Fietsstraat centrum – aanpassen Babberichseweg / Vondellaan

In 2019 heeft ProRail een extra spoor aangelegd tussen Zevenaar en Didam. Hierdoor kwam de spoorwegovergang aan de Babberichseweg te vervallen en is de weg gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ter hoogte van de Poelwijkerlaan is een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd. Begin 2023 gaan we de weg vanaf het centrum van Zevenaar tot de tunnel opnieuw inrichten. Ook willen we de verkeerssituatie bij de kruising Didamseweg – Vondellaan veiliger maken. Dit jaar starten we met de voorbereidingen. De omwonenden betrekken we hier graag bij.

Inrichten deel Babberichseweg als fietsstraat

Om het fietsgebruik te stimuleren en een veilige verkeerssituatie te creëren voor onder andere schoolgaande kinderen, is het plan om het overige deel van de Babberichseweg in te richten als fietsstraat. De auto is hier te gast.

Rotonde Didamseweg – Vondellaan

Ook hebben we gekeken naar de verkeerssituatie in de omgeving. Bij de entree van het centrum (Didamseweg – Vondellaan) is het voor fietsers lastig om over te steken. Daarom willen we op deze plek een rotonde realiseren. Een rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en biedt een veiligere situatie voor alle weggebruikers.

Inloopbijeenkomst en online platform

Eerder dit jaar hebben wij u tijdens een inloopbijeenkomst en via een online platform de plannen laten zien en hebben wij om uw mening gevraagd. We hebben veel reacties ontvangen: 348 mensen hebben input gegeven via het online platform, ongeveer 100 mensen bezochten de inloopbijeenkomst. Bedankt voor het meedenken!

Hieronder kunt u lezen welke onderdelen we van het plan wijzigen of aanvullen.

Aanpassingen ontwerp

Rotonde Didamseweg-Vondellaan

Uit de resultaten van het online platform en gesprekken met omwonenden komt naar voren dat de meeste mensen een rotonde op de kruising Didamseweg-Vondellaan een goede en veilige oplossing vinden. Er is voorkeur voor het beplanten van de rotonde met vaste beplanting. Deze wens nemen we dan ook mee bij het inrichten van de rotonde.

Locatie rotonde Didamseweg-Vondellaan

Uit de resultaten van het online platform en de gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst komt ook naar voren dat een rotonde vlak voor de woningen Vondellaan 4, 6 en 8 voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Daarom schuift de rotonde in het definitieve ontwerp iets op, waardoor er ruimte ontstaat om een ventweg/voetpad aan te leggen bij de Vondellaan 4, 6 en 8. Op deze manier kunnen de bewoners op een veilige manier de openbare weg bereiken. Door het verplaatsen van de rotonde is het nodig om een aantal bomen te verwijderen. Voor deze bomen planten we nieuwe bomen terug.

Veiligheid in de buurt van de rotonde

Door meerdere mensen is aangegeven dat men graag een zebrapad of andere
oversteekmogelijkheid aan het ontwerp wil toevoegen. Dit verzoek hebben we meegenomen in het definitieve ontwerp. Bij de rotonde, ter hoogte van de Julie Postelstraat, is nu ook een zebrapad opgenomen. Meerdere ondervraagden gaven aan dat de huidige versmalling bij de bushaltes vaak leidt tot opstopping en irritaties. In het definitieve ontwerp vervalt deze versmalling. De bushaltes blijven op dezelfde plek staan.

Aansluiting fietsstraat Babberichseweg naar winkelgebied

We merken dat veel mensen zich zorgen maken over de aansluiting van de fietsstraat op het centrum van Zevenaar. Met name de verbinding met de parkeerplaats zorgt volgens omwonenden en andere inwoners vaak voor problemen. Het blijkt dat niet iedereen hier rekening houdt met eenrichtingsverkeer. We hebben tijdens de gesprekken en online vaak de tip gekregen om langs de parkeerplaats een aparte strook voor voetgangers en fietsers te maken, die vervolgens aansluit op de fietsstraat. Wij begrijpen de opmerkingen over deze verkeerssituatie.

De aansluiting van de fietsstraat naar het centrum is lastiger te realiseren, omdat deze aansluiting om een heel nieuwe inrichting van het parkeerterrein vraagt. Dit valt in principe buiten het plangebied. Wel sluiten wij ons aan bij het gevoel van de meeste omwonenden dat deze situatie ook om een nieuwe inrichting vraagt. Daarom onderzoeken wij op dit moment of het toch mogelijk is om met enige aanpassingen een goede en veiligere verbinding te maken van de fietsstraat naar het centrum. We komen hier later dit jaar bij u op terug.

