Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord

Voor het noordelijk deel van het buitengebied wordt een actueel bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan moet ontwikkelruimte voor verschillende functies en activiteiten bieden. Daar waar mogelijk willen we ruimte geven aan de functies in het buitengebied om te functioneren, ontwikkelen en te innoveren.

Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord

Voor het noordelijk deel van het buitengebied wordt een actueel bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan moet ontwikkelruimte voor verschillende functies en activiteiten bieden. Daar waar mogelijk willen we ruimte geven aan de functies in het buitengebied om te functioneren, ontwikkelen en te innoveren. We willen zo veel mogelijk ruimte geven aan goede initiatieven en aan activiteiten die bij een bepaalde functie gebruikelijk of gewenst zijn.

Initiatieven moeten makkelijk, snel en tegen geringe kosten afgehandeld kunnen worden. Ten opzichte van de huidige situatie worden regels vereenvoudigd, verruimd of geschrapt. Daarbij moet het bestemmingsplan de kwaliteiten van het buitengebied beschermen. Het bestemmingsplan stelt grenzen aan de impact van nieuwe ontwikkelingen op de omgeving. We maken daarbij een afweging tussen de belangen van de initiatiefnemer en de belangen van de omgeving. Activiteiten en bouwwerken moeten planologisch en ruimtelijk aanvaardbaar (inpasbaar) zijn en het initiatief moet een bijdrage leveren aan het behoud of ontwikkeling van de waarden van het buitengebied en/of maatschappelijke belangen en waarden. Ontwikkelingen of activiteiten mogen bijvoorbeeld geen gevaar of onevenredige hinder opleveren voor de omgeving of bijzondere ecologische waarden onherstelbaar beschadigen.

Zienswijzennota

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Het college heeft de zienswijzen in de zienswijzennota beantwoord. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van de toelichting, regels  en verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan. In de zienswijzennota is aangegeven of het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijze is aangepast, waar en op welke manier.
Naast een aantal aanpassingen naar aanleiding van ingediende zienswijze zijn er ‘ambtshalve’ een aantal aanpassingen aan het ontwerp gedaan. Ook deze zijn in de zienswijzennota opgenomen.

Bekijk hieronder de zienswijzenota.

pdf Zienswijzennota Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord2018 (PDF, 1.26 MB)

Procedure

De vaststelling van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De behandeling van het bestemmingsplan is geagendeerd voor 1 april 2020. Op 18 maart wordt het voorstel besproken in de commissie Ruimte. De mogelijkheid bestaat om bij de commissie Ruimte in te spreken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij u om dit vooraf kenbaar te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de griffie (telefoon 0316-5951 111 of per e-mail griffie@zevenaar.nl).

Als het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld wordt het vastgestelde plan ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan is dan beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf het moment dat het plan inzage is gelegd, is gedurende een termijn van 6 weken de mogelijkheid om beroep in te dienen.