Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Verzoek tot geheimhouding van persoonsgegevens

17 november 2021
Van alle inwoners van de gemeente Zevenaar zijn gegevens opgenomen in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). In deze administratie is bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u geboren bent, waar u woont en of u getrouwd bent. U als inwoner maakt daar gebruik van op het moment dat u een afschrift BRP nodig heeft, maar ook voor de aanvraag van een reisdocument of rijbewijs.

Uw gegevens worden ook verstrekt aan een groot aantal overheidsinstanties. Die gegevens hebben zij nodig voor de uitvoering van hun specifieke taak. Denk hierbij aan pensioenen, Belastingdienst, ministeries, SVB, politie, justitie, gerechtsdeurwaarders en studiefinanciering. Die verstrekking kunt u niet tegenhouden. Dat is namelijk wettelijk geregeld. In wet- en regelgeving is vastgelegd welke instanties welke gegevens krijgen. Wel kunt u uit overwegingen van privacy in de gemeentelijke basisadministratie laten opnemen in hoeverre u uw gegevens voor bepaalde instanties en personen geheim wenst te houden. Of dat u voordat de gemeente tot verstrekking overgaat, hiervan op de hoogte wordt gesteld. Deze mogelijkheid geldt alleen uitsluitend voor de in de BRP-wet genoemde derden, zoals maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, natuurlijke personen en kerken. Aan commerciële instellingen worden nooit persoonsgegevens verstrekt.

Een verzoek om geheimhouding van uw gegevens kunt u schriftelijk doen. U kunt alleen een verzoek indienen voor uzelf en/of uw minderjarige kinderen. Andere meerderjarige personen dienen zelf een verzoek in te dienen. U kunt dit doen via de pagina ‘Geheimhouding persoonsgegevens’. Een geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat u het verzoek intrekt.