Projecten in Zevenaar

Giesbeek

De gemeente Zevenaar moet de komende jaren grootschalig onderhoud uitvoeren aan de riolering en wegen van een groot gedeelte van de kern van Giesbeek. Nu de riolering en wegen vernieuwd moeten worden kan tevens de openbare ruimte zoals trottoirs, openbare verlichting en groenvoorziening worden opgeknapt. De voorgenomen revitalisering moet dan ook leiden tot een flinke verbetering van de openbare ruimte.

Gezamenlijk met bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers wordt er een plan opgesteld. Waar mogelijk worden de opgehaalde ideeën en wensen meegenomen in de planvorming. Naar verwachting starten de uitvoerende werkzaamheden in de eerste helft van 2018. Foto’s en 3D-impressies van de plannen van het onderhoud zijn te vinden op het Pinterest-account van de gemeente.


Conceptplannen voor voormalig gemeentehuis Zevenaar

De inwoners en bedrijven van Zevenaar zijn tijdens een drukbezochte bijeenkomst op dinsdag 24 januari 2017 geïnformeerd over de conceptplannen. Solidiam heeft impressies laten zien van hun plannen voor het voormalig gemeentehuis en de aangrenzende buitenruimte. Tijdens deze avond en ook daarna zijn alle aanwezige inwoners, maar ook de overige belangstellenden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en reacties, tips en suggesties te geven met betrekking tot de conceptplannen. Het verslag van deze bijeenkomst en nadere informatie is te vinden op deze website en op de website Het oude Raadhuys Zevenaar van Solidiam. Dit verslag en de ontvangen reacties naar aanleiding van de conceptplannen, zullen onderdeel uitmaken van de besluitvorming vanuit het college richting de raad. Naar verwachting volgt in het voorjaar 2017 meer duidelijkheid over de plannen.

pdf Verslag informatiebijeenkomst 24 januari 2017 (PDF, 272.11 KB)

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren in de Valeplas bij Giesbeek werken aan zeventien nieuwe ligplaatsen voor binnenvaartschippers op de IJssel. Hierdoor bevorderen we een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer, omdat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de lokale beroepsschippers van Giesbeek. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Wat is uw mening?

Om aan te geven hoe en tot welk detailniveau onderzocht gaat worden wat de komst van de overnachtingshaven betekent voor het milieu, is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD heeft van 24 januari tot 25 februari 2016 ter inzage gelegen. Dit is het eerste moment dat formeel is gereageerd op de plannen. 

pdf Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF, 3.14 MB)

pdf Nota van antwoord overnachtingshaven Giesbeek (PDF, 2.86 MB)

Vragen over dit project? Neem contact op met mevrouw B. van der Meer-Harmsen, telefoon (0316) 595 111 of per mail: b.vandermeer@zevenaar.nl.


Verbinding snelwegen A15/A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12 (knooppunt Oudbroeken/De Liemers. Minister Schultz-van Haegen heeft op 8 maart 2017 haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en bekend gemaakt dat de naam voor de aansluiting A15-A12 ‘knooppunt De Liemers’ wordt. Door de doortrekking wordt er een nieuwe verbinding gerealiseerd tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Tevens verbetert het ook de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen. Een impressie van de doortrekking A15 vindt u op de website van ViA15.

Verbreding A12

Ook onderdeel van dit Rijksproject is de verbreding van de A12. Tussen Duiven (afslag 28) en knooppunt Oud-Dijk wordt de A12 aan weerszijde verbreed van twee naar drie rijstroken. Tussen het knooppunt Oudbroeken/De Liemers en de nieuwe aansluiting Hengelder komen vier rijstroken. De weg moet er in 2021-2023 liggen. Het projectbureau ViA15 is de uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat die het project ViA15 voorbereidt. Daarnaast ondertekende de minister met gedeputeerde Bieze een bestuursovereenkomst. Deze betreft de inpassing van de weg en verbetering van de bereikbaarheid op het onderliggend wegennet. Dit laatste voorstel is uitgewerkt door de provincie Gelderland en gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar.

