten en regelingen voor. Met de regeling kan de gemeente minimaal 100 horecaondernemers financieel ondersteunen.

Procedure

 1. U leest alle voorwaarden door.
 2. U maakt een afspraak met een door u gekozen leverancier en legt dit vast in een offerte of factuur waarin de details duidelijk beschreven staan.
 3. U vult het formulier in. Hierin wordt u gevraagd om:
  • gegevens aanvrager
  • het doel van de investering
  • gegevens leverancier
  • de gedetailleerde offerte gericht aan jouw onderneming met datum in pdf-formaat
  • duidelijk beeld van de huidige situatie op dit moment in tekst, foto of screenshot. Dit dient voor controle achteraf
 4. U verzendt de aanvraag via de knop in het formulier en ontvangt direct een bevestiging op het opgegeven mailadres.
 5. Een toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag op de onderstaande voorwaarden.
 6. Vouchertoetsing en de eventuele toekenning van een voucher gebeurt op volgorde van binnenkomst van volledige, gespecificeerde en op de juiste manier ingevulde aanvragen.
 7. De voucherregeling geldt tot het beschikbare budget bereikt is (met andere woorden op=op).
 8. Binnen 2 weken na het indienen van de complete aanvraag ontvangt u een besluit via de mail.
 9. Niet complete aanvragen worden direct afgekeurd.
 10. Bij onduidelijkheden in een verder goed en compleet ingevulde aanvraag ontvangt u een verzoek om vragen van de toetsingscommissie te beantwoorden.
 11. Als de voucheraanvraag positief is beoordeeld, ontvangt de aanvrager een unieke voucher.
 12. De gemeente gaat bij akkoord meteen tot uitkering van het vouchergeld over.
 13. Na toekenning worden de werkzaamheden binnen 3 maanden uitgevoerd.
 14. Na uitvoering vult de ontvanger het online verantwoordingsformulier in. Hierin wordt onder andere gevraagd om de bewijs van uitgevoerde werkzaamheden, de officiële factuur en bewijs van betaling.

Voucheraanvragen worden in behandeling genomen op basis van:

 • Volgorde van binnenkomst: elke indiening krijgt direct een bevestigingsmail.
 • Compleetheid: aanvragen met incomplete gegevens kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Beschikbare budget: de voucherregeling voor kleine ondernemers en horeca ondernemers kent een gezamenlijk plafond van € 500.000,- excl. BTW.
 • De duur van de voucherregeling:  van 1 april 2022 tot 31 december 2022 of zodra het budgetplafond is bereikt. De kosten gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen voor een vergoeding in aanmerking.

Eisen horecaonderneming

 • Een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt, met uitzondering van hotel, pensions, coffeeshops, cafetaria, dorpshuis- en sportkantines.
 • De horecaondernemer moet bij de Kamer van Koophandel in de Gemeente Zevenaar zijn geregistreerd als B.V., N.V., een v.o.f. of een eenmanszaak.
 • De horecaondernemers in de rechtsvorm van een stichting of vereniging komen niet voor de Voucher in aanmerking, omdat de voucheractie is bedoeld voor ondernemers die met hun bedrijf in hun levensonderhoud moeten voorzien.
 • De Horecaondernemer heeft maximaal 50 FTE aan medewerkers in dienst in de vestiging in gemeente Zevenaar;
 • Indien bij franchiseondernemers of -organisaties het hoofdkantoor buiten de gemeente Zevenaar is gevestigd, kan de horecaondernemer alleen een voucher aanvragen voor activiteiten die specifiek voor de vestiging in de gemeente Zevenaar plaatsvinden en gebruikt worden.

