traffic iconFietsstraat centrum – aanpassen Babberichseweg / Vondellaan

Vanaf midden 2023 starten we met het inrichten van de Babberichseweg als fietsstraat. Ook gaan we de verkeerssituatie bij de kruising Didamseweg – Vondellaan veiliger maken. Het project heeft de afgelopen periode wat vertraging opgelopen. Onderstaand informeren we u over de laatste stand van zaken.

Definitief ontwerp

In april 2022 heeft u via een online platform en/of tijdens de inloopbijeenkomst met ons meegedacht over de plannen voor de fietsstraat. Wij hebben toen veel reacties ontvangen: 348 mensen hebben input gegeven via het platform en ongeveer 100 mensen bezochten de inloopbijeenkomst. Uw ideeën en opmerkingen hebben we waar het kon meegenomen in het definitieve ontwerp. Via de tab ‘aanpassingen’ kunt u lezen welke onderdelen van het plan we hebben aangepast of aangevuld.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar de beste inrichting. De afgelopen periode hebben we daarom met een aantal omwonenden nog persoonlijk gesproken over de fietsstraat en de nieuwe rotonde.

Het definitieve ontwerp is in maart 2023 klaar. U vindt op deze pagina dan een toelichting en een afbeelding van de toekomstige inrichting.

Start uitvoering midden 2023

We willen zorgen dat Zevenaar goed bereikbaar blijft. De werkzaamheden aan het Raadhuisplein in Zevenaar duren nog tot eind april 2023. Daarom kiezen we ervoor om pas na het afronden van die werkzaamheden te starten met het inrichten van de fietsstraat.

De komende maanden gebruiken we om nog een aantal procedures te doorlopen, zoals de aanbestedingsprocedure en de procedure rond de ‘wijziging van gebruik’ voor de rotonde. Deze ligt nu ter inzage.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op per e-mail via i.willemsen@zevenaar.nl of telefonisch via (0316) 595 111.

Aanpassingen ontwerp

Rotonde Didamseweg-Vondellaan

Uit de resultaten van het online platform en gesprekken met omwonenden kwam naar voren dat de meeste mensen een rotonde op de kruising Didamseweg-Vondellaan een goede en veilige oplossing vinden. Er is voorkeur voor het beplanten van de rotonde met vaste beplanting. Deze wens nemen we dan ook mee bij het inrichten van de rotonde.

Locatie rotonde Didamseweg-Vondellaan

Uit de resultaten van het online platform en de gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst kwam ook naar voren dat een rotonde vlak voor de woningen Vondellaan 4, 6 en 8 voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Daarom schuift de rotonde in het definitieve ontwerp iets op, waardoor er ruimte ontstaat om een ventweg/voetpad aan te leggen bij de Vondellaan 4, 6 en 8. Op deze manier kunnen de bewoners op een veilige manier de openbare weg bereiken. Door het verplaatsen van de rotonde is het nodig om een aantal bomen te verwijderen. Voor deze bomen planten we nieuwe bomen terug.

Veiligheid in de buurt van de rotonde

Door meerdere mensen is aangegeven dat men graag een zebrapad of andere oversteekmogelijkheid aan het ontwerp wil toevoegen. Dit verzoek is meegenomen in het definitieve ontwerp. Bij de rotonde, ter hoogte van de Julie Postelstraat, is nu ook een zebrapad opgenomen. Meerdere ondervraagden gaven aan dat de huidige versmalling bij de bushaltes vaak leidt tot opstopping en irritaties. In het definitieve ontwerp vervalt deze versmalling. De bushaltes blijven op dezelfde plek staan.

Aansluiting fietsstraat Babberichseweg naar winkelgebied

Met het aanpassen van de Babberichseweg vraagt het parkeerterrein bij het centrum ook om een nieuwe inrichting voor een veilige ontsluiting. Dit valt in principe buiten het plangebied. Op dit moment kijken we of het toch mogelijk is om met enige aanpassingen een goede en veiligere verbinding te maken van de fietsstraat naar het centrum. Ook zijn we in overleg met de provincie voor een subsidie hiervoor.

Rustplek en aansluiting naar het BAT-terrein

Velen hebben aangegeven dat er behoefte is aan een (rust)bankje langs de fietsstraat. We zien een lichte voorkeur voor een bankje in de buurt van de begraafplaats. Dit nemen we dan ook mee in het definitieve ontwerp.