Procedure en planning

Bij de Raad van State zijn eind april 2017 in totaal 62 beroepschriften ontvangen op het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15). De beroepen hebben betrekking op meerdere aspecten van het tracé, maar de hoofdthema’s zijn nut en noodzaak, brug versus tunnel en natuur. Bij een aantal beroepen wordt ingegaan op de toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het PAS. De afdeling Bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn.

Het is op dit moment onduidelijk of dit gevolgen heeft en wat dit kan betekenen voor lopende beroepsprocedures. Dat geldt dus ook voor de beroepsprocedure rond de ViA15. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State werkt projectbureau ViA15 verder aan de contractvoorbereiding (DBFM) en blijft de verwachting dat het hele project gereed is in de periode 2021-2023.

Infra Zevenaar

De plannen van ViA15 hebben effecten op de verkeersstromen, het landschap en het milieu in en rond Zevenaar. Zevenaar is hierdoor genoodzaakt haar onderliggende wegennet te herstructureren. Er komt een aansluiting voor Zevenaar ter hoogte van de N810/Arnhemseweg. De huidige aansluiting bij de Griethse poort vervalt. Ook komt er een nieuwe aansluiting ter hoogte van 7Poort-Hengelder. Momenteel wordt de gewenste verkeersstructuur onderzocht, die zo min mogelijk negatief effect heeft op de omgeving. Dit gebeurt in overleg met aanwonenden, belanghebbenden, klankbordgroep, buurgemeenten, provincie en projectbureau ViA15. De aanpassingen aan de Arnhemseweg en de weg Hengelder vinden plaats voordat de werkzaamheden van de A15/A12 zijn afgerond.

Klankbordgroep

Gemeente Zevenaar hecht veel waarde aan de mening van betrokken mensen en organisaties in en rond de gemeente Zevenaar. Daarom is de Klankbordgroep A15/A12 in het leven geroepen. Tot deze klankbordgroep behoren diverse partijen zoals ondernemers, belangenverenigingen, andere overheden en natuurlijk de inwoners van gemeente Zevenaar. De leden van de klankbordgroep behartigen uw belangen. Benieuwd wie deze leden zijn en wilt u een van hen spreken? In dit overzicht vindt u de gegevens van meerdere contactpersonen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de (voorbereidende) werkzaamheden van het project A15/A12? Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 Loket. Dit is het centrale punt voor vragen en klachten over de werkzaamheden aan de ViA15. Het loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur) bereikbaar, per e-mail op info@via15.nl en telefonisch via 0(088) 797 49 13. Algemene informatie over het project kunt u ook vinden op de projectpagina www.via15.nlwww.rws.nl en via onze nieuwsbrief.


7Poort

Ten oosten van Zevenaar is het bedrijventerrein BusinessPark 7Poort in ontwikkeling. 7Poort is bij uitstek geschikt voor grote logistieke bedrijven met een (boven)regionale functie. In de regio de Liemers werken ondernemers, overheid en onderwijs nauw samen waar 7Poort van profiteert. Kijk voor meer informatie en de nog uit te geven kavels op de website van 7Poort.


Fashion Outlet Zevenaar en Spoorallee

Bij de entree van het Businesspark 7Poort ligt de locatie waar detailhandel en leisure samenkomen en de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) vanaf 2020 onderdak krijgt. Het stedenbouwkundig plan wordt nu uitgewerkt en alle voorzieningen die daar in passen krijgen een plek. We betrekken de omgeving bij de planvorming om zoveel mogelijk kansen te benutten. De bestemmingsplannen van de FOZ en het plangebied Spoorallee zijn te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. In de komende jaren vinden een aantal veranderingen plaats. Zo komt er een nieuwe aansluiting aan de A12 ter hoogte van bedrijventerrein 7Poort en wordt het spoor van Arnhem-Winterswijk verdubbeld. 


Spoorverdubbeling

De afgelopen periode is in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met ProRail en de gemeente Montferland gewerkt aan varianten voor de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam en een snelheidsverhoging.