De voucher

Per voucher worden alleen de gemaakte kosten vergoed. Er mag een groter bedrag worden geoffreerd, maar slechts voor de eerste €2.000,- exclusief btw wordt de voucher verstrekt voor:

 • Activiteiten die zien op het toekomstbestendig maken van de horecaonderneming, anders dan inkomensondersteuning. Duurzaamheidsmaatregelen dragen ook bij aan een toekomstbestendige onderneming.
 • Denk aan kosten van professionele hulp, diensten en begeleiding die in verband met de in het vorige punt genoemde activiteiten worden gemaakt.

Voorbeelden:

 • Investering in vernieuwing interieur
 • Verbetering huisstijl
 • Vernieuwde menukaart
 • Aankleding van terras of ingang met bloemen of loper
 • Coaching- en adviesdiensten
 • Training
 • Automatisering van een bedrijfsactiviteit

Voorbeelden van zaken die niet voor een voucher in aanmerking komen:

 • Auto’s
 • Telefoons
 • Kosten voor het plaatsen van advertenties en reclame; denk hierbij aan advertentiekosten voor kranten, magazines, Facebook, Google en andere social media
 • Inkopen en voorraden
 • Inlopen van huurachterstanden
 • Schilderwerk of andere verbeteringen aan het horecapand zelf
 • Transportmiddelen

De activiteiten komen uitsluitend voor een voucher in aanmerking als in de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat:

 • De voucher bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de horecaonderneming;
 • Zowel de planning als de te verwachten resultaten realistisch en haalbaar zijn;
 • De aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die niet in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
 • Voor de indiening van de aanvraag met de bijbehorende stukken dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor beschikbaar gestelde online aanvraagformulier.
 • Enkel de kosten gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen voor een vergoeding in aanmerking.
 • De voucher heeft een geldigheid van drie maanden na toekenning. Uiterlijk exact drie maanden na toekenning moeten de werkzaamheden voltooid zijn en na vier maanden moet de verantwoording met bewijs zijn ingeleverd.
 • Per horecaonderneming wordt maximaal één voucher toegekend.
 • Er kan enkel en alleen een voucher aangevraagd worden als er een duidelijk gespecificeerde offerte of factuur met werkzaamheden beschikbaar is gesteld.
 • De geoffreerde of gefactureerde prijzen voor werkzaamheden zijn haalbaar en marktconform. De toetsingscommissie bekijkt of de offerte of factuur eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen bevat.
 • De beslissing op de voucheraanvraag wordt uiterlijk binnen 2 weken na binnenkomst van de aanvraag genomen.

Voorwaarden aanvragende horecaondernemer

 • De aanvraag moet worden ingediend door de eigenaar van de horecaonderneming.
 • Bij de aanvraag dient de horecaondernemer de volgende stukken te verstrekken:
  • Een duidelijk gespecificeerde opgave van de werkzaamheden met de daarbij horende kosten van de leverancier die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Op deze opgave moet het KvK nummer van de leverancier zijn vermeld;
  • Een verklaring of omschrijving van de ondernemer omtrent de doelen en resultaten.
 • Bij twijfel over de hoofdactiviteit van een onderneming, is de sbi code in de inschrijving KvK leidend.
 • Franchisenemers/organisaties met een lokale KvK registratie, maar een hoofdkantoor dat buiten de gemeente Zevenaar gevestigd is, kunnen alleen een voucher aanvragen voor activiteiten die specifiek in de gemeente Zevenaar plaatsvinden. Zij moeten hier in de aanvraag een toelichting op geven.
 • Bent u als aanvragende ondernemer (in)direct (bijvoorbeeld via een holding) betrokken bij meerdere aanvragen? Dan mogen de investeringen elkaar niet overlappen en dient u deze betrokkenheid in het formulier aan te geven.
 • Bent u als aanvragende ondernemer (in)direct (bijvoorbeeld via een holding) mede-eigenaar van de leverancier? Dan dient dit in het formulier kenbaar gemaakt te worden.
 • Ontvangt uw bedrijf de-minimissteun? Of hoort uw bedrijf bij een groep die deze steun krijgt? Dan mag de de-minimissteun in dit jaar en de 2 belastingjaren hiervoor maximaal € 200.000 zijn. Afwijkende sectoren: wegvervoer maximaal € 100.000, Visserij maximaal € 30.000, Landbouwproductie maximaal € 15.000.

