Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Privacy

Bescherming van uw privacy

De gemeente Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Beveiligingslek of datalek melden

Heeft u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten gevonden (beveiligingslek)? Of kunt u vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens zien of benaderen (datalek)? Dan willen we dit graag zo snel mogelijk oplossen. Wilt u deze informatie daarom met ons delen? Melden kan via privacy@zevenaar.nl.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Zevenaar hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen daartoe bevoegde medewerkers toegang tot persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Proef met bodycams voor boa’s

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben te maken met agressie en geweld op straat. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, starten de gemeenten met een proef met bodycams. Dit is een draagbare camera die is bevestigd op de jas van de boa, ter hoogte van zijn/haar borstkas. De proef start op 1 april 2021 en duurt zes maanden. Na deze periode volgt een evaluatie en wordt besloten of de boa’s de bodycams blijven gebruiken tijdens hun werk.

Hoe weet ik of er opnames worden gemaakt?

Als een voorval op straat uit de hand dreigt te lopen, kan er een onveilige situatie ontstaan voor de boa en eventuele omstanders. Zodra de boa dit opmerkt, zal hij/zij (indien mogelijk) eerst de persoon in kwestie waarschuwen dat hij/zij een bodycam draagt en deze aan zal zetten om beeld – en geluid opnames te maken.

Positieve ervaring met gebruik in andere steden

We verwachten dat het dragen en gebruiken van een bodycam leidt tot minder agressie tegen de boa’s. Uit onderzoek in andere gemeenten blijkt dat het dragen van bodycams een de-escalerend effect heeft in conflictsituaties en het preventief werkt op het gedrag van een (potentiële) overlastgever.

Privacy, opslag en bewaartermijn beelden

De gemeenten gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De beelden worden met encryptie versleuteld opgeslagen. Hierdoor zijn de bestanden onleesbaar voor onbevoegden. De opgenomen beelden worden na 28 dagen automatisch verwijderd.

Uw rechten

Als inwoner heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar. Dit kan zowel schriftelijk als via mail privacy@zevenaar.nl.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens deelt de gemeente in principe niet met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt de gemeente nooit voor het identificeren van individuele personen. De gemeente gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag of verzoek te reageren.

Cookies

De gemeente Zevenaar maakt gebruik van cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt (technische cookies) en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (functionele cookies). Hiermee optimaliseren wij onze website.

Het verwerkingsregister

De gemeente Zevenaar verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Wij hebben de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het register van verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Het register is een dynamisch document en wordt bijgewerkt als processen veranderen of worden aangepast.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring

Gemeente Zevenaar kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Zevenaar gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten? Of heeft u een klacht? Neem dan contact op via privacy@zevenaar.nl of via het telefoonnummer (0316) 595 111. Wilt u meer weten over privacy? Kijk dan gerust op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.