Inspreken bij de gemeenteraad

De gemeenteraad vindt het belangrijk de inwoners van Zevenaar te betrekken bij het besluitvormingsproces. De raad stelt het op prijs als u de commissie- en raadsleden toespreekt over een bepaald onderwerp. U hoeft geen inwoner van Zevenaar te zijn om in te mogen spreken. U kunt inspreken over een geagendeerd onderwerp, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Er zijn een aantal spelregels aan het inspreken verbonden. We leggen ze hier uit.

Waarover kan ik inspreken?

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van de commissie staan, of over een onderwerp dat niet op de agenda staat. In principe kunt u dus overal het woord over voeren. Bedenk wel of dat wat u wilt bespreken iets is waar de raad over gaat. Zo liggen  veel uitvoeringsaspecten (beschikkingen, vergunningen, het schoonhouden van de straat) bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad spreekt zich niet uit over zaken die bij de rechter liggen. Dat geldt (meestal) ook voor provinciale of landelijke politiek. U kunt dit natuurlijk altijd nagaan bij de raadsgriffie.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht? Dan kunt u zich melden bij de raadsgriffie. De inspraakavonden zijn op de woensdagavonden in de week voorafgaande aan de week dat de commissievergaderingen plaatsvinden. De inspraakavonden vindt u op de kalender. U kunt zich voor de inspraak aanmelden uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de inspraakavond tot uiterlijk 12.00 uur. U mailt dan naar griffie@zevenaar.nl of belt naar (0316) 595 111.

Inspreken

Voor de inspraakavond

Wij ontvangen uw inspraaktekst voor de inspraakavond graag vooraf via griffie@zevenaar.nl. Uw inspraaktekst wordt dan aan de vergaderstukken en het videoverslag toegevoegd. Zo kunnen de commissie- en raadsleden uw inspraak doorlezen en eventueel contact met u opnemen. Het vooraf verstrekken van uw inspraaktekst geeft de raads- en commissieleden de gelegenheid alvast vragen voor te bereiden. U mag de tekst ook tijdens de inspraakavond aan de commissiegriffier geven.

Wilt u een presentatie geven tijdens de inspreekavond? Dat kan. Wilt u deze dan vóór 12:00 uur bij de griffie aanleveren? Zo kunnen we de presentatie vooraf testen en voorkomen we onnodig oponthoud tijdens de inspraakavond.

Tijdens de inspraakavond

  • Wij verzoeken u om uiterlijk 19:15 aanwezig te zijn in de raadzaal in het gemeentehuis aan de Kerkstraat in Zevenaar. U kunt in de raadzaal plaatsnemen op de publieke tribune.
  • De voorzitter bepaalt de spreektijd, maximaal vijf minuten. Het advies is altijd: houd uw inbreng kort en bondig en ga niet in op punten die al bekend zijn bij de commissie- en raadsleden.
  • De voorzitter nodigt u uit om plaats te nemen op de plek voor insprekers en geeft u het woord.
  • Blijf na uw inspraak even zitten. Er is geen ruimte voor een discussie met de raads- en commissieleden, maar zij krijgen wel de mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen. Na de inspraak en de beantwoording van eventuele vragen kunt u weer plaatsnemen op de publieke tribune.

Na de inspraakavond

Van de inspraakavond wordt een videoverslag en een besluitenlijst gemaakt. Deze publiceren wij samen met uw inbreng als u deze heeft aangeleverd, op de website.

Privacy (AVG)

Let op: de openbare vergadering (waaronder het spreekrecht) wordt rechtstreeks uitgezonden in beeld en geluid en blijft als archief bewaard.