Voorwaarden leverancier

De leverancier heeft zich bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.
Het is voor leveranciers niet toegestaan het voucherprogramma of het logo van de gemeente Zevenaar in communicatie-uitingen te gebruiken.

Voucher verantwoording

 • Bij een besluit tot toekenning van de voucher wordt aan de horecaondernemer de verplichting opgelegd om iedere wijziging ten opzichte van de originele aanvraag, onmiddellijk te melden.
 • Voor een verantwoording overlegt de voucherhouder de volgende stukken via het online formulier:
  • officiële factuur met datum en KvK nummer leverancier;
  • het betalingsbewijs;
  • document met het bewijs van werkzaamheden;
  • de vouchernummer .
 • De toetsingscommissie controleert binnen tien werkdagen of de documenten aan de voorwaarden voldoen en de overeengekomen werkzaamheden volgens offerte zijn uitgevoerd.
 • Bij onduidelijkheden wordt contact met de aanvrager opgenomen.
 • De voucher kan ongeldig worden verklaard wanneer de activiteiten niet binnen drie maanden na toekenning plaatsvinden, niet met de aanvraag overeenkomen, de aangeleverde gegevens onjuist zijn of als er sprake is van fraude. De aanvrager is dan verplicht het uitbetaalde bedrag terug te betalen.
 • De horecaondernemer is verplicht om mee te werken aan de steekproefsgewijze controle of de voucher is/wordt besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt.

Voor vragen over de voorwaarden of het formulier kunt u contact opnemen via voucher@zevenaar.nl. De vragen worden zo snel mogelijk beantwoord. Het is op dit moment niet mogelijk om telefonisch contact op te nemen.

Voorwaarden kleine onderneming

De vouchers hebben een maximale waarde van € 1.000,- en zijn breed inzetbaar. Denk aan inhuur van professionele hulp en begeleiding op het gebied van ontwikkeling of heroriëntatie van het bedrijf, boekhouding, financiën, digitalisering, juridische ondersteuning of bijscholing. Met de regeling kan de gemeente minimaal 300 kleine ondernemers financieel ondersteunen.

Procedure

 1. U leest alle voorwaarden door.
 2. U maakt een afspraak met de door u gekozen leverancier en legt dit vast in een offerte of factuur waarin de details duidelijk beschreven staan.
 3. U vult het formulier in. Hierin wordt u gevraagd om:
  • gegevens aanvrager;
  • het doel van de investering;
  • gegevens leverancier;
  • de gedetailleerde offerte gericht aan uw onderneming met datum in pdf-formaat;
 4. U verzendt de aanvraag via de knop in het formulier en ontvangt direct een bevestiging op het opgegeven mailadres.
 5. Een toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag op de onderstaande voorwaarden.
 6. Vouchertoetsing en de eventuele toekenning van een voucher gebeurt op volgorde van binnenkomst van volledige, gespecificeerde en op de juiste manier ingevulde aanvragen.
 7. De voucherregeling geldt tot het beschikbare budget bereikt is (met andere woorden op=op).
 8. Binnen 2 weken na het indienen van de complete aanvraag ontvangt u een besluit via de mail.
 9. Niet complete aanvragen worden direct afgekeurd.
 10. Bij onduidelijkheden in een verder goed en compleet ingevulde aanvraag ontvangt u een verzoek om vragen van de toetsingscommissie te beantwoorden.
 11. Als de voucheraanvraag positief is beoordeeld, ontvangt de aanvrager een unieke voucher.
 12. De gemeente gaat bij akkoord meteen tot uitkering van het vouchergeld over.
 13. Na toekenning worden de werkzaamheden binnen 3 maanden uitgevoerd.
 14. Na uitvoering vult de ontvanger het online verantwoordingsformulier in. Hierin wordt onder andere gevraagd om de bewijs van uitgevoerde werkzaamheden, de officiële factuur en bewijs van betaling.

