College Zevenaar wil inwoners meer betrekken

31 mei 2018
Het college van de gemeente Zevenaar legt de komende periode nadruk op het betrekken van inwoners. Participatie wordt de nieuwe standaard. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde collegeprogramma. Er wordt ingezet op korte lijnen met inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door nieuwe vormen van participatie wordt de verbinding gezocht, waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn een inwonerspanel, rondetafelgesprekken en een burger- en buurtbudget.

Vervolg lopende projecten

Het college vindt het belangrijk dat projecten die in gang zijn gezet, succesvol worden afgemaakt. En daarnaast dat de basis op orde is. Zo wordt op het gebied van bereikbaarheid de achterstand in het wegonderhoud ingelopen en de brug Eltenseweg in Lobith vervangen. De aanpassingen van de A12 en A15 hebben gevolgen voor het gemeentelijk wegennet en vraagt om een goede inpassing van Hengelder en de Arnhemseweg.

Samen

Samen met lokale ondernemers, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en inwoners ontwikkelt de gemeente een duurzaamheidsvisie. In het aardgasloos maken van Zevenaar worden de eerste concrete stappen gezet: in twee wijken wordt daarvoor een proefproject gestart.
Voor wat betreft economie ligt de focus op de maakindustrie, logistiek & transport en vrijetijdseconomie.
Er wordt ingezet op het vergroten van de kansen en mogelijkheden van kwetsbare inwoners. De leefbaarheid en voorzieningen in de dorpen en het aantrekkelijk maken van centrum Zevenaar krijgen de nodige aandacht. Zo gaat dit jaar de inrichting van het Raadhuisplein van start. Ook worden de Markt en het Muldershof heringericht om deze pleinen toekomstbestendig te maken.

Vertaling in kadernota

Het coalitieakkoord ‘Vernieuwend Verder’ is uitgewerkt in een collegeprogramma voor 2018 tot en met 2022. Hierin staan de ambities, doelstellingen en concrete activiteiten voor de komende periode. Het collegeprogramma is financieel vertaald in de Kadernota. Daarin staan ook de financiële gevolgen van zgn. autonome ontwikkelingen en ander nieuw beleid. Het college wil een gezond en solide financieel beleid voeren. Vandaar dat de kadernota voorsorteert op een sluitende meerjarenbegroting.
De kadernota en het collegeprogramma worden in de commissievergaderingen van 19, 20 en 21 juni behandeld. Op 4 juli wordt de kadernota door de gemeenteraad vastgesteld.

pdf Collegeprogramma 2018-2022 (PDF, 413.46 KB) pdf Kadernota 2018-2022 (PDF, 1.44 MB)