Meer en sneller

In totaal wordt er bijna vijf kilometer spoor tussen Zevenaar en Didam aangelegd. Daarnaast komen er een langzaam verkeer tunnel en een nieuw viaduct over de A12. Technische maatregelen zorgen ervoor dat de snelheid op het spoor verhoogd kan worden. Dit levert twee minuten reistijdwinst op. Het treintraject Arnhem- Winterswijk wordt hierdoor betrouwbaarder en sneller. Voor de vele reizigers in Zevenaar betekent dit, dat ze straks zonder vertraging en sneller op hun bestemming komen. Deze ontwikkeling heeft ook een positieve invloed op de economische aantrekkingskracht van de regio.

Inpassingsplan 

Op 25 januari 2017 heeft Provinciale Staten het inpassingsplan Spoorverdubbeling Zevenaar – Didam definitief vastgesteld. Vanaf donderdag 2 februari ligt het inpassingsplan ter inzage. Tot en met 16 maart mogen
belanghebbenden een beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend bij het ontwerp inpassingsplan.

Planning inpassingsplan spoorverdubbeling

In de planning van het inpassingsplan (PDF 52 kB) is de procedure van februari 2016 tot maart 2017 opgenomen.

Fiets- en voetgangerstunnels Zevenaar

Er komt een tunnel voor fietsers en voetgangers op de Babberichseweg in Zevenaar. Deze tunnel vervangt de spoorwegovergang. Gemotoriseerd verkeer kan de bestaande wegen gebruiken. Spoorverdubbeling en tunnel zijn naar verwachting in 2018 klaar. Hierop vooruitlopend is een tunnel voor fietsers- en voetgangers gebouwd in Zevenaar-Oost. Voor een volledig overzicht maatregelen zie de kaart hieronder.

Kaart spoorverdubbeling
Licentie: 
Creative Commons
Auteur: 
Gemeente Zevenaar

Nieuw viaduct Hengelder A12

Het extra spoor wordt onder het huidige viaduct in de A12 gelegd. Zodra de werkzaamheden om de A12 te verbreden en de aanleg van de afrit Zevenaar-Oost/Didam starten, wordt ook het nieuwe viaduct Hengelder op de A12 gebouwd. Dan wordt het spoor aangepast aan de nieuwe situatie.


Zonnemaat

De openbare ruimte in de wijk Zonnemaat krijgt een opfrisbeurt. In tegenstelling tot andere projecten is gestart zonder concrete plannen. Alle betrokken wijkbewoners hebben ideeën en wensen aan kunnen dragen. Waar mogelijk zijn deze verwerkt in de plannen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het onderhoud uitgevoerd in verschillende fasen. Momenteel zijn we aangekomen bij fase 3. Zie onderstaande planning.

pdf Planning Zonnemaat Zevenaar (PDF, 1.07 MB)

Aannemer Gebra Infra B.V. uit Arnhem voert de werkzaamheden uit. Daarnaast zijn Baston Wonen, welzijnsorganisatie Caleidoz, politie en brandweer nauw betrokken bij de planontwikkeling uit het oogpunt van veiligheid.
Bewoners uit de wijk Zonnemaat worden geïnformeerd via algemene nieuwsbrieven vanuit de gemeente. Daarnaast verstrekt de aannemer specifieke informatie over de werkzaamheden en zijn mededelingenborden in en rond de wijk te vinden. Alle foto’s en de 3D-impessies van de plannen van het onderhoud zijn te vinden op het Pinterest-account van de gemeente.


Rivierklimaatpark IJsselpoort

Negen landelijke, regionale en lokale overheden verkennen samen met Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden rond de IJssel, tussen IJsselkop en Giesbeek. Niet alleen werken we in dit gebied in het kader van het landelijke Deltaprogramma 2015 aan de verdere verbetering van hoogwaterveiligheid. We verkennen ook samen met gebruikers van de uiterwaarden hoe we het gebied zo kunnen inrichten dat wensen van alle belanghebbenden zoveel mogelijk worden behartigd. Samen gaan we op zoek naar de beste balans voor waterveiligheid en ontwikkeling van economie, natuur en recreatie. 

Op de hoogte blijven van dit project? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief of kijk op de website.