Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze gemeente, zoals meer wateroverlast, grondwaterproblemen, hittestress, bodemdaling en problemen met de watervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s, maar ook zeker de kansen goed in kaart brengen.

Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte noemen we Klimaatadaptatie. Voordat we hiermee aan de slag kunnen is het belangrijk om inzicht te krijgen wat klimaatverandering voor Zevenaar betekent.

Wat doet de gemeente

Aanpassen aan klimaatverandering is noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s maar ook kansen op voor onze economie, gezondheid en veiligheid.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Klimaat Adaptatie (DPRA) ondertekend door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. In dit Deltaplan hebben de partijen afgesproken om vanaf 2020 klimaatadaptief te handelen. Doel is het stedelijk gebied in Nederland in het jaar 2050 klimaatbestendig, water- en hitterobuust ingericht te hebben. De basis onder het Deltaplan zijn een zevental ambities die uitgevoerd moeten worden.

De aanpak van de ambities moet verlopen via werkregio’s. De gemeente Zevenaar is samen met de gemeenten Westervoort en Duiven en het waterschap Rijn en IJssel onderdeel van de regio Liemers. Samen staan we aan de lat om invulling te geven aan de doelstellingen en afspraken uit  het klimaatakkoord. De eerste ambitie, kwetsbaarheid in beeld brengen (uitvoering stresstest), is vorig jaar doorlopen.

Ambitie 1: de stresstest

Vanuit het DPRA is een routekaart uitgezet om overheden voor te bereiden op de klimaatverandering. De eerste stap die hierin gezet moet worden is de uitvoering van een stresstest. Als deze stap is afgerond dan volgt de risicodialoog en uiteindelijk de bepaling van de bijbehorende maatregelen en het uitvoeringsprogramma.

In de regio Liemers zijn we in het najaar van 2018 begonnen met de uitvoering van de eerste stap: de stresstest. In de stresstest worden de kwetsbaarheden voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in beeld gebracht. Bekijk de kaartbeelden voor de Liemers.

Ambitie 2 en 3: de risicodialoog en het uitvoeringsprogramma

Ambitie 2 uit het DPRA is het voeren van een risicodialoog en het opstellen van een strategie om uiteindelijk te komen tot maatregelen (ambitie 3).

Het is de logische vervolgstap op de stresstest die we samen doorlopen hebben. Bij de risicodialoog willen wij de alle bewoners en bedrijven binnen de gemeenten betrekken. De dialoog draagt bij aan de bewustwording ten aanzien van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en laat zien waar we voor staan. Daarbij willen we voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming informatie ophalen uit het gebied om te voegen bij de informatie die is opgehaald bij de stresstest. Uiteindelijk moeten we bepalen wanneer kwetsbaarheden niet meer acceptabel zijn of leiden tot onacceptabele risico’s. Daarbij kunnen we ook kansen zien en benoemen. Uiteindelijk bespreken we welke maatregelen nodig en haalbaar zijn om die kwetsbaarheden te minimaliseren.

Voor de uitvoering van de risicodialoog en het opstellen van een uitvoeringsprogramma hebben we opnieuw de samenwerking opgezocht in Liemers verband. Gezamenlijk hebben we een adviesbureau gecontracteerd die voor ons dit traject in gaat vullen samen met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke partijen.

Vragen?

Heeft u een vraag over klimaatadaptatie of bent u op zoek naar meer informatie over het onderwerp duurzaamheid? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op onze website of bekijk de website ‘Weet van Water’. E-mailen (duurzaamheid@zevenaar.nl) of bellen mag natuurlijk ook: (0316) 595 111.

Wat kunt u zelf doen

Als inwoner van Zevenaar kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van de gemeente en regio. U kunt een steentje bijdragen door uw eigen huis en tuin klimaatbestendig te maken. Op zoek naar inspiratie? Bekijk de video van ‘Huisje Boompje Beter’.

De mogelijkheden:

 • Groen dak
  Een groen dak houdt de warmte buiten, koelt de lucht en neemt overtollig regenwater op: www.milieucentraal.nl
 • Minder tegels, meer groen in de tuin
  Meer groen in de tuin zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegzakken in de grond. Steen houdt warmte vast, groen verkoelt. Kijk voor meer informatie op www.operatiesteenbreek.nl. Leuk om te vermelden: in november 2019 won Stichting Spijk de Steenbreektrofee.
 • Regenton
  Ontlast het riool, neem een regenton en gebruik het water voor de tuin. Kijk ook op www.rainproof.nl.
 • Afkoppelen
  U kunt de regenpijp afkoppelen van het riool en aansluiten op uw tuin. Hierdoor wordt regenwater duurzaam gebruikt en stopt u uw bijdrage aan wateroverlast.

Subsidie en financiering

Voor het aanleggen van een groen dak kan de ‘Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen’ worden aangevraagd.