Voucheraanvragen worden in behandeling genomen op basis van:

 • Volgorde van binnenkomst: elke indiening krijgt direct een bevestigingsmail;
 • Compleetheid: aanvragen met incomplete gegevens kunnen niet in behandeling worden genomen;
 • Beschikbare budget: de voucherregeling voor kleine ondernemers en horeca ondernemers kent een gezamenlijk plafond van € 500.000,- excl. BTW.
 • De duur van de voucherregeling: van 1 april 2022 tot 31 december 2022 of zodra het budgetplafond is bereikt. De kosten gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen voor een vergoeding in aanmerking.

Eisen kleine onderneming

 • De kleine ondernemer moet bij de Kamer van Koophandel in de Gemeente Zevenaar zijn geregistreerd als B.V., N.V., een v.o.f. of een eenmanszaak.
 • De kleine ondernemers in de rechtsvorm van een stichting of vereniging komen niet voor de Voucher in aanmerking, omdat de voucheractie is bedoeld voor ondernemers die met hun bedrijf in hun levensonderhoud moeten voorzien.
 • De kleine ondernemer heeft maximaal 10 FTE aan medewerkers in dienst in de vestiging in gemeente Zevenaar;
 • Indien de kleine ondernemer een zelfstandige zonder personeel is (ZZP), is de ondernemer zelf minimaal 0,6 FTE (1225 uur per jaar) in het bedrijf werkzaam
 • De kleine ondernemer moet aantoonbaar negatief door de coronacrisis zijn geraakt. Dit moet uit de aanvraag blijken en nader worden toegelicht;
 • Indien bij franchiseondernemers of -organisaties het hoofdkantoor buiten de gemeente Zevenaar is gevestigd, kan de kleine ondernemer alleen een voucher aanvragen voor activiteiten die specifiek voor de vestiging in de gemeente Zevenaar plaatsvinden en gebruikt worden.

De voucher

Per voucher worden alleen de gemaakte kosten vergoed. Er geldt een eigen bijdrage van 10% en de BTW wordt door de kleine ondernemer zelf betaald. Er mag een groter bedrag worden geoffreerd, maar slechts voor de eerste €1.000,- exclusief btw wordt de voucher verstrekt voor de kosten van professionele hulp en begeleiding voor:

a. Ontwikkeling van het bedrijf
b. Heroriëntatie bedrijf
c. Specifieke bedrijfsprocessen (boekhouding, financiën, HR, strategie etc.)
d. Digitalisering van bedrijfsprocessen
e. Juridische ondersteuning
f. Bijscholing op het gebied van de activiteiten van de onderneming;

De activiteiten komen uitsluitend voor een voucher in aanmerking als in de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat:

 • De voucher bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de kleine onderneming. Duurzaamheidsmaatregelen dragen ook bij aan een toekomstbestendige onderneming.
 • Zowel de planning als de te verwachten resultaten realistisch en haalbaar zijn.
 • De aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die niet in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
 • Voor de indiening van de aanvraag met de bijbehorende stukken dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor beschikbaar gestelde online aanvraagformulier.
 • Enkel de kosten gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen voor een vergoeding in aanmerking.
 • De voucher heeft een geldigheid van drie maanden na toekenning. Uiterlijk exact drie maanden na toekenning moeten de werkzaamheden voltooid zijn en na vier maanden moet de verantwoording met bewijs zijn ingeleverd.
 • Per kleine onderneming wordt maximaal één voucher toegekend.
 • Er kan enkel en alleen een voucher aangevraagd worden als er een duidelijk gespecificeerde offerte of factuur met werkzaamheden beschikbaar is gesteld.
 • De geoffreerde of gefactureerde prijzen voor werkzaamheden zijn haalbaar en marktconform. De toetsingscommissie bekijkt of de offerte of factuur eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen bevat.
 • De beslissing op de voucheraanvraag wordt uiterlijk binnen 2 weken na binnenkomst van de aanvraag genomen.