Rustplek en aansluiting naar het BAT-terrein

Velen hebben aangegeven dat er behoefte is aan een (rust)bankje langs de fietsstraat. We zien een lichte voorkeur voor een bankje in de buurt van de begraafplaats. Dit nemen we dan ook mee in het definitieve ontwerp.

Een verbinding vanaf de fietsstraat/fietstunnel via het BAT-terrein naar het station(splein) is een wens van veel inwoners. Deze verbinding bestond eerder al. De toegang is nu afgesloten, vanwege vandalisme op het terrein. Wanneer fase 2 van Woonpark BAT klaar is, maakt projectontwikkelaar Solidiam deze verbinding weer mogelijk. De loodsen op het terrein zijn dan weg en de bouw van de nieuwe wijk afgerond. Bestemmingsverkeer kan vanaf dan via de Babberichseweg de wijk bereiken. Fietsers en wandelaars kunnen via Woonpark BAT naar het station(splein).

Matigen snelheid op fietsstraat

De snelheid van gemotoriseerd verkeer op de fietsstraat is volgens de reacties ook een belangrijk aandachtspunt. Wij zijn hier alert op. Door de groene inrichting langs de fietsstraat wordt de weg optisch smaller gemaakt. Dit zorgt ervoor dat bestuurders van motorvoertuigen hun snelheid verminderen. Ook de lichte verhoging in het midden van de weg (middengeleider) voorkomt dat weggebruikers elkaar met hogere snelheden gaan inhalen. Daarnaast plaatsen we drie drempels, die ook de snelheid vertragen. We hopen hiermee uw zorg weg te nemen.

Hinder honden(poep) en parkeren

Veel omwonenden hebben laten weten hinder te ervaren van honden(poep), door onduidelijkheid over de hondenuitlaatplekken. Zij gaven als tip dat huidige uitlaatplekken beter aangegeven kunnen worden met bebording en dat bij de overige plekken juist de nadruk moet komen op het verbod voor het uitlaten van honden. We bekijken hoe we dit aandachtspunt kunnen oplossen in de nieuwe situatie en komen hier nog op terug.

De parkeerplekken voor de (rij)woningen aan de Babberichseweg blijven behouden. We bekijken of het mogelijk is om op deze plek met bebording aan te geven dat het om een gebied voor vergunninghouders gaat. Verder gaan we de haag aan de voorzijde van de woningen doortrekken/verlengen, zodat de groenstrook minder snel als hondenuitlaatplek wordt gebruikt.

Verplaatsen oversteek bij Poelwijkerlaan

In het schetsontwerp was ter hoogte van de Poelwijkerlaan een oversteekplaats bedacht. In overleg met aanwonenden hebben we deze oversteekplaats opgeschoven richting de tunnel. Dit zorgt voor een veiligere situatie, omdat motorvoertuigen de oversteek dan niet
passeren. Ook kunnen we door deze aanpassing een boom op de oude plek laten staan.

Verbinding Babberichseweg – Gimbornhof

Online en tijdens de inloopbijeenkomsten hebben mensen aangegeven graag vanaf de fietsstraat langs het Juvenaat naar de Gimbornhof te willen fietsen en wandelen. Ook een directe verbinding naar de Douwes Dekkerstraat om de Vondellaan te ontlasten is geopperd. Het idee voor deze fietsverbinding (Babberichseweg - Juvenaat - Douwes Dekkerstraat) vinden wij ook interessant. Helaas maakt de uitwerking van dit idee geen onderdeel uit van het plangebied Fietsstraat Centrum. Ook is er op dit moment geen budget hiervoor beschikbaar. Een fietsverbinding naar de Douwes Dekkerstraat
vraagt om nauwe afstemming met de betreffende grondeigenaren, waaronder het Landgoed Huis Sevenaer. De gemeente is in overleg met het landgoed over hun (toekomst)plannen en neemt deze wens hierin mee. Deze verbinding heeft dus zeker onze aandacht en kunnen we hopelijk in de toekomst realiseren. 

Hoe nu verder?

Op dit moment werken we aan het definitieve ontwerp van de fietsstraat en de inrichting van de directe omgeving. Wij verwachten u eind augustus/begin september het definitieve ontwerp te kunnen tonen. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.