excerpt iconIndienen conceptaanvraag

U wilt met een conceptaanvraag kijken of uw plan haalbaar is. Om uw conceptaanvraag goed te kunnen beoordelen hebben wij naast de aanvraag nog andere informatie van u nodig. U krijgt sneller een reactie van ons op uw aanvraag als de informatie volledig en duidelijk is. Welke gegevens levert u aan voor een goede beoordeling? Dat leest u hieronder per situatie.

U wilt (ver)bouwen

 • Situatietekening (1:500 of 1:1000) van de bestaande en nieuwe situatie met afmetingen van het perceel en van het bebouwd oppervlak (alle bebouwing) en maatvoering ten opzichte van naastgelegen perceelgrenzen en bebouwing.
 • Plattegronden (minimaal 1:100) met maatvoering en gebruiksaanduiding per ruimte van de bestaande en de nieuwe toestand. Gaat u bebouwing slopen, lever dan hier ook deze informatie van aan.
 • Gevelaanzichten, alleen als het bouwplan moet worden voorgelegd aan welstand (1:100).
 • Lengte- en dwarsdoorsnede(n) schaal 1:100 of 1:50.
 • Een schriftelijke toelichting op het bouwplan waarin de nut en noodzaak van het bouwplan wordt aangetoond. Als u dit heeft, dan kan dit een bedrijfsplan zijn.

Uw plan wijkt af van het bestemmingsplan

 • Situatietekening (1:500 of 1:1000) met afmetingen van het perceel en van het bebouwd oppervlak (alle bebouwing) en maatvoering ten opzichte van naastgelegen perceelsgrenzen en bebouwing.
 • Plattegronden (1:100) met maatvoering en gebruiksaanduiding per ruimte van de bestaande en nieuwe toestand.
 • Een schriftelijke toelichting van de achterliggende gedachte bij het plan en waarom de gekozen locatie hiervoor het meest geschikt is. Hierbij geeft u in ieder geval aan: welke activiteiten vinden plaats, waar en wanneer, aantal bewoners/gebruikers, parkeren, verkeerontsluiting, inpassing in omgeving. Indien aanwezig kan dit (deels) het bedrijfsplan zijn.
 • Beschrijving van mogelijke gevolgen voor naastgelegen percelen.
 • Overzicht van het overleg met de eigenaren en/of gebruikers van naastgelegen percelen.

U wilt een monument verbouwen

 • U levert de gegevens aan zoals aangegeven bij (ver)bouwen.
 • U geeft aan om wat voor soort monument het gaat.
 • Indien bekend geeft u het monumentennummer aan (als u dit niet weet kunt u dit opvragen bij de gemeente).
 • Vermelding van de naam van het monument (indien van toepassing).
 • Aangeven aan welke onderdelen van het monument u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Let op: U kunt meerdere gegevens op één tekening of toelichting verwerken.

Heeft u een ander (meer specifiek) plan, neem dan contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op (0316) 595 111. Zij kunnen u vertellen welke informatie u meestuurt met de conceptaanvraag.

Wat gebeurt er met uw conceptaanvraag?

Wij kijken of uw plan past in het bestemmingsplan en de welstandseisen. Past uw aanvraag niet in het bestemmingsplan dan starten wij automatisch een haalbaarheidsonderzoek op hoofdlijnen. We kijken dan of uw plan mogelijk is als u een bestemmingsplanherziening of een uitgebreide procedure zou opstarten.

Wanneer adviseert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand)?

Als u gaat (ver)bouwen dan vragen wij altijd de commissie Ruimtelijke Kwaliteit om advies. De enige uitzondering is een inpandige gebruikswijziging, dan is dit advies niet nodig. Wilt u dat wij de commissie niet om advies vragen, geef het dan aan in de toelichting op het aanvraagformulier.

Hoe lang duurt het?

Wettelijk is niet vastgelegd hoe lang wij mogen doen over de behandeling van een conceptaanvraag. De behandeltijd van een conceptaanvraag varieert. Wij streven ernaar conceptaanvragen binnen redelijke termijnen af te handelen. Bij ingewikkelde plannen kan dit langer duren.

Wat kan de reactie op een conceptaanvraag zijn?

U krijgt van ons een schriftelijke reactie. Als uw plan besproken is in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, vindt u dit ook terug in onze reactie. Onze reactie kan zijn:

 1. Wij staan positief tegenover uw plannen: u kunt een definitieve aanvraag indienen.
 2. Wij staan positief tegenover uw plannen, mits u uw plan op de aangegeven onderdelen aanpast.
 3. Negatief: wij denken niet dat uw plan haalbaar is.

Wie kan u helpen bij het maken van het (ver)bouwplan?

Wij beoordelen uw conceptaanvraag aan de geldende wet- en regelgeving en aan het gemeentelijk, provinciaal én (inter-)nationaal beleid. Wij overleggen graag met u over de haalbaarheid van uw plan. U zorgt zelf voor een uitgewerkt plan met alle benodigde informatie, daar kunnen wij u niet bij helpen. Wel kunt u advies vragen van bijvoorbeeld een architect, adviesbureau, aannemer, etc.

Waar let u nog meer op?

Het kan zijn dat u voor uw plan nog andere vergunningen en/of toestemmingen nodig heeft en dat u nog rekening moet houden met andere wet- en regelgeving. Denk aan: aanlegvergunning, reclamevergunning, inritvergunning, kapvergunning of een milieuvergunning. Ook is het belangrijk dat u uw plan bespreekt met buren. Verhuurt of huurt u het pand, zorg dan voor schriftelijke toestemming van de (ver)huurder, eigenaar en/of andere belanghebbenden.

Hoe kan het dat u een andere reactie krijgt op de conceptaanvraag en de definitieve aanvraag?

Een positieve reactie op een conceptaanvraag hoeft niet altijd te beteken dan u ook een positieve reactie krijgt op uw definitieve aanvraag. De conceptaanvraag beoordelen wij alleen op hoofdlijnen, nog niet alle relevante gegevens zijn bij ons bekend. Daardoor bestaat er altijd een kans op een onvolledige beoordeling. De gemeente aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg daarvan.

Vragen?

Voor vragen kunt een mail sturen naar vergunningen@zevenaar.nl.