Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) vastgesteld

26 mei 2020
Samen met bijna 200 andere landen, heeft Nederland ingestemd met het klimaatakkoord van Parijs. In dit klimaatakkoord is o.a. vastgelegd dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moet worden verminderd. De gemeente Zevenaar heeft als ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Zevenaar maakt onderdeel uit van deze RES Arnhem-Nijmegen. In de RES (Regionale Energiestrategie) onderzoeken gemeenten, waterschappen, provincie, maatschappelijke organisaties en inwoners van de regio op verzoek van het Rijk gezamenlijk de mogelijkheden voor duurzaam opgewekte elektriciteit uit wind- en zonne-energie.

Toets- en afwegingskader

Op woensdag 13 mei heeft de Zevenaarse gemeenteraad het ‘Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)’ vastgesteld. In het kader staat beschreven in welke gebieden en onder welke voorwaarden in onze gemeente duurzame energieprojecten kunnen worden toegestaan. Met het kader kunnen verzoeken voor plaatsing van windturbines en zonneparken worden beoordeeld.

Duiven besluit over inbreng Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeenteraad van Duiven heeft op 12 mei een besluit genomen over haar inbreng voor de Regionale Energie Strategie (RES). Er is gekozen voor de ontwikkeling van het gebied op en rond de bedrijventerreinen InnoFase/ Centerpoort-Noord. Daar zijn mogelijkheden voor de aanleg van zonneparken en windmolens. Daarnaast zijn er drie zoekgebieden voor zon aangewezen als ‘mogelijk geschikt, onder voorwaarden’. Of deze gebieden daadwerkelijk worden gebruikt als zonnepark is niet zeker: er zal eerst nadere studie plaatsvinden.

Achtergrond

De gemeenteraad heeft zijn besluit genomen op basis van onderzoek en gesprek met de samenleving. Als eerste is in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de technische en landschappelijke mogelijkheden van grootschalige zonnevelden en windmolens. Vervolgens is hierover is in oktober-november met de bevolking op verschillende manieren over gecommuniceerd (inloopavonden/ interviews/enquête). Uit de gesprekken met de inwoners bleek dat er wel begrip bestond voor de wind- en zon energie. Maar er waren ook zorgen over het landschap en de mogelijke hinder. Voor bepaalde gebieden was er geen draagvlak. Het gebied rond InnoFase vond een meerderheid wel geschikt.

Meer informatie is te vinden op www.samen1nergie.nl

pdf Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) (PDF, 6.7 MB)