Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Vier kansrijke projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking

29 oktober 2020
Op 13 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Zevenaar het ‘Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)’ vastgesteld. In dit document staat beschreven aan welke afwegingscriteria initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking moeten voldoen. In totaal zijn er dertien initiatieven bij de gemeente Zevenaar ingediend. De gemeente kiest voor een fasering in het toestaan van projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking en wijst in de eerste faseringsronde vier kansrijke projecten aan die nader onderzocht en uitgewerkt kunnen worden. Er worden twee projecten in de voorkeursgebieden en twee projecten daarbuiten als kansrijk aangemerkt

De vier kansrijke projecten

Het college van B&W neemt ten aanzien van vier projecten een positieve grondhouding aan, zodat deze initiatieven in samenspraak met de omgeving en de gemeente verder uitgewerkt kunnen worden.

  1. Het initiatief voor een zonnepark nabij de Ganzepoelweg te Angerlo.
  2. Het initiatief voor een zonnepark nabij Oude Steeg 2a Te Zevenaar.
  3. Het initiatief voor drijvende zonnepanelen nabij de Eltenseweg te Lobith.
  4. Het initiatief voor zonnepanelen boven fruitteelt het perceel Emmerichseweg 2 te Babberich.

Aan de overige initiatieven wordt op dit moment geen planologische medewerking verleend.

Beoordeling

De dertien initiatieven zijn beoordeeld in twee verschillende rondes. In de eerste ronde zijn de initiatieven getoetst aan de ‘harde toetsingscriteria’. Initiatieven die hier niet aan voldoen kunnen niet door gaan. Zo is gekeken of bepaalde initiatieven liggen in een Natura2000 gebied of in het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Ook is er gekeken of de initiatieven windturbines bevatten die hoger zijn dan de gestelde 50 meter voor de ashoogte. Vervolgens is bepaald of de initiatieven gelegen zijn in de voorkeursgebieden of daarbuiten. Vijf initiatieven voldoen niet aan deze criteria en kunnen niet gerealiseerd worden. De overige initiatieven zijn inhoudelijk getoetst aan de aspecten als landschappelijke inpassing, duurzaamheid, meervoudig ruimtegebruik, ‘meerwaarde’, (toekomstige) betrokkenheid van de omgeving, actief omgevingsmanagement en de maatschappelijke kosten. In het toets- en afwegingskader is daarnaast vastgesteld dat per landschapstype maximaal 25 hectare zonnepanelen kan worden gerealiseerd. Hieraan is ook getoetst.

Vervolg

De initiatieven zullen in samenspraak met de omgeving nader uitgewerkt worden. De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de communicatie over hun project met de omgeving. Zij gaan in gesprek met omwonenden en overige belanghebbenden. Tevens zal onderzocht worden of de initiatieven aan alle wet- en regelgeving (kunnen) voldoen en of voldaan wordt aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Het is aan de initiatiefnemer de financiële haalbaarheid van een project te beoordelen. Als het project voldoende is uitgewerkt en onderzocht, kan op verzoek van de initiatiefnemer de planologische procedure gestart worden. Het proces tot aan vergunningverlening duurt ongeveer een jaar. In dit proces zijn verschillende momenten waarop belanghebbenden een reactie kunnen geven. De gemeente besluit uiteindelijk over de definitieve vergunningverlening.

pdf Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) (PDF, 6.7 MB)