Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Samen investeren in het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad

Wat en waarom

De provincie Gelderland heeft € 10 miljoen uitgetrokken om verduurzaming van de woningen aan te jagen. Particuliere woningeigenaren die hun woning opknappen kunnen een Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen aanvragen. De leningen worden voor de helft gefinancierd door de provincie, de andere helft financiert de gemeente waardoor we met dezelfde financiële inspanning dubbel zoveel inwoners kunnen bedienen.

Het gaat om een integrale regeling gericht op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van woningen. De lening kan gebruikt worden voor levensloop bestendig maken van de woning, asbestsanering, sloop- en herstelwerkzaamheden, mits er minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen.

Levensloopbestendige woning

Conform het coalitieakkoord ‘Vernieuwd Verder’ wil de gemeente Zevenaar inzetten op levensloopbestendige woningen zodat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen.’ In het algemeen willen (oudere) inwoners het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Door met woningaanpassingen in te spelen op de huidige of toekomstige zorgvraag, wordt dit mogelijk. De provinciale regeling biedt de gemeente de kans haar inwoners te faciliteren in het langer thuis wonen.

Energiebesparende maatregelen

Zowel de voormalige gemeente Zevenaar als Rijnwaarden introduceerde in 2017 de duurzaamheidslening. Sindsdien zijn ca. 90 aanvragen behandeld, goed voor een investering van ruim € 600.000,- in energiebesparende maatregelen. De provinciale regeling draagt bij aan investeringen in energiebesparende maatregelen in de bestaande woningvoorraad en draagt daarmee ook bij aan het realiseren van de gemeentelijke ambitie om 100% energieneutraal te zijn in 2040.

Asbestsanering

Vanaf 31 december 2024 zijn de asbesthoudende daken in Nederland verboden. Het verbod is van toepassing op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van deze asbest ligt bij de eigenaars zelf. Zij konden subsidie aanvragen bij de RVO voor het verwijderen van de asbest, maar het subsidiebudget is inmiddels overschreden.

Funderingsherstel

In en na de zomer van 2018 zijn veel bezitters van huizen (bijna 200) in Zevenaar geconfronteerd met scheurvorming in en verzakking van hun woning. De oorzaak van deze schade ligt in de langdurige periode van extreme droogte. Als gevolg daarvan is de kleibodem onder de woning droog gevallen en ingeklonken en is de fundering verzakt . De betrokken inwoners hebben zich, met name via het actiecomité ZWIK 2.o, waarin zij zich grotendeels verenigd hebben, tot de gemeente gewend.

Hoe?

Inwoners van Zevenaar die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen. De gemeente, de provincie en SVn sluiten een rekening courant af en de gemeente en provincie zorgen dat SVn beschikt over de financiële middelen. Rente en aflossing van de verleende duurzaamheids-leningen vloeien maandelijks terug op de rekening (revolverend fonds). Registratie van het revolverend fonds vindt budgettair neutraal plaats op programma 7 Volksgezondheid en milieu.

Revolverend fonds

Proces

De gemeente beslist of inwoner een aanvraag mogen doen. SVn doet de financiële beoordeling van de aanvraag.

Proces 1 gemeente:

 • Aanvraagproces begint bij gemeente.
 • Gemeente beoordeeld of aanvragen en maatregelen voldoen aan de verordening.
 • Gemeente wijst toewijzingsbrief toe met:
  • Leenbedrag
  • Leenvorm
  • Looptijd
  • Rente

Proces 2 Svn:

 • Inwoner dient aanvraag incl. toewijzing in bij SVn.
 • SVn voert krediettoets uit.
 • In geval van een positieve toets krijgt inwoner een offerte voor de lening.
 • In geval van negatieve toets wijst SVn de aanvraag af.
 • Wanneer offerte getekend retour komt gaat de lening in.

Duurzame financiering

De provincie wil dat de regeling voor zo veel mogelijk inwoners beschikbaar is, een uniforme regeling voor zoveel mogelijk inwoners. Daarom zijn in de stimuleringsregeling vier soorten leningen opgenomen: consumptief, hypothecair, verzilverlening en de maatwerklening.

Consumptieve lening:

Laagdrempelige leningen. Hier wordt alleen gekeken of de maandlasten betaald kunnen worden vanuit het besteedbaar inkomen volgens de normen van het NIBUD. Geen zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld het de woning als onderpand.

Kenmerken:

 • Minimaal € 2.500,- maximaal € 30.000,- voor alle maatregelen van het toekomstbestendig maken van de woning.
 • Maximaal € 50.000,- voor NOM woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering i.c.m. zon of andere vorm van verduurzaming.
 • Rente momenteel in beide gevallen1,6%
 • Geen afsluitkosten
 • Looptijd maximaal 15 jaar
 • Tot en met 75 jarige leeftijd

Hypothecaire lening:

Leningen met het huis als onderpand / zekerheid. Hierbij wordt bekeken of de maandlasten kunnen worden betaald vanuit het inkomen en of dit past in het totaal van de hypothecaire financieringen in relatie tot de waarde van de woning, de zogenaamde Loan to Value.

Kenmerken:

 • Minimaal € 2.500,- maximaal € 50.000,-
 • Voor alle maatregelen van de Toekomst bestendig wonen regeling.
 • Looptijd tot en met € 25.000,- 10 jaar, rente 1,6%.
 • Looptijd vanaf € 25.001,- 20 jaar, rente 2 %.
 • Rente momenteel in beide gevallen1,6%.
 • Afsluitkosten € 850,- (mee te financieren, en in toe te wijzen bedrag meenemen).
 • Geen leeftijdsbeperking.

Verzilverlening:

Hypothecaire lening zonder maandlasten. Oorspronkelijke lening + achterstallige rente is opeisbaar bij verkoop van de woning. Besteedbaar inkomen van mensen blijft dus onaangetast.

Kenmerken:

 • Hypothecaire lening.
 • Minimaal € 2.500,- maximaal € 50.000,-
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd.
 • Geen maandlasten! Besteedbaar inkomen blijft gelijk.
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend.
 • Maximaal 80% van de WOZ-waarde, incl. andere inschrijvingen (gerelateerd aan het bereiken van het 98e levensjaar van jongste aanvrager).
 • Rente 1,6%, afsluitkosten € 475,-.

Maatwerklening:

Hypothecaire lening voor financieel (te) zwakke doelgroep, gaat alleen betalen wanneer er inkomensontwikkeling is om te gaan betalen. Nu nog uitsluitend voor asbest en funderingsherstel. Later uitsluitsel of deze financieringsvorm ook ingezet kan worden voor de energietransitie.

Kenmerken:

 • Hypothecaire lening.
 • Minimaal € 2.500,- maximaal € 50.000,-
 • Maandlasten naar draagkracht.
 • Periodieke toets of er meer betaalcapaciteit is ontstaan.
 • Maximaal 30 jarige looptijd.
 • Rente momenteel 2%.
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Afsluitkosten € 950,-.
 • Restschuldgarantie provincie / gemeente.