Schuldhulpverlening

Heeft u schulden? Komt u er alleen niet helemaal meer uit óf wilt u de situatie liever samen met iemand anders bespreken en oplossen? Dan kunt u misschien hulp van de gemeente bij krijgen. Dit heet schuldhulpverlening.

Goed om te weten

Iedereen kan ongewild in een schuldensituatie terechtkomen. U heeft bijvoorbeeld:

 • een achterstand in het betalen van de vaste lasten (huur/gas/licht/water/zorgverzekering)
 • brieven van deurwaarders en/of incassobureaus
 • een lening die u niet meer kunt aflossen

Soort hulp

De gemeente kan u begeleiden en adviseren, maar u blijft zelf beslissen over uw inkomsten en uitgaven. De consulent bemiddelt tussen u en de schuldeisers.

 • De gemeente verstrekt géén geld
 • De gemeente neemt géén beslissingen over uw inkomsten en uitgaven; wij kunnen u alleen adviseren
 • U blijft zelf verantwoordelijkheid over uw financiën

Aanmelden

pdf Voorwaarden schuldhulpverlening (PDF, 813.35 KB)

Nadat wij het aanmeldformulier hebben ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging en wordt er binnen vijf werkdagen contact met u opgenomen om een oriënterend gesprek met u in te plannen. Tijdens het gesprek wordt bekeken hoe de verdere hulpverlening zal gaan. Op basis van uw informatie wordt uw situatie beoordeeld en bekijkt de consulent of u een aanvraag Schuldhulpverlening in kan dienen of dat de voorkeur uitgaat naar een ander traject. Denk hierbij aan bewindvoering of de inzet van een budgetcoach. Wanneer geconcludeerd wordt dat we u een schuldhulpverleningstraject kunnen aanbieden, ontvangt u van de consulent een aanvraagformulier.

Als wij het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier inclusief de bijbehorende bewijsstukken hebben ontvangen, bent u officieel bij ons aangemeld.  Stuur mee:

 • een kopie van uw geldige ID-kaart of paspoort
 • een kopie van uw zorgpolis
 • een kopie van de aanslag gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting
 • een kopie van uw inkomsten van de afgelopen 4 maanden
 • een kopie van uw bankafschriften van de afgelopen 4 maanden
 • een kopie van uw huur-, energie- en waterspecificatie en eventuele abonnementen
 • per schuldeiser een kopie van de meest recente brief
 • kopieën van beschikkingen toeslagen/teruggaven van de Belastingdienst

Bij het aanvraagformulier krijgt u de voorwaarden waaronder schuldhulpverlening plaatsvindt. Lees deze voorwaarden goed door. Dan weet u wat wij van u verwachten en wat u van schuldhulpverlening kunt verwachten.

U meldt zich vrijwillig aan voor schuldhulpverlening. Dit betekent niet dat het hulpverleningsproces vrijblijvend is. Wij gaan ervan uit dat u gemotiveerd bent om het hulpverleningsproces zo goed mogelijk te doorlopen en dat u de gemaakte afspraken correct nakomt. Als u de gemaakte afspraken niet of niet voldoende nakomt, kan dit reden zijn om het hulpverleningstraject te beëindigen.

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maakt de klantmanager schuldhulpverlening met u een totaaloverzicht van uw schulden. Naast het schuldenoverzicht maakt u samen een budgetoverzicht: een overzicht van inkomsten en uitgaven. Hierbij kijken we ook of aanpassingen nodig zijn, zodat schuldeisers kunnen worden afgelost.

