Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Melding psychische hulp (Wvggz)

18 december 2019
Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. De wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg ingezet worden. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Wij onderzoeken dan of verplichte zorg nodig is. Als wij vinden dat dit noodzakelijk is, dan vragen we de officier van justitie een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wvggz.

Waar kunt u een Wvggz-melding doen?

Voor een melding kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of mailen naar: centraalmeldpunt@vggm.nl. Als u een melding doet, wordt er gevraagd naar:

  • Uw naam en contactgegevens
  • Naam en contactgegevens van de persoon in kwestie
  • Inhoud van de melding
  • Achtergrond en ziektebeeld van de persoon in kwestie
  • Mate van dreiging: kans dat betrokkene zichzelf of ander iets aandoet 

Wat gebeurt er met uw melding?

Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of diegene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor diegene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de diegene  altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg ingezet worden. De burgemeester neemt daarna binnen 18 uur een crisismaatregel. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Wat betekent verplichte zorg voor de persoon in kwestie?

Verplichte zorg wordt ingezet als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt door psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. Diegene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Daarnaast heeft diegene ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dit is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Is steun van een pvp gewenst? Dan kan diegene toestemming geven om zijn contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP. U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan hoort u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.