Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken gezamenlijk prestatieafspraken voor 2020

13 december 2019
Betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een lager inkomen die aansluiten bij de veranderende vraag, het op peil houden van de slaagkans van verschillende leeftijdscategorieën, het huisvesten van specifieke doelgroepen, het verduurzamen van de huurvoorraad en prettig en veilig samenleven. Deze onderwerpen staan in 2020 centraal in de overeengekomen prestatieafspraken tussen de gemeente Zevenaar, Baston Wonen, Vryleve, Plavei en drie huurdersorganisaties. De partijen tekenden hiervoor op 11 december 2019.

7 partijen met 1 doel

De zeven partijen zijn er trots op dat het is gelukt om samen tot deze afspraken te komen. Iedere partij geeft binnen de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan de prestatieafspraken.

Nieuwbouw sociale huur en meer kansen voor jongeren

Voor 2020 ligt het accent in de prestatieafspraken op het maken van een planning voor meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Ook worden maatregelen genomen om jongeren meer kans op een huurwoning te bieden.

Groeiproces

Het is voor de derde keer dat de gemeente, de corporaties Baston Wonen, Vryleve en Plavei en de drie huurdersverenigingen (Huurdersvereniging Baston Wonen, HuurdersBelangenVereniging Rijnwaarden en Huurderbelangenvereniging De Sleutel) in deze vorm prestatieafspraken opstellen. De partijen hebben er vertrouwen in dat deze afspraken een waardevolle basis zijn.

Basis voor de prestatieafspraken

Wet- en regelgeving geven de kaders aan waarbinnen de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties met elkaar willen samenwerken. De gemeenteraad van  Zevenaar heeft op 16 december 2015 de  Woonvisie vastgesteld. Deze visie vormt samen met de woonvisie van de voormalige gemeente Rijnwaarden de basis voor concrete prestatieafspraken die de gemeente Zevenaar, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties nu jaarlijks met elkaar maken.