Een verbinding vanaf de fietsstraat/fietstunnel via het BAT-terrein naar het station(splein) is een wens van veel inwoners. Deze verbinding bestond eerder al. De toegang is nu afgesloten, vanwege vandalisme op het terrein. Wanneer fase 2 van Woonpark BAT klaar is, maakt projectontwikkelaar Solidiam deze verbinding weer mogelijk. De loodsen op het terrein zijn dan weg en de bouw van de nieuwe wijk afgerond. Bestemmingsverkeer kan vanaf dan via de Babberichseweg de wijk bereiken. Fietsers en wandelaars kunnen via Woonpark BAT naar het station(splein).

Meer parkeerplekken bij begraafplaats

Meer parkeerplekken bij de begraafplaats aan de Babberichseweg was een wens van het College van Beheer Protestante Gemeente Zevenaar. Op dit moment liggen er zeven (langs)parkeerplaatsen bij de begraafplaats. In het definitieve ontwerp breiden we dit aantal uit naar twintig parkeerplaatsen (haaksparkeren).

Matigen snelheid op fietsstraat

De snelheid van gemotoriseerd verkeer op de fietsstraat is volgens de reacties ook een belangrijk aandachtspunt. Wij zijn hier alert op. Door de groene inrichting langs de fietsstraat wordt de weg optisch smaller gemaakt. Dit zorgt ervoor dat bestuurders van motorvoertuigen hun snelheid verminderen. Ook de lichte verhoging in het midden van de weg (middengeleider) voorkomt dat weggebruikers elkaar met hogere snelheden gaan inhalen. Daarnaast plaatsen we drie drempels, die ook de snelheid vertragen. We hopen hiermee uw zorg weg te nemen.

Hinder honden(poep) en parkeren

Veel omwonenden hebben laten weten hinder te ervaren van honden(poep), door onduidelijkheid over de hondenuitlaatplekken. Zij gaven als tip dat huidige uitlaatplekken beter aangegeven kunnen worden met bebording en dat bij de overige plekken juist de nadruk moet komen op het verbod voor het uitlaten van honden. We bekijken hoe we dit aandachtspunt kunnen oplossen in de nieuwe situatie en komen hier nog op terug.

De parkeerplekken voor de (rij)woningen aan de Babberichseweg blijven behouden. We bekijken of het mogelijk is om op deze plek met bebording aan te geven dat het om een gebied voor vergunninghouders gaat. Verder gaan we de haag aan de voorzijde van de woningen doortrekken/verlengen, zodat de groenstrook minder snel als hondenuitlaatplek wordt gebruikt.

Verplaatsen oversteek bij Poelwijkerlaan

In het schetsontwerp was ter hoogte van de Poelwijkerlaan een oversteekplaats bedacht. In overleg met aanwonenden hebben we deze oversteekplaats opgeschoven richting de tunnel. Dit zorgt voor een veiligere situatie, omdat motorvoertuigen de oversteek dan niet
passeren. Ook kunnen we door deze aanpassing een boom op de oude plek laten staan.

Verbinding Babberichseweg – Gimbornhof

Online en tijdens de inloopbijeenkomsten hebben mensen aangegeven graag vanaf de fietsstraat langs het Juvenaat naar de Gimbornhof te willen fietsen en wandelen. Ook een directe verbinding naar de Douwes Dekkerstraat om de Vondellaan te ontlasten is geopperd. Het idee voor deze fietsverbinding (Babberichseweg - Juvenaat - Douwes Dekkerstraat) vinden wij ook interessant. Helaas maakt de uitwerking van dit idee geen onderdeel uit van het plangebied Fietsstraat Centrum. Ook is er op dit moment geen budget hiervoor beschikbaar. Een fietsverbinding naar de Douwes Dekkerstraat
vraagt om nauwe afstemming met de betreffende grondeigenaren, waaronder het Landgoed Huis Sevenaer. De gemeente is in overleg met het landgoed over hun (toekomst)plannen en neemt deze wens hierin mee. Deze verbinding heeft dus zeker onze aandacht en kunnen we hopelijk in de toekomst realiseren.