Investeringsfonds

Het fonds

De gemeente Zevenaar heeft een investeringsfonds beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van zorg en welzijn. Met het fonds ondersteunt de gemeente professionele organisaties bij het realiseren van initiatieven om werkzaamheden efficiënter te organiseren en op zoek te gaan naar vernieuwing.

Samen met de verschillende (zorg)partijen wil de gemeente goede ideeën voortbrengen om in de toekomst de zorg, welzijn en leefbaarheid te kunnen blijven bieden die nodig is. Uit het investeringsfonds worden subsidies en bijdragen verstrekt die dit mogelijk maken. Ook vanuit andere gebieden dan de zorg mogen voorstellen worden ingediend. Voorwaarde bij alle aanvragen is dat de investeringen ten gunste komen van het sociaal domein. Hierbij is het van belang dat de gemeentelijke investering binnen vier jaar aantoonbaar wordt terugverdiend. De professionele organisaties kunnen vanaf dit moment hun ideeën bij de gemeente aandragen.

Project Burgerinitiatieven

De gemeente Zevenaar heeft € 100.000 beschikbaar gesteld voor individuele inwoners en vrijwilligersorganisaties om vernieuwingen op gebied van zorg en welzijn te stimuleren. Met deze subsidieregeling is het mogelijk om uw gouden idee in te dienen en te verwezenlijken. Het project Burgerinitiatieven wordt in samenwerking met welzijnsorganisatie Caleidoz uitgevoerd. Het doel is in de toekomst de zorgen die nodig zijn te kunnen blijven verlenen en nog verder te vernieuwen. Individuele inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen tussen 1 september en 20 oktober 2017 een aanvraag indienen via www.burgerinitiatievenzevenaar.nl of via info@burgerinitiatievenzevenaar.nl.

Komt uw idee positief door de check van de adviescommissie? Dan wordt uw idee geplaatst op www.burgerinitiatievenzevenaar.nl en kunnen alle inwoners van de gemeente Zevenaar in november 2017 stemmen op het project dat hen het meest aanspreekt. De projecten met de meeste stemmen worden met positief advies voorgelegd aan het college van B&W. Per project is er een maximaal budget van € 10.000 beschikbaar.

Meer informatie

Overige informatie over het in aanmerking komen voor subsidie uit het budget Burgerinitiatieven is te verkrijgen via info@burgerinitiatievenzevenaar.nl, (0316) 243 204 of www.burgerinitiatievenzevenaar.nl.

Voorwaarden

 Randvoorwaardelijke criteria

 1. Het project heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Na afloop dient het project zonder steun van het Investeringsfonds te kunnen worden voortgezet.
 2. Het project is een samenwerking tussen meerdere partners waarbij de opgedane nieuwe kennis en expertise met anderen kan worden gedeeld.
 3. Er is sprake van evenredigheid: investering versus rendement. Onder rendement verstaan we niet alleen euro’s.
 4. Het project is financieel, organisatorisch en praktisch uitvoerbaar, er wordt gekeken naar het realiteitsgehalte van het plan.
 5. In het plan zijn de verantwoordelijkheden van alle partijen in alle fasen helder verwoord. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend en toetsend van aard.
 6. Financiering van het project is gestoeld op cofinanciering (50/50) tussen aanvrager en gemeente, waarbij een plafond geldt van eenmalig maximaal  € 50.000, -
 7. 7.Inzet van uren van vrijwilligers (kostenverbijzondering) is geen dekkingsmiddel.
 8. De Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Algemene subsidieverordening gemeente Zevenaar en de beleidsnotitie maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp van de gemeente Zevenaar is het kader.

Beoordeling

De volgende stappen zijn te onderscheiden:

A) Aanvraag

B) Advies/ beoordeling

C) Uitvoering

A) Aanvraag

Er is in principe geen deadline voor het indienen van een aanvraag. Aanvragen worden 4 keer per jaar behandeld in de vergadering van de beoordelingscommissie. De vergaderingen zijn 4 maal per jaar, te weten aan het begin van de maanden maart, juni, oktober en december. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk een maand voor de vergadering wordt de agenda gesloten. Het kan gebeuren dat het beschikbare budget al voor het einde van het kalenderjaar uitgeput raakt. Aanvragen  die na sluiting van de agenda worden ontvangen, worden meegenomen naar de volgende kwartaal beoordeling

B) Advies/beoordeling

Alle ontvangen aanvragen worden, inhoudelijk beoordeeld door de advies commissie. Deze Adviescommissie Investeringsbudget bestaat uit:

 • Een delegatie van de Participatieraad Zevenaar
 • Enkele ambtelijke medewerkers van de gemeente Zevenaar

De commissie beoordeelt de ingediende voorstellen aan de hand van de gestelde doelen en criteria.

Eventueel kan de commissie de indieners vragen het voorstel aan te passen/te verbeteren of een korte toelichting te geven. Op basis daarvan geeft de commissie een advies over toekenning/afwijzing per aanvraag. De commissie vat haar bevindingen samen in één samenhangend advies voor de besteding van alle aanvragen voor het lokale investeringsbudget. Dit advies wordt voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders, die daarover formeel besluiten.

C) Uitvoering

De toekenningen en afwijzing van een aanvraag wordt schriftelijk toegelicht.

Toekenning

Als het project wordt toegekend kan gestart worden met het project. Betaling van de toegekende bijdrage vindt plaats via voorschotten. Te weten 80 % bij aanvang van het project en 20 % nadat de eindevaluatie en inhoudelijke –en financiële verantwoording is overgelegd en goedgekeurd.

Verantwoording

Er wordt geen vast format voor de voortgangs- en eindrapportages gehanteerd. Wat verwacht wordt is dat de eindrapportage aantoont dat tegemoet is gekomen aan het uiteindelijk resultaat:

Het uiteindelijk resultaat van het project laat ten opzichte van de huidige situatie zien:

 • Een verschuiving in kosten (middelen, geld);
 • en/of kwaliteit van de geleverde dienstverlening;
 • en/of tevredenheid van de zorgvrager (ervaren kwaliteit door de zorgvrager).

Afronding

Nadat de inhoudelijke en financiële eindverantwoording zijn goedgekeurd wordt de bij wijze van voorschot verleende bijdrage omgezet in een definitieve bijdrage en wordt de laatste 20% overgemaakt. Niet bestede middelen dienen te worden teruggestort. Bij een bijdrage van de maximale € 50.000, - wordt een gevraagd een controleverklaring van een accountant te overleggen.