Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Vier kansrijke inrichtingen Rivierklimaatpark IJsselpoort vastgesteld na consultatie belanghebbenden

5 oktober 2018
Negen overheden en Natuurmonumenten verkennen tussen Arnhem en Giesbeek de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied rond de IJssel, het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Met een juiste balans van wonen, werken en recreëren en een klimaatbestendig riviersysteem. Op basis van inbreng van circa 125 belanghebbenden zijn er nu vier potentiële toekomstbeelden toegelicht in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Na consultatie met de belanghebbenden is deze NKO nu vastgesteld door de tien betrokken partijen.

Met het vaststellen van de NKO zijn de uitersten van het speelveld in kaart gebracht en kan worden begonnen met het nader onderzoeken van onder andere de milieueffecten van de maatregelen.

Diversiteit belangen

In het voorjaar van 2018 is de concept-NKO gepresenteerd aan de omgeving. Hierop zijn 82 reacties gekomen. Deze zijn in een reactienota beantwoord, van een advies voorzien en meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming over de definitieve NKO.
De ontvangen reacties gaven een goed beeld van de verschillende belangen in het gebied. Er zijn wensen ter verbetering van de woonkwaliteit en toegankelijkheid van het gebied. En wensen voor ontwikkeling van (agrarische) bedrijvigheid en recreatiemogelijkheden. En dit alles mag niet ten koste gaan van (ontwikkeling van) de flora en fauna.

De NKO en de reactienota zijn te downloaden op rivierklimaatpark.nl.

Aanpassingen op de concept-NKO

Op basis van reacties op de concept-NKO is een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals toegelicht in de reactienota. De kleine windmolens bij Giesbeek en zonnevelden op het Rhederlaag maken geen onderdeel meer uit van de NKO en worden dus niet verder onderzocht binnen het Rivierklimaatpark. Kleinschalige energiemaatregelen, zoals waterkracht, thermische energie en kleinschalige initiatieven voor zonne- en windenergie, worden wel verder onderzocht.

Peter Drenth, voorzitter van de stuurgroep Rivierklimaatpark en gedeputeerde provincie Gelderland:

Mooi dat er zo veel betrokkenheid is bij de plannen voor het Rivierklimaatpark. Uit de reacties blijkt het belang van duurzame
energieopwekking, maar worden ook vraagtekens gezet bij de invulling van windmolens bij Giesbeek en zonnevelden op het Rhederlaag. We hebben in Nederland en Gelderland een grote energieopgave waarvoor we al werken aan regionale energiestrategieën (RES). Uit het voorstel voor de regio Arnhem-Nijmegen kan komen dat langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek allerlei vormen van duurzame energieopwekking toch noodzakelijk zijn. De uitwerking en de besluitvorming daarover vindt plaats in de aanpak om te komen tot de RES.

Denk mee over volgende stap tijdens inloopavonden

Tijdens inloopavonden eind oktober maken we gezamenlijk een volgende stap om in 2019 te kunnen komen tot één afgewogen toekomstperspectief. Op donderdagavond 25 oktober en woensdagavond 31 oktober 2018 kunt u binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is geen vast programma. Locaties:

  • 25 oktober 2018: Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
  • 31 oktober 2018: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort

Meld u zich op rivierklimaatpark.nl aan voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project en volgende mogelijkheden om mee te denken.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Tussen Arnhem en Giesbeek verkennen negen overheden en Natuurmonumenten de mogelijkheden voor de herinrichting van het gebied rond de IJssel. Met een klimaatbestendig, robuust riviersysteem en evenwichtige ontwikkeling van (duurzame) economie, natuur en recreatie in de uiterwaarden. Rekening houdend met zowel hogere rivierafvoeren als perioden van droogte en laag water. Dit doen we met inbreng van bewoners, ondernemers, agrariërs en andere gebruikers van het gebied.

Samenwerkende partijen

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.