Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen nu ook beschikbaar voor Postcoderoosregeling

4 juni 2020
In juli 2019 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zevenaar’ vastgesteld. Particuliere woningeigenaren die hun woning opknappen kunnen op basis van de verordening een ‘Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen’ aanvragen. De leningen, die gebruikt kunnen worden voor het levensloopbestendig maken van de woning, asbestsanering, sloop- & herstelwerkzaamheden en energiebesparing en opwek, worden voor 50% gefinancierd door de provincie Gelderland en voor 50% door de gemeente Zevenaar. De provincie heeft onlangs aangegeven de lening ook beschikbaar te stellen voor investeringen in de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Het college van B en W heeft besloten om deze maatregel door te voeren in de Maatregelenlijst Toekomstbestendig Wonen zodat particuliere woningeigenaren in Zevenaar hier gebruik van kunnen maken. De aanvullende maatregel ‘Postcoderoosregeling en vergelijkbaar’ draagt bij aan het realiseren van de nationale beleidsdoelen uit het Klimaatakkoord (o.a. 95% CO2-reductie in 2050) en de ambitie ‘energie neutrale gemeente in 2040’ uit het coalitieakkoord ‘Vernieuwd verder 2018-2022’.

De postcoderoosregeling geeft recht op een korting op de energiebelasting als in dit geval een particuliere woningeigenaar samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of in een grootschalig (zonne)project in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met de regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen

In de gemeente Zevenaar zijn er momenteel 90 leningen verstrekt. Deze leningen zijn samen goed voor een investering van ruim € 757.394,- in de particuliere woningvoorraad (inclusief 50% bijdrage vanuit de provincie Gelderland). Samen met de voormalige Duurzaamheidlening (sinds eind 2016) bedraagt de totale investering
€ 1.618.503,-. Door aflossing en ingekomen rente bedraagt het resterend beschikbare budget € 502.955,-.