Parkeerbeleid onder de loep: een kritische evaluatie en vernieuwingen

25 januari 2024
Algemeen nieuws

In 2023 heeft de gemeente Zevenaar haar parkeerbeleid kritisch onder de loep genomen samen met een extern adviesbureau. Het resultaat zijn belangrijke aanpassingen voor een betere dienstverlening. Met een focus op voortdurende verbetering, gaat de gemeente regelmatig haar parkeerbeleid evalueren. De laatste evaluatie is in 2016 uitgevoerd. Toenemende uitdagingen op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie en duurzaamheid zorgen voor aanbevelingen om beleidsdoelen aan te passen.

Betrokkenheid inwoners, bezoeker en ondernemers.

Het ontzorgen van bewoners, gastvrijheid voor de bezoeker van Zevenaar en het stimuleren van het economisch functioneren van het centrum zijn de belangrijkste uitgangspunten van het Zevenaarse parkeerbeleid. Bewoners, bezoekers en ondernemers zijn daarom nauw betrokken geweest bij de evaluatie. Hun inzichten en ervaringen zijn verzameld.

Resultaten evaluatie

De huidige beleidsdoelen zijn behaald volgens de onderzoeksresultaten: de parkeerdruk ligt onder de 85%, er is een eerlijke capaciteitsverdeling en automobilisten parkeren op de juiste plekken. Het blijkt dat het betaald parkeren in Zevenaar door de meeste mensen is omarmd en de nut en noodzaak daarvan wordt ingezien. Meer dan de helft geeft het parkeren in Zevenaar een voldoende en geeft aan gemakkelijk een parkeerplek te kunnen vinden. Ook zijn er nog enkele aandachtspunten. 

Voorstel aanpassingen parkeerbeleid

Op basis van de resultaten en aanbevelingen stelt het college de raad voor om de volgende aanpassingen door te voeren: 

  1. Digitalisering parkeervergunningen: vergunningen in de gebieden B, C, D en F worden op kenteken afgegeven en gedigitaliseerd. De gebieden A, E en G zijn al eerder gedigitaliseerd. De digitale aanvraag, vergunningsvorm en beheer van vergunningen zorgt voor een snellere, betere en meer duurzame dienstverlening. Bewoners/ondernemers die moeite hebben met het digitaal aanvragen van een vergunning kunnen natuurlijk altijd bij de gemeente aan de balie terecht om de vergunning samen met een medewerker van de gemeente aan te vragen, wijzigen of verlengen.
  2. Kentekenparkeren: alle parkeervergunningen worden digitaal op kenteken afgegeven. Hierdoor kunnen de vergunningen per direct worden ingetrokken als het recht op de vergunning vervalt (bijvoorbeeld bij een verhuizing) en wordt onrechtmatig gebruik voorkomen. Het vergunningenbestand blijft daardoor actueel en er ontstaat een helder beeld van het aantal vergunningen ten opzichte van de beschikbare parkeerplaatsen. 
  3. Digitale bezoekersregeling: bewoners kunnen niet langer hun vergunning gebruiken voor bezoek; in plaats daarvan komt er een digitale bezoekersregeling. De bewoners in de zones voor vergunninghouders ontvangen nog een brief met alle informatie over de aanpassingen die voor hun gelden.
  4. Bedrijfsvergunningen: nieuwe criteria worden toegepast op het aanvragen en verlenen van bedrijfsvergunningen om onbeperkt aanvragen te voorkomen en de parkeerruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen. De aanpassing is gericht op een maximaal aantal aan te vragen parkeervergunningen per aantal fte werkzaam bij een bedrijf. 
  5. Proef gratis tweede uur parkeren: van mei 2024 tot mei 2025 wordt het tweede uur gratis parkeren als proef ingevoerd. Hierdoor hopen de centrumondernemers dat bezoekers langer in het centrum verblijven. Na jarenlang geen indexering/verhoging stelt het college voor om de tarieven beperkt te verhogen. Het uitgangspunt blijft dat de parkeerorganisatie kostendekkend moet zijn. Tariefverhogingen zorgen voor de dekking van de kosten. Het kortparkeertarief gaat van € 0,90 naar € 1,00 en het lang parkeertarieven van € 1,90 en € 3,80 naar € 2,30 en € 4,30.  
  6. (Nog) niet samenvoegen betaald parkeergebieden: de 7 betaalde (kort)parkeerzones blijven voorlopig bestaan. In en rond het centrum van Zevenaar zijn nog een aantal locaties die verder worden ontwikkeld of een andere bestemming krijgen. Zodra bekend is hoe die ruimtelijke invulling vorm krijgt wordt bekeken of de verschillende parkeerzones één zone kunnen worden en/of uitbreiding nodig is. 

Besluitvorming en vervolg

De gemeenteraad beslist op 28 februari 2024 over de voorgestelde aanpassingen. Tijdens de evaluatie heeft de raad al meegekeken en voorkeuren in de aanpassingen uitgesproken.