Voorwaarden aanvragende kleine ondernemer

 • De aanvraag moet worden ingediend door de eigenaar van de kleine onderneming.
 • Bij de aanvraag dient de kleine ondernemer de volgende stukken te verstrekken:
  • Een duidelijk gespecificeerde opgave van de werkzaamheden met de daarbij horende kosten van de leverancier die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Op deze opgave moet het KvK nummer van de leverancier zijn vermeld;
  • Een verklaring of omschrijving van de ondernemer omtrent de doelen en resultaten.
  • Een bewijs dat de kleine ondernemer negatief geraakt is door de Coronacrisis. Dit kan bij voorbeeld door aan te tonen dat de kleine ondernemer schade heeft geleden als gevolg van landelijke lockdown maatregelen.
 • Franchisenemers/organisaties met een lokale KvK registratie, maar een hoofdkantoor dat buiten de gemeente Zevenaar gevestigd is, kunnen alleen een voucher aanvragen voor activiteiten die specifiek in de gemeente Zevenaar plaatsvinden. Zij moeten hier in de aanvraag een toelichting op geven.
 • Bent u als aanvragende ondernemer (in)direct (bijvoorbeeld via een holding) betrokken bij meerdere aanvragen? Dan mogen de investeringen elkaar niet overlappen en dient u deze betrokkenheid in het formulier aan te geven.
 • Bent u als aanvragende ondernemer (in)direct (bijvoorbeeld via een holding) mede-eigenaar van de leverancier? Dan dient dit in het formulier kenbaar gemaakt te worden.
 • Ontvangt uw bedrijf de-minimissteun? Of hoort uw bedrijf bij een groep die deze steun krijgt? Dan mag de de-minimissteun in dit jaar en de 2 belastingjaren hiervoor maximaal € 200.000 zijn. Afwijkende sectoren: wegvervoer maximaal € 100.000, Visserij maximaal € 30.000, Landbouwproductie maximaal € 15.000.

Voorwaarden leverancier

De leverancier heeft zich bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.
Het is voor leveranciers niet toegestaan het voucherprogramma of het logo van de gemeente Zevenaar in communicatie-uitingen te gebruiken.

Voucher verantwoording

 • Bij een besluit tot toekenning van de voucher wordt aan de kleine ondernemer de verplichting opgelegd om iedere wijziging ten opzichte van de originele aanvraag, onmiddellijk te melden.
 • Voor een verantwoording overlegt de voucherhouder de volgende stukken via het online formulier:
  • officiële factuur met datum en KvK nummer leverancier
  • het betalingsbewijs
  • document met het bewijs van werkzaamheden
  • vouchernummer
 • De toetsingscommissie controleert binnen tien werkdagen of de documenten aan de voorwaarden voldoen en de overeengekomen werkzaamheden volgens offerte zijn uitgevoerd.
 • Bij onduidelijkheden wordt contact met de aanvrager opgenomen.
 • De voucher kan ongeldig worden verklaard wanneer de activiteiten niet binnen drie maanden na toekenning plaatsvinden, niet met de aanvraag overeenkomen, de aangeleverde gegevens onjuist zijn of als er sprake is van fraude. De aanvrager is dan verplicht het uitbetaalde bedrag terug te betalen.
 • De kleine ondernemer is verplicht om mee te werken aan de steekproefsgewijze controle of de voucher is/wordt besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt.

Voor vragen over de voorwaarden of het formulier kunt u contact opnemen via voucher@zevenaar.nl. De vragen worden zo snel mogelijk beantwoord. Het is op dit moment niet mogelijk om telefonisch contact op te nemen.