Voordat het eerste gesprek plaatsvindt, is het belangrijk dat:

 • u uw maandelijkse vaste lasten zoals huur, gas, licht, water en uw zorgverzekering stipt betaalt
 • u zich zo goed mogelijk houdt aan reeds gemaakte betalingsafspraken met de schuldeisers
 • u géén nieuwe schulden maakt
 • uw financiële administratie zo goed mogelijk op orde is

De volgende stap

Na het intakegesprek wordt in de vervolggesprekken aandacht besteed aan stabilisatie van uw inkomsten en uitgaven. Stabilisatie houdt in dat het inkomen volledig is en alle vaste lasten kunnen worden voldaan. Na stabilisatie worden de betrokken schuldeisers aangeschreven. Wij vragen van hen een opgave van het nog openstaande saldo én uitstel van betaling, stopzetting van rente- of kostenberekening en opschorting van incassomaatregelen. Eventueel worden er, in overleg met u en uw schuldeisers, alvast voorlopige betalingsregelingen getroffen.

Nadat uw financiële situatie volledig in kaart is gebracht en uw financiële situatie stabiel is, bespreken wij met u welke schuldenregeling we aan de schuldeisers voorstellen. Hiervoor zijn 2 trajecten mogelijk: het minnelijk en het wettelijk traject.

1. Het minnelijk traject

 • schuldbemiddeling: in dit geval berekenen we voor u de maximale aflossingsruimte die u per maand moet inzetten voor het aflossen van de schulden. Hiermee worden betalingsvoorstellen aan uw schuldeisers gedaan
 • schuldsanering: bij een schuldsanering wordt de Sociale Bank Centraal Gelderland gevraagd of er mogelijkheden zijn voor het verstrekken van een (sanerings)krediet. Zodra er een krediet wordt toegekend kunnen hiermee aan uw schuldeisers (afkoop)voorstellen worden gedaan. Bij deze regeling wordt uw maximale aflossingsruimte ingezet voor het betalen van de maandelijkse termijnen aan de Sociale Bank Centraal Gelderland.

Een schuldbemiddeling of -sanering kan pas daadwerkelijk worden uitgevoerd als al uw schuldeisers akkoord zijn gegaan met de door schuldhulpverlening voorgestelde regeling. Beide regelingen lopen in de meeste gevallen 36 maanden (3 jaar).

2. Het wettelijk traject

Soms is het niet mogelijk is om in het minnelijke traject tot een oplossing te komen. In dat geval kan de klantmanager schuldhulpverlening een verzoek doen aan de Rechtbank om u toe te laten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Als u een beroep wilt doen op de Wsnp, dient de gemeente een verzoekschrift én een verklaring Wsnp bij de Rechtbank Arnhem in. Uiteindelijk bepaalt de rechter of u wordt toegelaten tot de Wsnp en zult u zich, net als bij het minnelijk traject, 3 jaar (soms langer) maximaal moeten inzetten om uiteindelijk de zogenaamde schone lei te halen. Voor meer informatie over het wettelijke traject kunt u terecht bij de klantmanager schuldhulpverlening.

Budgetbeheer

Het kan zijn dat u (tijdelijk) niet in staat bent om zelfstandig uw inkomsten en uitgaven te beheren. De klantmanager schuldhulpverlening kan u in dat geval adviseren (vrijwillig) onder inkomensbeheer te gaan. Ook kan de klantmanager u adviseren om in beschermingsbewind te gaan. Een en ander kan ook als voorwaarde worden gesteld voor de voortzetting van het schuldhulpverleningstraject.

Ondernemers

Ondernemer en u woont in Zevenaar

 • Vraag de Kamer van Koophandel om een adviesgesprek.
 • Neem contact op met uw schuldeisers en bespreek uw situatie.
 • Sluit een lening af. Dan heeft u nog maar één schuldeiser: de bank. Doe dit alleen als u zeker weet dat u de lening ook echt kunt afbetalen.
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u soms uitstel van betaling aanvragen. Dit heet surseance van betaling. De Kamer van Koophandel weet hoe u surseance kunt aanvragen.

Lost dit uw problemen onvoldoende op? Dan kan de gemeente u wellicht helpen. Vul het aanmeldformulier in en stuur het op. U kunt onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u een bedrijf? En heeft u tijdelijk extra geld nodig om bijvoorbeeld uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? U kunt een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Er zijn twee verschillende uitkeringen:

 • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • En uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. U betaalt meestal geen rente